TECHNICKÉ LÝCEUM

O ŠTUDIJNOM ODBORE

Študijný odbor 3918 M technické lýceum je predovšetkým určený pre dievčatá
a chlapcov so záujmom o informačné technológie, ktorí po absolvovaní budú
pracovať ako zodpovední a samostatní technicko-hospodárski pracovníci
v priemysle alebo IT sektore, schopní sa ďalej vzdelávať, alebo pokračovať
v štúdiu na vysokých školách.

 

Obsah vzdelávania sa zameriava na pochopenie grafickej komunikácie technických
odborov, na prácu v grafických programoch EAGLE, MULTISIM, Proge CAD, NXCAM, na
ovládanie operačného systému Windows, Linux, na využívanie aplikačných programov
na spracovanie textu, tabuliek, grafov, obrázkov, prezentácií a videí. Na ovládanie
objektového programovania, programovania v jazyku C++, na tvorbu statických
a dynamických web stránok. Aplikuje do učiva sieťové technológie, efektívnu sieťovú
komunikáciu a konfigurovanie počítačových sietí. Podporuje zvládnutie 10-prstovej
hmatovej techniky písania na počítači.

 

 

Štúdium sa približuje gymnaziálnemu typu školy, so zameraním na informatiku, elektrotechniku a informačné technológie s dôrazom na grafiku, prezentácie,internet, web stránky, počítačové siete a programovanie.

ŽIAK SA NAUČÍ

  • Pracovať v grafických editoroch EAGLE, Proge CAD, NXCAM, MULTISIM

 

  • Ovládať objektovo orientované programovanie v jazyku C++.
  • Tvoriť statické a dynamické webové stránky pomocou jazykov HTML, CSS, PHP a taktiež ovládať framework Bootstrap.

 

  • Fungovanie počítačových sietí, konfigurovanie počítačových sietí a pod.

BENEFITY

Benefitom je duálne vzdelávanie. Teoretické vyučovanie žiak absolvuje v našich školských laviciach a prax zabezpečí firma, s ktorou uzavrie učebnú zmluvu.

 

Vykonaním skúšky v zmysle § 21 Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. môžu absolventi získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnika.

Obrázok študentky