Zámer priameho predaja hnuteľnej veci

20. 01. 2016 | Aktuality

Zámer priameho predaja hnuteľného majetku Spojenej školy Tvrdošín

č.001/2016

 

Spojená škola Tvrdošín, Medvedzie 133/1, 027 44 Tvrdošín (ďalej len „vyhlasovateľ“) podľa Zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK z 26.04.2010 zverejňuje zámer priameho predaja svojho majetku.

 

Predmetom priameho predaja je:

Služobné osobné motorové vozidlo Fiat Punto 188 1.2, EČV TS953AF, číslo osvedčenia o evidencii: SB739787, zdvihový objem/výkon: 1242 ccm / 44 kW, VIN: ZFA18800000499863, číslo motora 188A4000, rok výroby 2002, farba: červená, počet najazdených km: 192 583, STK platná do 19.03.2016, EK platná do 19.03.2016.

 

Podmienky priameho predaja:

  1. Najnižšia ponuková kúpna cena určená posudkom znalca 595,00 €.
  2. Lehota na doručenie cenových ponúk záujemcov je do 28.01.2016 do 12.00 h. Ponuku žiadame predložiť osobne na sekretariáte školy alebo poštou na adresu vyhlasovateľa – Spojená škola Tvrdošín, Medvedzie 133/1, 027 44 Tvrdošín.
  3. Ponuka uchádzača musí obsahovať: meno, priezvisko, adresu fyzickej osoby, resp. názov, sídlo a IČO právnickej osoby (výpis z OR, ŽR), e-mailový kontakt, zastúpenie, ponúknutú cenu.
  4. Ponuka musí byť v zalepenej obálke, označenej heslom „Priamy predaj č. 001/2016, NEOTVÁRAŤ“.
  5. Vyhlasovateľ je oprávnený zmeniť alebo zrušiť podmienky priameho predaja, prípadne odmietnuť všetky predložené ponuky.
  6. Každý uchádzač je oprávnený oboznámiť sa s identifikačnými údajmi predmetu priameho predaja (technický stav, posudok, prípadne iné písomnosti a skutočnosti viažuce sa k predmetu priameho predaja) na adrese vyhlasovateľa u Ing. Františka Mrkvu, tel.:0903 317 772, e-mail: mrkva@spstv.edu.sk.
  7. Spôsob predaja – kúpnou zmluvou. Uchádzač sa zaväzuje akceptovať zmluvné podmienky uvedené v kúpnej zmluve a uhradiť všetky vecné náklady, ktoré vznikli vyhlasovateľovi v súvislosti s priamym predajom. Spôsob platby – bezhotovostne na účet. Predmet priameho predaja prechádza do vlastníctva kupujúceho uhradením plnej sumy.
  8. Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční v sídle školy dňa 29.01.2016 o 13:00, ponuky otvorí trojčlenná komisia, otvárania obálok sa môžu zúčastniť uchádzači s ponukami.
  9. Výber uchádzača sa uskutoční v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom ŽSK. Ponuky vyhodnotí trojčlenná odborná komisia do termínu 02.02.2016. Vybratý uchádzač bude vyzvaný k podpisu zmluvy v termíne do 5 dní po termíne vyhodnotenia ponúk.

 

V Tvrdošíne 20.01.2016                                                          Ing. Ľudmila Uhlíková

riaditeľka školy

najnovšie články