Novinky


Prípravný kurz na prijímacie konanie

Pre žiakov  9. ročníka, ktorí majú záujem študovať na našej strednej škole, Stredná priemyselná škola informačných technológií  Ignáca Gessaya, Medvedzie 133/1, Tvrdošín, realizujeme Prípravný kurz na prijímacie skúšky 2023/2024 z matematiky a slovenského jazyka a literatúry.

MATEMATIKA:

  1. Čísla, počtové operácie s číslami, mocniny, výrazy, lineárne rovnice
  2. Pomer, úmera, percentá, slovné úlohy 
  3. Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika, práca s tabuľkou a grafom 
  4. Obsah a obvod rovinných útvarov, objem a povrch telies 

Termín: 17. 04. 2023 a 26. 04. 2023

Čas: 14:30  – 16:00 

Prihlásenie: https://forms.gle/YynLRkkyh9fC4Q3r6

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA:

  1. Morfológia – slovné druhy 
  2. Syntax – vety a vetné členy 
  3. Literatúra – druhy, žánre, umelecké jazykové prostriedky 
  4. Praktické cvičenia na prijímacie skúšky 

Termín: 19. 04. 2023 a 24. 04. 2023

Čas: 14:30 – 16:00

Prihlásenie: https://forms.gle/ZTNA8dtax8pK7h2T6

Pokračovať v čítaní


Prednáška o nových technických normách

Technika, bezpečnosť a automatizácia  nás baví

Každý z nás rád spomína na  chvíle, keď si prehĺbil a nadobudol  nové poznatky, skúseností.  Žiaci štvrtého ročníka mali možnosť získať najnovšie informácie z oblasti elektrotechnickej spôsobilosti pre elektrikárov. Prednášal im skúsený odborník Ing. Ján Meravý na tému  nových technických noriem, právnych a bezpečnostných predpisoch, postupoch pri ochrane pred zásahom blesku, prepätím a zásadách v poskytovaní prvej pomoci pri úrazoch elektrickým prúdom. Z prednášky bolo každému jasné, že elektrina vie slúžiť, ale aj škodiť. Pri správnom dodržiavaní bezpečnostných predpisov budeme využívať jej dobré vlastnosti, ale pri neodbornom zaobchádzaní môžeme prísť o majetok a v tom najhoršom prípade o život. 

Súčasne aplikovanie automatizácie pri elektrotechnickom meraní sprístupnil žiakom druhého  ročníka a žiakom IV. A triedy Ing. Jaroslav Baláž, ktorý bol  absolventom našej školy v roku 1980. Jeho projekt bol zameraný na pochopenie problematiky prechodu od riadenia  realizovaného relátkami na realizáciu prostredníctvom logického automatu Comat, PLC a následne porovnať rozdiely realizácie riadenia hladiny vody s relátkami a PLC.

Pokračovať v čítaní


Marec, mesiac knihy

V rámci akcie “Marec mesiac knihy” navštívilo našu školskú knižnicu aj 102 študentov z Lesníckeho učilišťa.

Oboznámili sa s knižným fondom, evidenciou kníh a vyhľadávaním diel podľa triedenia.

Pokračovať v čítaní


Deň otvorených dverí

Dňa 9.3.2023 sa konal na našej škole Deň otvorených dverí pre žiakov, ktorí majú o našu školu záujem. Žiakov základných škôl sprevádzali na DOD žiaci 4.A triedy a školského parlamentu. Spolu bolo pripravených 13 stanovísk v triedach, kde prezentovali naši učitelia a vybraní žiaci jednotlivé odbory, internát a projekty EMELYST a MY MACHINE. Na záver si mohli žiaci vyskúšať vplyv drog na naše vnímanie pomocou špeciálnych okuliarov a mali možnosť si vyskúšať aj virtuálnu realitu. 

Pokračovať v čítaní


Školské kolo SOČ

Vážení rodičia a učitelia, milí žiaci

  Dňa 22. februára 2023 sa na našej škole konal v poradí už 45.ročník Celoslovenskej súťaže Stredoškolská odborná činnosť. Táto súťaž je určená pre žiakov, ktorí majú záujem prezentovať svoje vlastné odborné práce a praktické výrobky, slúži  na rozvíjanie vlastnej tvorivosti žiakov a podporuje praktické zručnosti žiakov. Táto súťaž má jednotlivé kolá a tak sa konalo najprv Školské kolo tejto súťaže. Zúčastnili sa ho žiaci z tried IV.A , IV.C, IV.E a III.C, ktorým patrí veľké poďakovanie za ich ochotu prezentovať svoje práce.

     Pred odbornou hodnotiacou porotou v zložení: Ing Ľubomír Habo, Ing. Eva Šurinová, Ing. Pavol Vajdečka prezentovali žiaci svoje práce v jednotlivých kategóriách. Prví dvaja žiaci v každej kategórií zároveň postupujú na Okresné kolo súťaže, ktoré sa konalo 9. marca 2023 na SOŠ obchodu a služieb v Dolnom Kubíne. Ale o tom už neskôr.

Všetkým žiakom srdečne blahoželáme.

Umiestnenie:

Kategória 01- Problematika voľného času 

 1.miesto – Patrik Samardák 4.C

 2.miesto – Samuel Púčať 4.C

 3. miesto – Eliáš Ondrík 4.C

 4.miesto – Matej Pavlov 4.C

Kategória 10 – Stavebníctvo, geodézia a kartografia

1.miesto – Adrián Maslák  4.C

2.miesto – Anton Brišák 4.C 

3. miesto – Rudolf Gerek  4.C

Kategória 11- informatika

1.miesto – René Révay  4.C

Kategória 12 – elektrotechnika, hardvér, mechatronika

1.miesto – Imrich Vigľaš  4.A

Kategória 13 – História, právne vedy, filozofia

  1. miesto – Marek Romaňák  3.C

Kategória 14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

1.miesto – Jakub Bulla  4.E

                                              Ing. Ľubomír Habo – školský koordinátor SOČ

Pokračovať v čítaní


Žilinská univerzita

Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Katedra kvantitatívnych metód a hospodárskej informatiky, organizuje v dňoch 21. 3. 2023 až 4. 5. 2023

ONLINE intenzívny prípravný kurz matematiky na prijímacie pohovory na univerzity a  vysoké školy ekonomického a technického zamerania.

Pokračovať v čítaní


Schools united

Krásny deň všetkým,
máme pre Vás jedno skvelé prekvapenie!
Do školy prichádza nová školská kolekcia a ste to práve Vy, kto rozhodne o jej podobe! Hlasujte do 10.3. o tom, ktorý z trojice motívov sa Vám páči najviac. Víťazný motív potom použijeme na vytvorenie celej kolekcie, kde nájdete nielen mikiny ale aj tričká, čapice, batohy a ďalšie kúsky 🙂

Hlasovať môžete tu: https://schoolsunited.cz/hlasovani/6e892889

So srdečným pozdravom

Mgr. Vladimíra Galková 

account manager Schools united

Pokračovať v čítaní


Návšteva sestry Márie

Našu školu navštívila sr. Mária zo Spoločnosti Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul 

 Dňa 22. februára 2023 sa žiaci ôsmich tried 1. a 2. ročníka zúčastnili stretnutia so sestrou Máriou (vincentkou) na hodinách náboženskej výchovy. Sestra v minulosti učila na našej škole slovenský jazyk a literatúru a dejepis.    
  Po úvodnom zoznámení sa prestavila žiakom formou prezentácie Spoločnosť Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul: históriu vzniku v 17. storočí, charizmu zakladateľa sv. Vincenta de Paul – starostlivosť o najbiednejších – chudobných, chorých, siroty, väzňov, galejníkov,…  Jeho apoštolát bol odpoveďou na duchovnú a materiálnu biedu vtedajšej doby. Priblížila žiakom činnosť Slovenskej provincie – charitatívna činnosť medzi bezdomovcami na Slovensku, v Ilavskej väznici, na misiách sa Sibíri v Rusku i v Sýrii.
  V druhej časti porozprávala žiakom príbeh zjavenia sa Panny Márie mladej sestre Kataríne Labouré v roku 1830 v parížskom kláštore. Panna Mária ju poverila zvláštnym poslaním: „Dajte raziť medailu podľa tohto vzoru. Osoby, ktoré ju budí nosiť dostanú mnohé milosti. Nesmierne milosti obsiahnu tí, ktorí budú dôverovať.“ Nosenie medaily sa rozšírilo a vďaka mnohým obráteniam a telesným i duchovným uzdraveniam dostala meno  Zázračná medaila. Dnes je známa na celom svete a bola rozšírená viac než miliarda medailí. S nosením medaily je spojená modlitba na jej prvej strane: „Bez hriechu počatá Panna Mária, oroduj za nás, ktorí sa k Tebe utiekame.“ Na záver sestra obdarovala každého žiaka posvätenou zázračnou medailou, obrázkom a samolepkou.
  Učitelia náboženstva požiadali žiakov o spätnú väzbu k tejto netradičnej hodine náboženstva. Tu je niekoľko žiackych odpovedí:
“ Veľmi sa mi páči to, že naozaj títo ľudia žijú vieru aj prakticky – že pomáhajú kde sa dá 🙂 to ma veľmi oslovilo – že neostanú iba pri modlitbe.“
„Stretnutie bolo skvelé a autentické, pani bola veľmi príjemná.“
„Dnešné stretnutie so sestrou vincentkou sa mi páčilo, dozvedel som sa nové informácie o poslaní vincentiek, veľa o zjaveniach Panny Márie. Bolo to zaujímavé, páčila sa mi aj prezentácia.“
„Na hodine so sr. Máriou ma oslovilo najviac to, že pracujú s ľuďmi v núdzi v celom svete a pomáhajú im, aby sa dostali naspäť do normálneho života. Takáto oddanosť by mala byť u všetkých ľudí na svete, a nielen u sestier. Dúfam, že viac ľudí začne pomáhať iným ľuďom v núdzi a naplní ich životy šťastím.“
„Bolo to zaujímavé. Prišiel človek, ktorý hovoril zo života a vlastných skúseností a ukázal aký pohľad on má na veci.“
„Bola to krásna a zaujímavá skúsenosť pre mňa.“
„Páčili sa mi tie zjavenia a ešte ako sme dostali medailu.“
„Mne sa to páčilo. Veľa vecí som si uvedomil.“
„Zaujali ma príbehy ľudí.“
„Zaujalo ma, neporušené telo sv. Kataríny v kaplnke v Paríži.“
„Veľa som sa dozvedel, najviac ma zaujali medailóny, ktoré sme dostávali.“
„Bolo to krásne a chcel by som to zažiť ešte raz.“

BOHU VĎAKA!                                                                                                 

RNDr. Štefánia Škuligová

Pokračovať v čítaní


Ekonomická olympiáda

V utorok 14. februára sa na Žilinskej univerzite konalo krajské kolo medzinárodnej súťaže – Ekonomická olympiáda, ktoré pripravuje organizácia INESS. Medzi niekoľkými stovkami súťažiacich sa do krajského kola prebojovali až dvaja naši žiaci. Branislav Mateáš a Matej Srogoň z 4.C triedy.

Pokračovať v čítaní


Školský marketing tím

“Náš marketing tím funguje v plnom prúde. Ako jeho súčasť, sme spolu so spolužiakom Matejom Šimurdiakom (2.C) zorganizovali fotenie školy a tvorbu virtuálnej prehliadky školy. Ďakujeme našej pani riaditeľke, za to, že nám umožňuje robiť to, čo nás baví a tým sa vzdelávať v iných formách, než je tradičné učenie. Prehliadku jednotlivých učební si môžete pozrieť na https://timko.one/prehliadka-360 alebo na https://timko.one/prehliadka-360/virtual-tour.html

Pokračovať v čítaní