PK cudzích jazykov

Na škole sa povinne vyučujú dva cudzie jazyky.  Prvý cudzí jazyk je ten, ktorí sa žiaci učili na základnej škole. V ňom študenti ďalej pokračujú a sú vedení ako mierne pokročilí, alebo pokročilí. To závisí od počtu rokov, koľko sa daný jazyk učili. Podľa toho sú študenti v prvom ročníku rozdeľovaní do skupín. Ak sa študenti neučili dva jazyky na základnej škole, volia si  druhý cudzí jazyk z nasledovnej ponuky:

 • anglický jazyk
 • nemecký jazyk
 • ruský jazyk

Ciele PK:

 • rozvíjať slovnú zásobu a gramatické štruktúry
 • prehlbovať znalosti vlastnej kultúry prostredníctvom kultúry inej krajiny
 • rozširovať poznatky o histórii, kultúre a spôsobe života v anglicky a francúzsky hovoriacich krajinách a porovnávať ich s našim životným štýlom
 • uvedomenie si vlastnej identity cez spoznávanie inej kultúry
 • viesť mladých ľudí k tolerancii a rasovej znášanlivosti
 • pracovať netradičnými metódami, podnecovať a využívať kreativitu, samostatnosť a fantáziu študentov
 • podeliť sa o vlastné skúsenosti s mladými ľuďmi iných kultúr, uvedomiť si podobnosti aj odlišnosti medzi nimi
 • naučiť sa nové zručnosti
 • porovnať školské systémy a vymeniť si skúsenosti

Vzdelávanie v prvom cudzom jazyku a rovnako aj v druhom cudzom jazyku smeruje k dosiahnutiu úrovne B.

Spoločný názov pre úroveň B1 a B2 je samostatný používateľ jazyka, čo predpokladá, že žiak aktívne pristupuje k získavaniu vedomostí nielen na hodinách cudzieho jazyka, ale i prostredníctvom všetkých dostupných médií v zhode so svojimi osobnými záujmami a profesijnou orientáciou.

Predmetová komisia má 7 členov