ELEKTROTECHNIKA

O ŠTUDIJNOM ODBORE

Študijný odbor 2675 M elektrotechnika pripravuje absolventov na výkon povolania elektrotechnika – konštrukčného, technologického amontážneho charakteru. Môžu vykonávať povolania v oblasti elektrotechniky, elektroniky, počítačových systémov, počítačových sietí a priemyselnej informatiky.

Obsah vzdelávania je zameraný na pochopenie základných zákonov elektrotechniky a princípov činnosti elektronických súčiastok, na teoretické vedomosti z oblasti elektrotechniky, riešenia elektrotechnických a elektronických obvodov. Praktické zručnosti sú orientované na projektovanie, výrobu, prevádzku a údržbu elektrotechnických zariadení, na návrh plošných spojov a návrh elektronických obvodov.

Žiaci majú možnosť získať osvedčenie za absolvovanie kurzov CCNA voblastiach počítačových sietí, operačných systémov a programovania.

ŽIAK SA NAUČÍ

  • Používať programy na simulovanie činností elektronických obvodov, programovanie riadiacich

 

  • obvodov na báze PLC, programovanie vo vyššom programovacom jazyku C++.

 

  • Prakticky vykonávať údržbu a opravy elektrických strojov a prístrojov.

 

  • Používať meracie prístroje na meranie základných elektrických veličín a diagnostikovať chyby
    elektrotechnických zariadení.

 

  • Prakticky zabezpečiť pracovisko z hľadiska bezpečnosti práce, dodržiavať zásady
    bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. .

UPLATNENIE ABSOLVENTOV

Elektrotechnik sa uplatní v projektovaní, konštrukcii, výrobe, montáži, prevádzke a údržbe slaboprúdových elektrotechnických zariadení, môže podnikať v odbore v súlade s vyhláškou MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení.

Profil absolventa oboru Elektrotechnika na stiahnutie ->

BENEFITY

Benefitom je duálne vzdelávanie. Teoretické vyučovanie žiak absolvuje v našich školských laviciach a prax zabezpečí firma, s ktorou uzavrie učebnú zmluvu.

Vykonaním skúšky v zmysle § 21 Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. môžu absolventi získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnika.

Obrázok študentky