PK strojárskych predmetov a praxe

PK strojárskych predmetov zabezpečuje vyučovanie hlavne v odbore 2387 M mechatronika.

Odborné predmety vyučujeme aj v odboroch:

  • 2675 M elektrotechnika
  • 3918 M technické lýceum
  • 2561 M informačné a sieťové technológie

Vo vyučovacom procese dbáme na názornosť, podporujeme nové vyučovacie stratégie,  metódy a postupy, využívame výpočtovú techniku a informačné technológie.

Predmetová komisia má 5 členov

Študenti odboru mechatronika sa v rámci predmetu programovanie CNC strojov učia počítačové programy NX CAM, NX CAD, ARMOTE. Pneumatické a hydraulické zariadenia modelujú v programe  FluidSIM. V oblasti automatizácie a programovania využívame LEGO Mindstorms EV3, LOGO Soft Comfort, TIA Portal V14, Robot Dobot, Universal Robots.

Študenti sa učia programovať vo firemnom systéme Siemens NX CAD/CAM. Študenti pomocou systému NX CAD sa naučia vytvárať konštrukčnú dokumentáciu od tvorby modelov súčiastok, cez výrobné výkresy a výkresy zostáv. V systéme NX CAM študenti vedia navrhnúť polotovar, geometriu obrobku, parametre obrábania na súčiastku vyhotovenú v systéme NX CAD. Vytvoriť operácie na výrobku a ich odsimulovanie.  Študenti vedia nastaviť a vyrobiť jednoduché súčiastky na školskej CNC frézke KX1.

V treťom ročníku organizujeme odborné exkurzie do závodu KIA Motors Slovakia, a. s.  Teplička nad Váhom, v druhom ročníku do firiem MIBA Sinter Slovakia, s. r. o., Dolný Kubín, KAJO metal, s. r. o., Dolný Kubín, exkurzia Strojárne Podbrezová, MTS, Krivá, autosalón Nitra, ATS Sereď a ďalších okolitých firiem.

Žiakov zapájame do rôznych súťaží, ako napr. Strojárska olympiáda, Stredoškolská odborná činnosť, Strojár inovátor, Mladý mechatronik, Mladý tvorca, Technická myšlienka roka atď. V týchto súťažiach naši žiaci dosahujú veľmi pekné výsledky.

Vyučovanie jednotlivých predmetov sme spojili s využitím teoretických poznatkov v praktických realizáciách formou vlastných projektov, ktoré študenti potom obhajujú na praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky. Tieto práce sú prevažne na veľmi dobrej odbornej úrovni, čím škola získala množstvo kvalitných učebných pomôcok.

Zapájame sa do rôznych projektov, v rámci ktorých získavame finančné prostriedky na technické vybavenie odborných učební a zakúpenie softvérov.

Projekty žiakov