PK elektrotechniky a praxe

Predmetová komisia elektrotechniky a výpočtovej techniky  zabezpečujeme vyučovanie hlavne  v odboroch:

 • 2675 M elektrotechnika — počítačové siete a komunikačná technika
 • 2561 M informačné a sieťové technológie
 • 3918 M technické lýceum — zameranie informatika
 • 3918 M technické lýceum — zameranie ekonomika
 • 2387 M mechatronika

Vo vyučovacom procese využívame najmodernejšie metódy výučby, výpočtovú techniku a informačné technológie. Vedomosti získavajú študenti na výkladových hodinách , praktických cvičeniach v povinných a voliteľných predmetoch.

 • Vyučovanie a vzdelávanie žiakov v odborných elektrotechnických predmetoch –elektrotechnika, elektronika, elektrotechnické merane, cvičenia z elektrotechniky, cvičenia z ELM, elektrotechnická spôsobilosť
 • Vyučovanie informatických predmetov a programovania
 • Vedenie Vlastných projektov žiakov, účasť žiakov a ich prípravu na rôzne súťaže na Celoslovenskej úrovni (Zenit, SOČ, Mladý elektronik, Technická myšlienka roka, a pod….)
 • Organizačné zabezpečenie Dňa otvorených dverí na škole, Týždeň vedy a techniky, Deň aktivít a pod.
 • Vedenie rôznych záujmových krúžkov pre žiakov
 • Modernizáciu odborných učební a laboratórií ELM meracou technikou a pomôckami
 • Odborné exkurzie pre žiakov
 • Záverečné skúšky z Elektrotechnickej spôsobilosti pre žiakov 4. ročníka

Predmetová komisia má 10 členov

Elektrotechnická spôsobilosť

Žiaci, ktorí chcú vykonať skúšku odbornej spôsobilosti elektrotechnikov –  § 21 podľa vyhlášky MPSVR SR č..508/2009 Z.z. musia odovzdať prihlášku na túto skúšku  s vyjadrením lekára. Prihlášku si môžete stiahnuť na konci tohoto textu. Skúšku odbornej spôsobilosti elektrotechnikov môžu prihlásení žiaci konať za predpokladu, že úspešne vykonajú maturitnú skúšku. Skúšky z ELS sa budú konať v maturitnom týžni (štvrtok, piatok). Skúšky ELS pozostávajú z testu a ústnej skúšky. Žiak, ktorý nevyhovie na teste z ELS nemôže konať ústne skúšky. Podmienkou účasti na ústnych skúškach je, aby absolvent vyhovel na teste. t. j.  ak dosiahne počet správnych odpovedí   75 % z celkového počtu otázok.

Projekty žiakov