Medzinárodný deň školských knižníc …

02. 11. 2014 | Aktuality

… vyhlásila Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva (IASL) a pripomína sa od roku 1999. Deň je oslavou školských knižníc, ich významu a prínosu pri vzdelávaní detí a mládeže. Hlavnou myšlienkou je podpora vzťahu žiakov ku knihám, školskej knižnici, čítaniu a poznávaniu a získanie si väčšieho počtu milovníkov literatúry. Tento rok pripadol na pondelok 27. októbra a jeho heslom  v našej škole bolo: SILA PROSTREDNÍCTVOM SPOLOČENSTVSTVA SPOJENEJ ŠKOLY s podtitulmi  kolegialita –  víziarozmanitosť.  V tento aj nasledujúce dni  strávili svoje vyučovacie hodiny literatúry v školskej knižnici nielen naši štvrtáci.  Vyhľadávali  potrebné informácie v knihách, na internete, čítali, kreslili, písali, vytvárali plagáty, diskutovali a nakoniec výsledky svojho snaženia prezentovali pred ostatnými spolužiakmi. Boli to zaujímavé, netradičné  a podnetné hodiny. Zlomok z ich atmosféry prinášajú  nasledujúce fotografie.

najnovšie články