PK spoločenskovedných predmetov a telesnej a športovej výchovy

SPOLOČENSKOVEDNÉ PREDMETY: slovenský jazyk a literatúra, dejepis, občianska náuka, náboženská výchova, etická výchova

Aktivity spoločenskovedných predmetov

 • Recitačné súťaže: Hviezdoslavov Kubín, Dilongova Trstená
 • Návšteva divadelných predstavení 
 • Literárne exkurzie – Liptovský Mikuláš (Múzeum Janka Kráľa, Spolok Tatrín a Žiadosti slovenského národa, historická mučiareň), Martin (Literárne múzeum, Národná knižnica), Orava (Rodný dom M. Kukučína v Jasenovej, Hájovňa P. O. Hviezdoslava a múzeum Mila Urbana – pod Babou horou)
 • Príprava slávnostných a kultúrnych podujatí
 • Aktivity v  školskej knižnici
 • Súťaž čitateľskej gramotnosti
 • Dejepisná exkurzia Osvienčim a Bratislava
 • Zapájanie sa do rôznych súťaží
 • Exkurzia: Po stopách Jána Pavla II. (Krakow – Sanktuárium Božieho milosrdenstva, Pamiatky na Waweli, Katedrálne múzeum, Jagelonská univerzita a iné)
 • Biblická olympiáda
 • Najzaujímavejšie podujatie v školskej knižnici
 • Súťaž Čítam, čítaš, čítame…
 • Súťaž Čitateľskej gramotnosti
 • Prezentiáda
 • Súťaže: Mladý Slovák, Mladý Európan
 • Olympiáda kritického myslenia
 • a iné

Predmetová komisia má 10 členov