Projekty

PROJEKTY 2023/2024

Projekty 2022/2023

PROJEKTY 2021/2022

PROJEKTY 2020/2021

PROJEKTY 2019/2020

PROJEKTY 2018/2019

PROJEKTY 2017/2018

PROJEKTY 2016/2017

PROJEKTY 2015/2016

Projekt Erasmus plus

Naša škola získala finančný príspevok vo výške  51 000  eur z programu Erasmus plus – programu Európskej Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport. Názov projektu znie: „Teória –  poklad, prax – kľúč k nemu.“ Erasmus plus poskytuje príležitosti pre žiakov odborného vzdelávania a prípravy v získavaní pracovných skúseností v zahraničí, čo im umožní naučiť sa nové zručnosti. Projekt bude trvať dva roky /jún 2015 – jún 2017/ a jeho vyvrcholením bude uskutočnenie mobility, v rámci ktorej sa 21 vybraných žiakov tretieho ročníka študijných odborov elektrotechnika, mechatronika a technické lýceum a dvaja učitelia odborných predmetov zúčastnia trojtýždňovej stáže v Prahe v máji 2016. Našou hostiteľskou organizáciou bude Stredná priemyselná škola Praha Třebešín. Kritériami pri výbere žiakov budú nielen ich študijné výsledky, ale najmä snaha vzdelávať sa, reprezentovať a miera ich osobnej motivácie. Hlavným cieľom projektu je prepojiť teoretické štúdium našich žiakov s praxou v stredisku praktického vyučovania Strednej priemyselnej školy Praha Třebešín. Pridanou hodnotou pre žiakov a vyučujúcich bude zoznámenie sa s  históriou a súčasnosťou krajiny, s ktorou nás spája bohatá  minulosť. Žiadne dva európske národy nemajú k sebe tak blízko ako práve Česi a Slováci.

Realizované projekty od roku 2013

Národný projekt „Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania“ – poskytovateľ Národný ústav certifikovaných meraní Bratislava

 • Projekt je zameraný na zavedenie systému elektronického testovania a vybudovanie databázy úloh a testov zo všeobecnovzdelávacích predmetov za účelom vytvorenia predpokladov pre efektívne hodnotenie úrovne vedomostí žiakov základných a stredných škôl na území Slovenskej republiky, s následným využitím výsledkov ako podkladov pre zjednocovanie požiadaviek
  na kvalitu vyučovania všetkých typov škôl a analýzu stavu a potrieb zvyšovania úrovne vzdelávania.

Národný projekt „Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety“ – poskytovateľ CVTI SR Bratislava

 • Projekt je zameraný na uskutočnenie obsahovej prestavby vzdelávania na základných a stredných školách s využitím inovatívnych foriem a metód výučby prostredníctvom didaktickej techniky. Národný projekt „Rozvoj stredného odborného vzdelávania“ – poskytovateľ ŠIOV Bratislava
 • Obsah portálu je určený pedagogickým zamestnancom a žiakom SOŠ zaradených
  do vybraných skupín odborov. Obsahuje viac ako 1 500 lekcií, do ktorých sú tematicky zaradené digitálne vzdelávacie pomôcky vhodné na skvalitnenie a zatraktívnenie výchovno-vzdelávacieho procesu. Obsahom lekcií je viac ako 6 000 minút videozáznamov, 24 000 minút audiozáznamov. 3 300 strán pracovných zošitov a metodických listov, 140 testov, 60 animácií a viac ako 17 000 obrázkov a sprievodných textov k nim. Prezentácie sú vhodné pre okamžité využívanie
  na vyučovacích hodinách.

Národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ – poskytovateľ MŠVVaŠ SR Bratislava

Cieľom projektu je vybudovanie a vytvorenie funkčného elektronického vzdelávacieho systému a uvedenie elektronických služieb do prevádzky, tak ako aj zriadenie a vybavenie digitálnych tried, prispôsobenie digitálneho obsahu a vyškolenie vybraných pracovníkov pre zabezpečenie ďalšieho vzdelávania.

Národný projekt “Aktivizujúce metódy vo výchove” – poskytovateľ MPC Bratislava

Cieľom projektu je dosiahnuť, aby určení pedagogickí alebo odborní zamestnanci v praxi efektívne využívali aktivizujúce metódy vo výchove, moderné digitálne technológie a špeciálne interaktívne digitálne pomôcky pre pedagógov, a vedeli tak výrazne prispieť k eliminovaniu výchovných problémov.

Projekt SMAPUDE_LIFE „Strategické riadenie a plánovanie využívania domácej energie“ – organizátor

BIOMASA, združenie právnických osôb, Kysucký Lieskovec

 • Cieľom projektu je zvyšovanie environmentálneho povedomia, najmä o využívaní biomasy a slnečnej energie v záujme znižovania negatívnych podmienok vplývajúcich na zmenu klímy.

Národný projekt „Zvýšenie kvalifikácie učiteľov pre telesnú a športovú výchovu“

– poskytovateľ Národné športové centrum Bratislava

Cieľom projektu je priniesť do škôl a priamo na hodiny telesnej výchovy pohybové aktivity moderným, ba priam hravým spôsobom. Učitelia zapojení do projektu získavajú okrem akreditovaného vzdelávania i sadu pomôcok pre svoju školu, ktorá im umožní zatraktívniť hodiny telesnej výchovy.

Dotácia z rozpočtu ŽSK „Mobilná komunikácia a zvuková technika“

 • V projekte „Mobilná komunikácia pomocou CB/PMR mobilných staníc“„ žiak analyzuje rozbor činnosti CB/PMR mobilných staníc a predvedie ukážkové činnosti práce so stanicami. Vypracuje návod na obsluhu pre definované činnosti. Zaškolí do obsluhy učiteľov komunikačnej techniky, vedúcich pracovníkov ktorí, organizujú účelové cvičenia a THP pracovníkov. Tieto stanice sa budú využívať aj na praktických cvičeniach v odbore elektrotechnika v predmete komunikačná technika so žiakmi, alebo podľa potreby v škole, pri cvičeniach, poplachoch, údržbových prácach.
 • Výsledky z tohto projektu môžu byť po skúsenostiach získaných v Spojenej škole Tvrdošín prezentované aj pre iné školy v regióne.

 

Grantový program odboru školstva a športu ŽSK s názvom „Vráťme šport do škôl“, názov projektu: „Cvičenie na stanovištiach“

 • Hlavný cieľ projektu: zabezpečiť telesný a duševný rozvoj, kondičné a koordinačné schopnosti s estetickým držaním tela. Doplniť zbierku o gymnastické žinenky s využitím na základnú gymnastiku, prostné cvičenie na podložkách a cvičenie so švihadlami. Zatraktívniť hodiny gymnastiky a prenájmu telocvične pre verejnosť.

Grantový program odboru školstva a športu ŽSK s názvom „Škola bez tabaku, alkoholu a drog“.

 • Cieľom projektu je rozšíriť a prehĺbiť zmysluplné využívanie voľného času mladých ľudí na báze dobrovoľnosti a prostredníctvom ich samotnej angažovanosti v aktivitách zameraných na rozvoj kooperácie, humanity, empatie, prosociálnosti, tolerancie, národnej hrdosti a prehlbovaniu vzťahu ku kultúrnym hodnotám a tradíciám našich predkov. Budovanie a upevňovanie dobrých medziľudských vzťahov, postojov, pozitívnych prejavov správania sa a konania, budovanie nových kontaktov so svojimi rovesníkmi, osvojenie si zdravého životného štýlu bez alkoholu, drog, násilia, šikanovania a intolerancie.

Projekt eTwinning

 • Projekt je zameraný na podporu využívania moderných informačných a komunikačných technológií za účelom vytvorenia partnerstiev európskych škôl. Žiaci I. F a II. F sú zapojení do projektu s názvom The place we live in (Miesto kde žijeme). Prostredníctvom hudby, fotografií, receptov predstavujú svoju krajinu. Žiaci II. F v projekte s názvom Rulal Europe (Európsky vidiek, tradície). Predstavujú históriu svojho kraja a národné sviatky svojej krajiny prostredníctvomvideoprezentácie, skype, videokonferencie, MP3 … .