Týždeň vedy a techniky

15. 11. 2015 | Aktuality

V rámci prebiehajúceho Týždňa vedy a techniky predmetové komisie odborných predmetov pripravili pre žiakov prvých ročníkov akciu, cieľom ktorej bolo popularizovať odborné predmety a jednoduchou formou im ukázať, čo všetko sa v budúcnosti v týchto predmetoch môžu naučiť.

Pre študijné odbory elektrotechnika, mechatronika a technické lýceum v učebni mechatroniky si žiaci vytvorili jednoduchý program pre ovládanie robota, ktorý potom mohli aj reálne vyskúšať. V ďalšej učebni mechatroniky bola pripravená ukážka pneumatického a elektronického riadenia a ukážka programovania PLC obvodov. Na nasledujúcom pracovisku sa žiaci oboznámili so základnými operáciami v binárnej sústave a využitím jednočipových mikrokontrolérov pri konštrukcii jednoduchých elektronických zariadení. V laboratóriu elektrotechnických meraní im učitelia ukázali vývoj meracej techniky a princípy snímačov neelektrických veličín. Poslednými pracoviskami bola ukážka modernej modulovej stavebnice Arduino a kvíz o prostriedkoch výpočtovej a komunikačnej techniky.

Pre študijný odbor obchodná akadémia predmetová komisia ekonomických predmetov pripravila rôzne krátke súťaže v písaní na počítači a kvízy so zameraním na ekonomiku a ekonomické pojmy.

najnovšie články