PK prírodovedných predmetov a ekonomických predmetov

Predmety začlenené do PK

Matematika, fyzika, chémia, ekonomika a právo, viac ako peniaze, účtovníctvo, zručnosti pre úspech, aplikovaná informatika

Aktivity v rámci prírodovedných predmetov

  • Účasť žiakov v matematických súťažiach (Klokan, Matematická olympiáda, Genius Mathematicus, Matematický náboj)
  • Európska noc výskumníkov
  • Exkurzia žiakov – Krajina vĺn  ŽU Žilina, Aurelium Bratislava, OFZ Široká, Kysucká hvezdáreň
  • Projekt IT akadémia
  • Matematické krúžky – príprava žiakov na maturitnú skúšku, konzultačné hodiny pre žiakov

MATURITA

Z matematiky je dobrovoľná maturitná skúška, ktorá pozostáva z externej a ústnej formy  internej časti. Zadania z externej časti sú uverejnené na www.nucem.sk.

Cieľové požiadavky na maturitnú skúšku sú na stránke  www.statpedu.sk

Predmetová komisia má 7 členov