MECHATRONIKA

O ŠTUDIJNOM ODBORE

Praxou žiadaný študijný odbor 2387 M mechatronika je charakterizovaný ako
viacodborový, spája strojárstvo, elektrotechniku a informatiku. Naši žiaci pracujú
na najnovších modeloch a učebných pomôckach nemeckej firmy FESTO,
zaoberajúcej sa hydraulikou a pneumatikou, logických automatov od firmy
Siemens.

 

Obsah vzdelávania je zameraný na vysvetlenie základnej terminológie pre
elektrotechniku, strojárstvo a mechatroniku. Praktické zručnosti sú orientované ako
navrhovať, konštruovať prvky a komponenty mechatronických výrobkov, a
implementovať spôsoby a technologické podmienky do výroby. Naučiť uvádzať CNC
stroje do prevádzky, diagnostikovať ich technický stav a zabezpečovať ich
prevádzkyschopnosť.

 

 

Žiaci majú možnosť získať osvedčenie za absolvovanie kurzov CCNA v oblastiach počítačových sietí, operačných systémov a programovania.

ŽIAK SA NAUČÍ

  • Základnú terminológiu pre elektrotechniku, strojárstvo a mechatroniku.

 

  • Navrhovať, konštruovať prvky a komponenty mechatronických výrobkov, a
    implementovať spôsoby a technologické podmienky do výroby.

 

  • Uvádzať CNC
    stroje do prevádzky, diagnostikovať ich technický stav a zabezpečovať ich
    prevádzkyschopnosť.

 

UPLATNENIE ABSOLVENTOV

Absolventi mechatroniky často pracujú ako kvalifikovaní strojárski technici, kontrolóri
kvality, majstri, projektanti, technickí manažéri nielen v strojárskych prevádzkach. Vo
výrobe sú schopní samostatne pracovať na klasických strojoch a zariadeniach,
programovaných CNC strojoch a zariadeniach, samostatne zvládajú diagnostikovanie a
odstraňovanie porúch strojov a zariadení.

Profil absolventa oboru Mechatronika na stiahnutie ->

BENEFITY

Benefitom je duálne vzdelávanie. Teoretické vyučovanie žiak absolvuje v našich školských laviciach a prax zabezpečí firma, s ktorou uzavrie učebnú zmluvu.

 

Vykonaním skúšky v zmysle § 21 Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. môžu absolventi získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnika.

Obrázok študentky