INFORMAČNÉ A SIEŤOVÉ TECHNOLÓGIE

O ŠTUDIJNOM ODBORE

Študijný odbor 2561 M informačné a sieťové technológie, je určený pre dievčatá aj chlapcov, ktorých zaujímajú moderné digitálne technológie a počítačové siete

 

Absolventi sú schopní vykonávať technickú činnosť pri návrhu, montáži, prevádzke a
údržbe zariadení výpočtovej, sieťovej techniky a informačno-komunikačných
technológií. Môžu vykonávať povolania v oblasti riadenia a správy počítačových
systémov, priemyselnej informatiky, či počítačových sietí.

 

 

Žiaci majú možnosť získať osvedčenie za absolvovanie kurzov CCNA v oblastiach počítačových sietí, operačných systémov a programovania.

ŽIAK SA NAUČÍ

  • Aplikovať základné techniky programovania v programovacom jazyku Java, C++ a Python.

 

  • Ovládať terminológiu, a na základe získaných poznatkov tvoriť aplikované riešenia v oblastí informačných technológii.

 

  • Realizovať návrhy a vývíjať softvérové riešenia webových, mobilných a databázových aplikácií

 

  • Narábať s rôznymi serverovými technológiami a taktiež ich spravovať.

BENEFITY

Vykonaním skúšky v zmysle § 21 Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. môžu absolventi získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnika.

Obrázok študentky