Týždeň vedy a techniky v Spojenej škole Tvrdošín

16. 11. 2014 | Aktuality

Veda a technika sú oblasti, ktoré odkrývajú nepoznané javy a princípy.  Zároveň podporujú a  rozvíjajú logické myslenie žiakov.  Naša škola  svojimi aktivitami sa zapojila do týždňa vedy a techniky, ktorý organizuje Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu v spolupráci s Centrom vedecko – technických informácií a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.  Našim žiakom vedenie školy, učitelia a prizvaní experti z praxe zaujímavými  aktivitami pootvorili dvere do tajov vedy a techniky. Umožnili im overiť si základné znalosti, vedomosti z oblasti automobilového priemyslu, strojárenstva, elektrotechniky a oznamovacej techniky.  Aktivizujúcimi metódami výučby využívajúc skupinovú formu, riešili úlohy z oblasti vývoja informačných technológií a multimediálnych prostriedkoch. Správne riešenia boli skryté v tajničkách.

Žiaci, ktorí svoju pozornosť upriamili na prírodné vedy zaujalo skákajúce vajce, prípadne experimentálne overenie elektromagnetickej indukcie. Hudobne zdatní žiaci určovali  frekvencie, zisťovali  rozsah počuteľnosti zvukových frekvencií a zároveň testovali i svoj sluchový orgán.

Aktívni žiaci vytvorili prezentáciu o živote  najvýznamnejších slovenských vedcoch a vynálezcoch napr. Aurel Stodola, Jozef Murgaš, Matej Bell a ďalší. Maturanti sa na základe vlastných skúsenosti zapojili v rámci školy do literárnej súťaže: „Ako veda a technika zmenila môj život“.

Vieme, že je lepšie 1 krát vidieť ako 2 krát počuť. Z toho dôvodu skupina maturantov sa zúčastnila odbornej exkurzie vo firme Elektronik, kde ich oboznámili s výrobným programom. Skúsení odborníci z firmy Marpex prednášali na tému:„Automatizácia okolo nás“. Svoju prezentáciu spestrili zaujímavými a názornými praktickými ukážkami.

Nezabudli sme na ekonomickú vedu. Žiaci s odborníkom z praxe diskutovali na tému: „Naučme sa rozumieť financiám“.

Sme presvedčení, že aktivity realizované v týždni vedy a techniky budú motivovať našich žiakov a súčasne zvýšia  záujem mladých ľudí o hlbšie poznávanie reálneho sveta a javov, ktoré okolo nich prebiehajú.

http://www.oravalive.sk/2014/11/14/tyzden-vedy-a-techniky-v-tvrdosine/

najnovšie články