Novinky


Online deň otvorených dverí – klik

Budúcnosť je IT , budúcnosť si aj Ty …

Kliknite nižšie na “Pokračovať v čítaní”

Elektrotechnika

Informačné a sieťové technológie

Mechatronika

Technické lýceum

Súťaže a aktivity

Erasmus + Pripravení pre Európu

Erasmus + Teória vs Prax

Žiacka školská rada

Pokračovať v čítaní


Usmernenia – Covid-aktualizované

Usmernenie pre stredné školy aktualizované ministerstvom školstva 06.12.2020

Dokumenty k aktuálnym opatreniam v súvislosti s celoplošným testovaním „Spoločná zodpovednosť“

Jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v termínoch 30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020.

Pokračovať v čítaní


Súťaž Zenit

Výrazný úspech dosiahli naši žiaci na Krajskom kole súťaže ZENIT v elektronike a v programovaní  v školskom roku 2020/2021

Aj počas tohto mimoriadne zložitého obdobia, ktoré všetci prežívame už niekoľko mesiacov v súvislosti s pandémiou COVID-19 sa snažíme zapojiť žiakov do rôznych súťaží, aby sme podporili ich súťaživosť a rozvoj odborných vedomostí a praktických zručností. Keďže vyučovanie žiakov  prebieha od 12.10.2020 dištančnou formou a žiaci sa vyučujú doma, tak z týchto dôvodov je to o to náročnejšie zapojiť a motivovať žiakov na účasť na týchto súťažiach, ktoré majú celoslovenskú pôsobnosť. Taktiež patrí veľké uznanie a poďakovanie aj jednotlivým Stredným priemyselným a Stredným odborným školám, ktoré sa priamo podieľajú na organizačnom zabezpečení a realizácii jednotlivých kôl súťaží ZENIT. Už zo spomenutých známych dôvodov nebolo možné súťaž organizovať prezenčne v školách, preto sa muselo pristúpiť na dištančnú formu priebehu súťaží.

Metodickým, organizačným, technickým a finančným garantom Celoslovenskej súťaže ZENIT je Štátny inštitút odborného vzdelávania v Bratislave, ktorý v tomto školskom roku 2020/2021 organizuje už v poradí 37. ročník tejto súťaže. Zenit znamená: zručnosť – elán – nápaditosť – iniciatíva – tvorivosť. Súťaž Zenit má za cieľ podporiť samostatnú tvorivú činnosť a praktické zručnosti žiakov stredných škôl, ako aj tvorivé a nápadité riešenia problémov a úloh. Súťaž ZENIT v elektronike a v programovaní je národným finále Skills Slovakia medzinárodnej súťaže zručnosti mladých Euroskills.

Mimoriadne pekné, až výrazné úspechy dosiahli naši žiaci Spojenej školy Tvrdošín na Krajskom kole súťaže Zenitv jednotlivých kategóriách.  Po absolvovaní Školského kola sa tí najlepší žiaci našej školy zúčastnili Krajských kôl, ktoré sa konali v jednotlivých kategóriách. 

V dňoch 24.- 26.11.2020 sa konalo dištančnou formou Krajské kolo Zenit na SPŠ IT v Kysuckom Novom Meste v kategórii Programovanie, Grafik (grafický dizajnér) a WEB developer. Tu obsadila vynikajúce 1. miesto v kategórii WEB developer Nikoletta Pitáková (3.C), ktorá zvíťazila s výrazným náskokom vo svojej kategórií a zároveň postupuje do Celoštátneho kola. V tejto kategórii obsadil 3. miesto aj Andrej Kubas (3.C), čo je taktiež výborný výsledok.

Ďalší výrazný úspech v kategórii GRAFIK – grafický dizajnér dosiahol náš žiak Martin Bolek (4.D), ktorý obsadil 2. miesto vo svojej kategórii a Jaroslav Smidžár (3.D)ktorý obsadil 4.miesto.

V kategórii PROGRAMOVANIE- kateg. B sa umiestnil na 3. mieste Branislav Mateáš (2.C) a v kategórií PROGRAMOVANIE – kat. A sa umiestnil na 5. mieste Ignác Borový (4.D).

Dňa 24.11.2019 sa konalo dištančnou formou Krajské kolo Zenit v elektronike na SOŠ elektrotechnickej v Liptovskom Hrádku. Tu treba povedať, že na základe rozhodnutia organizátora súťaže bol tento ročník vyhlásený ako Čestná súťaž bez vyhlásenia výsledkov, pretože nebolo možné v rámci dištančnej formy súťaže objektívne posúdiť teoretické a aj praktické výsledky žiakov. Celoštátne kolo sa nebude v tomto ročníku konať. Aj tak však musíme vysloviť úprimné poďakovanie našim žiakom Oliverovi Paterekovi a Martinovi Hrkeľovi (obaja zo 4.A triedy) za ochotu prísť do školy a súťažiť celé dopoludnie a riešiť zadané úlohy.

Výsledky Krajského kola súťaže ZENIT:

 • Kategória WEB developer:
 1. miesto: Nikoletta Pitáková – 3.C
 2. miesto: Andrej Kubas – 3.C
 • kategória Grafik – grafický dizajnér:
 1. miesto: Martin Bolek – 4.D
 2. miesto: Jaroslav Smidžár – 3.D
 • kategória Programovanie – kat. A:
 1. miesto: Ignác Borový – 4.D
 2. miesto: Tadeáš Kapina – 4.D
 • Kategória Programovanie – kat.B:
 1. miesto: Branislav Mateáš – 2.C

Našim žiakom touto cestou srdečne gratulujeme k výborným výsledkom a ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu školy v rámci Žilinského samosprávneho  kraja, ale aj Slovenskej republiky a prajeme veľa podobných úspechov. 

     Ing. Ľubomír Habo

     Školský koordinátor súťaže ZENIT

Pokračovať v čítaní


„Digitálnymi technológiami v škole do praxe“

Nepochybne žijeme digitálnu dobu. Moderné informačné technológie sa stavajú súčasťou osobného a pracovného života. Nový svet prináša nové výzvy a príležitosti. Trh práce dopytuje po pracovných pozíciách, na ktoré je potrebné mladých ľudí vzdelávať. Školy sa preto musia meniacim sa spoločenským, ekonomickým a technologickým podmienkam nevyhnutne prispôsobiť a nastaviť obsah vzdelávania pre potreby trhu. 

Stredná priemyselná škola informačných technológií Ignáca Gessaya nasadla na trend vzdelávania žiakov a učiteľov prostredníctvom podpory operačného programu Ľudské zdroje spolufinancovaný fondom Európskeho sociálneho fondu v prioritnej osi Vzdelávanie. Investičnou prioritou projektu je zvyšovanie významu trhu  práce v oblasti systémov vzdelávania a odbornej prípravy, uľahčovanie prechodu od vzdelávania k zamestnanosti a zlepšovanie systémov odborného vzdelávania a prípravy a ich kvality, a to aj prostredníctvom mechanizmov na predvídanie zručností, úpravy učebných plánov a vytvárania a rozvoja systémov vzdelávania na pracovisku vrátane systémov duálneho vzdelávania.

Hlavný cieľ projektu „Digitálnymi technológiami v škole do praxe“ je zvýšiť kvalitu vzdelávania a pripraviť žiakov na uplatnenie sa na trhu práce je doplnený špecifickým cieľom zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce.

Projekt v zadefinovaných podaktivitách je zameraný na podporu vzdelávania žiakov zvýšením digitálnych zručnostíprostredníctvom implementovaných extra hodín do učebného plánu. V študijnom odbore technické lýceum sme zaviedli predmet online marketing, v ktorom ide o kľúčové prepojenie teoretických poznatkov pri výučbe digitálnych zručností s aplikáciou na praktické príklady ich využitia. Obsah vzdelávania umožní žiakom získať praktické skúsenosti v oblasti využitia dát v online marketingu, tvorby stratégie a analýzy konkurencie. Predmet programovanie mikrokontrolerovv študijnom odbore elektrotechnika ponúka vzdelávanie v oblasti algoritmizácie a programátorských zručností. Žiaci pochopia prepojenie programovania s elektrotechnikou a budú si môcť sami vyskúšať programovanie jednotlivých prvkov elektrického obvodu pomocou programovacieho jazyka C++.  

V ďalšej podaktivite zameranej na podporu vzdelávania žiakov v mimoškolskej oblasti pod názvom Moderná informatika rozdelená do štyroch modulov LINUX, programovanie webových aplikácií, foto/video a visual design bude vzdelávací obsah zameraný prakticky a má pomôcť žiakom pripraviť sa na reálne situácie zo života, s ktorými sa stretnú pri realizácii vlastného projektu alebo v zamestnaní. Moderná informatika bude doplnená o online kurzy na vzdelávacej online platforme. Vďaka tejto aktivite získajú žiaci digitálne zručnosti, ktoré sú predurčené na pracovné pozície ako Grafik, UI/UX designér, Front-end developer, Back-end developer, programátor, Online marketing špecialista a pod. Táto mimoškolská aktivita zvýši žiakom digitálnu gramotnosť, ale tiež im môže pomôcť získať potrebné  know-how na realizáciu vlastného startupu v digitálnom prostredí alebo sa lepšie uplatniť na trhu práce.

Podstatnou projektovou podaktivitou je podpora vzdelávania pedagogických zamestnancov v pedagogických kluboch. Cieľom vzdelávania učiteľov je podporiť kľúčové kompetencie, zvýšiť digitálnu, odbornú a jazykovú gramotnosť žiakov. Realizovať výmenu skúseností a best practice z vlastnej vyučovacej činnosti, identifikovať osvedčené pedagogické skúsenosti, podporiť oblasť medzipredmetových vzťahov. Výsledkom práce pedagogických klubov Informatikov, Technikov, začiatočníkov ANJ a odbornej ANJ budú odborne pripravení pedagogickí pracovníci, ktorí môžu využívať novozískané vedomosti pri výkone svojej učiteľskej práce.

 Ing. Jana Dreveňáková

Pokračovať v čítaní


Pomôžme iným


Milí spolužiaci. V týchto ťažkých dňoch a súčasne v predvianočnom čase si oveľa viac uvedomujeme, že si treba pomáhať. ŽŠR pri našej škole sa rozhodla pomôcť – pripraviť malý vianočný darček pre klientov Centra sociálnych služieb a domova dôchodcov v Tvrdošíne. V prípade, že chcete niekomu urobiť radosť, zabaľte do balíčka, krabičky, darčekovej taštičky drogériu, kozmetiku, oblečenie, knihu, časopisy, či trvanlivé potraviny (alebo krém na ruky, šampón, vôňu, ponožky, papuče, rukavice, sladkosti, vlastnoručne vyrobený darček…). Balíček prineste do školy na vrátnicu najneskôr do 18.12.2020. Každému kto sa do zbierky zapojí, vopred ďakujeme.

                                                                                                                         Vaša ŽŠR           

Pokračovať v čítaní


Akadémia veľkých diel

Tento projekt v našej škole beží už druhý rok.

Väčšina článkov o nejakom projekte býva dosť všeobecná. Dnes som sa rozhodol, že to spravím inak…. nepoviem vám to ja sám, ale povieme vám to všetci účastníci tohto projektu. Sme siedmi ľudia, ktorí radi diskutujú a čítajú knihy. Ale tu nejde len o knihy… Naša skupinka sa stretáva pravidelne raz týždenne, kde prostredníctvom online knižnice sa v domácom prostredí zoznámime s konkrétnym umeleckým dielom a následne potom, v škole, diskutujeme … 

…radšej si vypočujte,  čo vám odkazujú jednotliví členovia: 

Štefanspočiatku váhal, či sa prihlási alebo nie, no nakoniec sa rozhodol, že to skúsi a teraz neľutuje.  Akadémia je podľa neho zaujímavá a poučná, nie je to nudné, ako sa vám možno zdá. 

Marek vám odkazuje, že čas strávený v Akadémii je plne využitý. Povedal by, že ho Akadémia núti sa zamyslieť nad zložitými životnými otázkami. 

Magdaléna to vidí tak, že spoznávaš nové diela, ktoré by si si možno nikdy nevybral. Na seminároch rozoberáme rôzne druhy umenia či žánre – od literárnych diel, cez filmy, obrazy a k hudbe. Vďaka tomu je na seminároch atmosféra zábavná, uvoľnená ale aj kreatívna. 

Podľa Ivany nás Akadémia učí zamýšľať sa nad vecami potrebnými pre náš duševný rozvoj. Nezoznamuje nás len s dielami, s ktorými by sme sa inak nestretli, ale hlavne formuje náš charakter a učí nás byť lepšími ľuďmi.

Tadeášov pohľad je nasledovný: „No… Akadémia mi dala viac ako iba pár prečítaných kníh. Pomohla mi zlepšiť sebavedomie, kritické myslenie a charakter.“

František hodnotí  nasledovne: „Akadémia nie je len o čítaní veľkých diel ľudí veľkého ducha. Je aj o diskusii, kladení si hlbokých otázok a rozširovaní obzorov.

Filozofia Richarda je, že v živote je potrebné správne sa rozhodovať a najlepšie sa rozhodneš, keď budeš mať široké obzory a schopnosť kritického myslenia. Akadémia umožňuje rozširovať obidve vlastnosti a oveľa viac. 

Čo by som k tomu povedal ja? Snáď toľko, že okrem umeleckých diel spoznáte aj ľudí z iných tried a ročníkov. Možno to bude pre niekoho krok vyjsť zo svojej škrupinky či pohodlia a prekonať sám seba… avšak jedno je isté, kým to neskúsiš,nemôžeš hodnotiť… A to vám odkazujem ja, Matej

Viac informácií sa dozviete na stránke: www.akademiavelkychdiel.sk

Pokračovať v čítaní