Odkazy

Ministerstvo školstva
http://www.minedu.sk

Štátny pedagogický ústav
http://www.statpedu.sk/sk

Štátny inštitút odborného vzdelávania
http://siov.cmsromboid.sk

Žilinský samosprávny kraj

O vnútornom systéme vybavovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti …