Robot KUKA v rukách našich mechatronikov

14. 11. 2023 | Nezaradené

Dňa 9.11.2023 naša škola v rámci Týždňa vedy a techniky privítala zástupcov firmy ATS. Spoločnosť ATS Industrial Automation patrí medzi popredných svetových poskytovateľov automatizačných riešení pre technologické a výrobné procesy. Zaoberajú sa implementáciou priemyselných riadiacich systémov a ich integráciou do podnikových procesov, ako aj aplikáciou priemyselných robotov do výrobných procesov, hlavne v automobilovom priemysle. Podľa vyjadrenia vedúceho študijného odboru MECHATRONIKA PaedDr. Ing. P. Vajdečku, ide o významný krok k inovácií vyučovacieho procesu na našej škole. Hlavným prínosom tejto návštevy bolo získanie – zapožičanie robota KUKA, prostredníctvom ktorého žiaci získajú základné vedomosti a zručnosti v oblasti programovania robotov. Taktiež, hlavný manažér firmy informoval našich tretiakov a štvrtákov, aké sú možnosti získania pracovných pozícií v spomínanej spoločnosti, na Slovensku alebo aj v zahraničí. Spolupráca s ATS môže výrazne prispieť k popularizácií mechatroniky a zvyšovaniu kvality vyučovacieho procesu na našej škole. Našim spoločným cieľom je rozvíjať kľúčové odborné kompetencie žiaka tak, aby sa úspešne začlenil do praktického života.

najnovšie články