PK strojárskych predmetov a praxe

PK strojárskych predmetov zabezpečuje vyučovanie hlavne v odbore 2387 M mechatronika.

Odborné predmety vyučujeme aj v odboroch:

  • 2675 M elektrotechnika
  • 3918 M technické lýceum
  • 2561 M informačné a sieťové technológie

Vo vyučovacom procese dbáme na názornosť, podporujeme nové vyučovacie stratégie,  metódy a postupy, využívame výpočtovú techniku a informačné technológie.

Predmetová komisia má 5 členov

Študenti odboru mechatronika sa v rámci predmetu programovanie CNC strojov učia počítačové programy NX CAM, NX CAD, ARMOTE. Pneumatické a hydraulické zariadenia modelujú v programe  FluidSIM. V oblasti automatizácie a programovania využívame LEGO Mindstorms EV3, LOGO Soft Comfort, TIA Portal V14, Robot Dobot, Universal Robots.

V treťom ročníku organizujeme odborné exkurzie do závodu KIA Motors Slovakia, a. s.  Teplička nad Váhom, na Medzinárodný strojársky veľtrh v Brne, v druhom ročníku do firiem MIBA Sinter Slovakia, s. r. o., Dolný Kubín, KAJO metal, s. r. o., Dolný Kubín a ďalších okolitých firiem.

Žiakov zapájame do rôznych súťaží, ako napr. Strojárska olympiáda, Stredoškolská odborná činnosť, Strojár inovátor, Mladý mechatronik, Mladý tvorca atď. V týchto súťažiach naši žiaci dosahujú veľmi pekné výsledky.

Každý rok organizujeme pre žiakov druhého ročníka všetkých odborov súťaž v technickom kreslení v programe Solid Edge ST4.

Vyučovanie jednotlivých predmetov sme spojili s využitím teoretických poznatkov v praktických realizáciách formou vlastných projektov, ktoré študenti potom obhajujú na praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky. Tieto práce sú prevažne na veľmi dobrej odbornej úrovni, čím škola získala množstvo kvalitných učebných pomôcok.

Zapájame sa do rôznych projektov, v rámci ktorých získavame finančné prostriedky na technické vybavenie odborných učební a zakúpenie softvérov.

Projekty žiakov