Výberové konanie

14. 01. 2013 | Aktuality

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA

 

Žilinský samosprávny kraj so sídlom v Žiline, ulica Komenského č. 48, na základe ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

 

výberové konanie

 

na obsadenie pracovného miesta:
 

 • riaditeľ Spojenej školy, Medvedzie 133/1, 027 44 Tvrdošín

 

 Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa príslušného študijného odboru požadované
  pre príslušný druh a typ školy v súlade so zákonom č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s  Vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

 

Osobitné kvalifikačné predpoklady:

 • absolvovanie prvej atestácie,
 • najmenej päť rokov pedagogickej praxe (ku dňu uskutočnenia výberového konania)

 

Ďalšie požiadavky:

 

 • ovládanie všeobecne záväzných právnych predpisov pre oblasť stredných škôl a školských zariadení a pre oblasť výkonu štátnej správy v školstve a školskej samosprávy,
 • znalosť pracovnoprávnych vzťahov,
 • riadiace schopnosti a skúsenosti,
 • ochota vysokého pracovného nasadenia, samostatnosť, dobré vyjadrovacie schopnosti, analytické myslenie, presnosť a zodpovednosť;

 

 

 Zoznam požadovaných dokladov:

 

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • fotokópie dokladov o vzdelaní a kvalifikácii, vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške,  doklad o absolvovaní prvej atestácie (príp. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady),
 • profesijný štrukturovaný životopis,
 • prehľad o praxi so stručným popisom pracovných činností,
 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti,
 • návrh koncepcie rozvoja školy – návrh koncepcie rozvoja školy sa predkladá v písomnej forme, v rozsahu 4-6 strán (odporúčaný rozsah 30-34 riadkov na stranu, riadkovanie – 1,5, veľkosť písma 12, medziznakové medzery – normálne) a musí spĺňať nasledujúce požiadavky po obsahovej a formálnej stránke:

 

Požadovaná štruktúra koncepcie rozvoja školy po formálnej stránke:

 

a)      úvod,

b)      zameranie koncepcie rozvoja školy,

c)      analýza súčasného stavu s použitím napr. swot analýzy (silné stránky, slabé stránky, príležitosti, ohrozenia),

d)     východiská koncepcie rozvoja školy na základe analýzy a strategických dokumentov ŽSK, prípadne iných dokumentov súvisiacich s danou oblasťou,

e)      ciele koncepcie rozvoja školy,

f)       akčný plán realizácie s návrhom aktivít, časového harmonogramu, zdrojov financovania, príp. náhradných riešení,

g)      spôsob hodnotenia plnenia koncepcie ako celku a po jednotlivých etapách, resp. častiach,

h)      očakávaný prínos realizácie koncepcie rozvoja školy,

i)        záver.

Po obsahovej stránke musí byť koncepcia zrozumiteľná, vecná a realizovateľná.

 

Uchádzači zašlú písomné žiadosti spolu s uvedenými požadovanými dokladmi v zalepenej obálke s označením „VÝBEROVÉ  KONANIE  –  RIADITEĽ – označenie organizácie“ najneskôr do 30.01.2013 na adresu: Úrad Žilinského samosprávneho kraja, Odbor organizačný, Ul. Komenského č. 48, 011 09 Žilina. Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke.

 

Kontaktný telefón: 041/5032209, 5032415. Termín výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený písomne.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú podmienky výberového konania.

—————————————————————————————————————–

najnovšie články