Podpora odborného vzdelávania

15. 12. 2015 | Aktuality

Naša škola  v školskom systéme je  zárukou odborného vzdelávania v oblasti slaboprúdovej elektrotechniky, informačných technológii, ekonomiky.
Našim prvoradým cieľom  je vychovať a vzdelať žiakov, aby sme im odovzdali  kvalitné odborné vedomosti a zručnosti.  Systematickou podporou v oblasti odborného vzdelávania, žiaci dosahujú veľmi dobré uplatnenie v ďalšom štúdiu na univerzitách technického smeru a v zamestnaní. Tento  cieľ môžeme  dosiahnuť  pomocou kvalifikovaných pedagogických zamestnancov a modernizáciou materiálno –  technických  zariadení, ktoré získavame zapojením sa do projektov a od podnikateľských subjektov.

Ďakujeme firme Panasonic Electronic Devices Slovakia s.r.o. v Trstenej, ktorá prostredníctvom neziskového fondu Bakalár  vybavila odbornú učebňu počítačmi, ktorú využívajú  žiaci našej školy pri rozvoji informačno – komunikačných zručností a vedomostí.

Zvýšením kvality vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií v oblasti informatiky a mechatroniky  nám pomáha firma Marpex, s.r.o.  Svojou podporou zvyšuje profesijné kompetencie pedagogických zamestnancov našej školy, ktorí získané vedomosti a zručnosti odovzdávajú v odbore mechatroniky, elektrotechniky našim žiakom. Poďakovanie patrí zástupcovi Ing. Stanislavovi Vojtasovi z firmy Panasonic s.r.o Trstená a Ing. Mariánovi Osúchovi z firmy Marpex, s.r.o. z Dubnice nad Váhom, ktorí svojimi aktivitami pomáhajú pri  modernizácii vzdelávacieho procesu.

V mene vedenia a zamestnancov školy im ďakujeme za ich záujem a podporu.

najnovšie články