Voľné pracovné miesto

15. 01. 2018 | Aktuality

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA

Žilinský samosprávny kraj so sídlom v Žiline, ulica Komenského č. 48, na základe ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

výberové konanie

na obsadenie pracovného miesta:

 • riaditeľ Spojenej školy, Medvedzie 133/1, 027 44 Tvrdošín;

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa príslušného študijného odboru požadované
  pre príslušný druh a typ školy v súlade so zákonom č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s  Vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Osobitné kvalifikačné predpoklady:

 • absolvovanie prvej atestácie,
 • najmenej päť rokov pedagogickej činnosti (ku dňu uskutočnenia výberového konania).

Ďalšie požiadavky:

 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť (telesná a duševná spôsobilosť potrebná na výkon pedagogickej činnosti),
 • ovládanie štátneho jazyka,
 • ovládanie všeobecne záväzných právnych predpisov pre oblasť stredných škôl a školských zariadení a pre oblasť výkonu štátnej správy v školstve a školskej samosprávy,
 • znalosť pracovnoprávnych vzťahov,
 • riadiace schopnosti a skúsenosti,
 • ochota vysokého pracovného nasadenia, samostatnosť, dobré vyjadrovacie schopnosti, analytické myslenie, presnosť a zodpovednosť;

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • fotokópie dokladov o vzdelaní a kvalifikácii, maturitné vysvedčenie, vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške,  doklad o absolvovaní prvej atestácie (príp. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady),
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • prehľad o praxi so stručným popisom pracovných činností,
 • originál výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti,
 • návrh koncepcie rozvoja školy – návrh koncepcie rozvoja školy sa predkladá v písomnej forme, v odporúčanom rozsahu 4-6 strán (odporúčaný rozsah 30-34 riadkov na stranu, riadkovanie – 1,5; veľkosť písma 12, medziznakové medzery – normálne) a musí spĺňať nasledujúce požiadavky po obsahovej a formálnej stránke:

Požadovaná štruktúra koncepcie rozvoja školy po formálnej stránke:

 1. úvod,
 2. zameranie koncepcie rozvoja školy,
 3. analýza súčasného stavu s použitím napr. swot analýzy (silné stránky, slabé stránky, príležitosti, ohrozenia),
 4. východiská koncepcie rozvoja školy na základe analýzy a strategických dokumentov ŽSK, prípadne iných dokumentov súvisiacich s danou oblasťou,
 5. ciele koncepcie rozvoja školy,
 6. akčný plán realizácie s návrhom aktivít, časového harmonogramu, zdrojov financovania, príp. náhradných riešení,
 7. spôsob hodnotenia plnenia koncepcie ako celku a po jednotlivých etapách, resp. častiach,
 8. očakávaný prínos realizácie koncepcie rozvoja školy,
 9. záver.

Po obsahovej stránke musí byť koncepcia zrozumiteľná, vecná a realizovateľná.

Uchádzači zašlú písomné žiadosti spolu s uvedenými požadovanými dokladmi v zalepenej obálke s označením „VÝBEROVÉ  KONANIE  –  RIADITEĽuveďte názov školy“ najneskôr do 28. 01. 2018 na adresu: Úrad Žilinského samosprávneho kraja, odbor organizačný, Komenského 48, 011 09 Žilina. Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke.

Kontaktný telefón: 041/5032209, 041/5032415. Termín výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený písomne.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú podmienky výberového konania.

najnovšie články