Prijímacie skúšky – 2.kolo

04. 06. 2013 | Aktuality

 ZMENA POČTU VOĽNÝCH MIEST !!!

Spojená škola
Medvedzie 133/1
027 44 Tvrdošín

Kritéria prijatia v 2. kole na štúdium do 1. ročníka v školskom roku 2013/2014

 

Riaditeľka Spojenej školy Tvrdošín v súlade s §62 až §68 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 5 ods. 4  zákona  č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určila:

 

1)Počet žiakov, ktorých možno prijať do 1. ročníka v 2. kole prijímacieho konania

2675 M  elektrotechnika                                                                     9

3917 M 03  technické a informatické služby – v elektrotechnike   10

2387 M  mechatronika                                                                       1

3918 M technické lýceum                                                                 1

6317 M  obchodná akadémia                                                            3

 

2) Podanie prihlášky

Zákonný zástupca žiaka, ktorý nebol prijatý v 1. kole prijímacieho konania ani na jednu strednú školu požiada ZŠ o vydanie tretej prihlášky. Túto doručí na Spojenú školu Tvrdošín do 12. júna 2013. Následne bude pozvaný na prijímacie skúšky.

                        

3) Prijímacie skúšky

V súlade s §65 ods. 3 zákona  č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) všetci  žiaci budú konať písomné prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a matematiky.

 

4) Kritériá na úspešné vykonanie prijímacej skúšky

Na úspešné vykonanie prijímacej skúšky musí žiak získať spolu za obidva predmety minimálne 6 bodov z 20 bodov (10 bodov za slovenský jazyk a 10 bodov za matematiku). Prijímacie skúšky sa budú konať 18. júna 2013.

 

5) Kritéria pre  prijatie uchádzačov

Bodové hodnotenie výsledkov prijímacieho konania:

a) za celkový priemerný prospech na ZŠ – maximálne 50 bodov,  do celkového priemerného prospechu za
ročníky  6. – 8. (koncoročný prospech) a 9. (polročný prospech)   sa započítava hodnotenie z predmetov:
slovenský jazyk, cudzí jazyk, matematika, fyzika, chémia, dejepis, zemepis a prírodopis,

b) za výsledok testovania žiakov 9. ročníka ZŠ zo slovenského jazyka – maximálne 15 bodov,

za výsledok testovania žiakov 9. ročníka ZŠ z matematiky – maximálne 15 bodov,

c) za výsledok prijímacej skúšky zo slovenského jazyka – maximálne 10 bodov,

za výsledok prijímacej skúšky z matematiky – maximálne 10 bodov,

nutná podmienka prijatia – úspešné vykonanie prijímacej skúšky – spolu minimálne 6 bodov,

d) za úspešné riešenie predmetovej olympiády alebo víťazstvo v súťaži, ktorá súvisí so študijným odborom –
maximálne 10 bodov,

e) celkový počet bodov – maximálne 110,

f) pri rovnosti bodov rozhodujú ďalšie pomocné kritériá v poradí: zmenená pracovná schopnosť, celkový
priemerný prospech na ZŠ, výsledky testovania žiakov 9. ročníka ZŠ z matematiky a slovenského jazyka
a výsledky prijímacích skúšok z matematiky a slovenského jazyka.

 

Žiaci budú prijatí v poradí podľa výsledkovej listiny, ktorá sa zostaví podľa dosiahnutého počtu bodov v prijímacom konaní.

6) Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené 19. júna 2013 na výveske školy a na webovej stránke školy www.sstv.sk.

 

 

Tvrdošín 31. 05. 2013                                                                               Ing. Ľudmila Uhlíková, riaditeľka

najnovšie články