Pre žiakov

Užitočné dokumenty

Maturitná skúška

Maturitná skúška  prebieha v súlade so Zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 224/2022 o strednej škole.

Predmety maturitnej skúšky

Žiak SOŠ s vyučovacím jazykom slovenským koná MS zo štyroch predmetov:

 1. slovenský jazyk a literatúra
 2. cudzí jazyk ( anglický, nemecký jazyk)
 3. teoretická časť odbornej zložky
 4. praktická časť odbornej zložky

Žiak môže dobrovoľne konať MS aj z ďalších predmetov, ktoré sú súčasťou vzdelávacieho programu školy.

Maturitná skúška má dve časti
 1. externá časť -EČ MS–  je centrálne vypracovaný test jednotný pre žiakov všetkých stredných škôl  a robí sa z predmetov  slovenský jazyk a literatúra, cudzie jazyky  a matematika 
 2. interná časť –  IČ pozostáva z:
 •  písomnej formy – PFIČ MS v predmete slovenský jazyk a literatúra, cudzie jazyky
 • z ústnej formy –  ÚFIČ MS zo SJL, cudzieho jazyka, praktickej časti odbornej zložky a teoretickej časti  odbornej zložky.
Hodnotenie MS

Ak má MS v príslušnom predmete viac častí, hodnotí sa každá osobitne. Výsledné hodnotenie sa neurčuje. Určuje sa, či žiak v predmete zmaturoval alebo nezmaturoval. Externá časť sa hodnotí percentom úspešnosti (pomer počtu správnych odpovedí k počtu všetkých odpovedí) a percentilom     (vyjadruje, koľko percent všetkých žiakov dosiahlo horší výsledok v danom predmete ako hodnotený žiak). Písomná forma sa hodnotí percentom úspešnosti. Ústna forma sa hodnotí stupňom prospechu.

Žiak úspešne vykoná maturitnú skúšku z predmetu, ktorý má EČ a PFIČ MS, ak jeho hodnotenie z ústnej formy internej časti MS:

 1. nie je horšie ako stupeň prospechu 3 – dobrý a v PFIČ MS (sloh) získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov alebo v EČ MS (test) získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov,  alebo
 2. je stupeň prospechu 4 – dostatočný a v PFIČ MS (sloh) získa viac ako 25 % z celkového počtu bodov a súčasne v EČ MS (test) získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov.

Dobrovoľný predmet matematika má EČ MS (test). Žiak úspešne vykoná EČ MS z dobrovoľného predmetu, ak v nej získa viac ako 33 % z celkového počtu bodov. Tento výsledok sa zapisuje do maturitného protokolu a na maturitné vysvedčenie.

Ak žiak získal menej ako 33% výsledok sa zapíše do maturitného protokolu (zostáva v škole) a na maturitnom vysvedčení sa neuvádza.  Táto skutočnosť nemá vplyv na úspešné vykonanie MS.

Opravná MS:

Ak žiak neúspešne vykonal MS z niektorého predmetu (najviac z dvoch predmetov), školská maturitná komisia môže žiakovi povoliť konať opravnú MS v mimoriadnom skúšobnom období (september, február nasledujúceho školského roka).

Ak žiak neúspešne vykonal MS z viac ako dvoch predmetov,   školská maturitná komisia môže povoliť žiakovi opakovať celú MS. Opravnú skúšku musí žiak robiť na tej škole, kde maturoval a musí ju vykonať najneskôr do 3 rokov od ukončenia posledného ročníka štúdia.

O vykonanie opravnej maturitnej skúšky žiak požiada písomne na formulári, kde uvedie potrebné náležitosti.

Na opravnú skúšku EČ a PFIČ MS sa žiak prihlási do 30.júna, ak chce opravnú skúšku konať v septembri nasledujúceho školského roka.

Odkazy na legislatívu:

 • Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní, Vyhlášky č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách –  www.minedu.sk
 • Cieľové požiadavky na MS z predmetov slovenský jazyk a literatúra, cudzie jazyka a matematika sú uvedené na www.statpedu.sk
 • Informácie o maturitnej skúške sú uvedené na www.nucem.sk v časti maturita

 

Maturitné okruhy - odborné predmety

Maturitné okruhy - všeobecné predmety