Medzinárodný deň školských knižníc

28. 10. 2016 | Aktuality

Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice

12. ročník celoslovenského projektu

projekt organizovaný pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc

24. októbra 2016

Každý národ má svoju identitu, z ktorej v priebehu časov čerpá životnú silu. Cyrilo-metodská tradícia zapustila v dejinách Slovákov pevné korene ako „dedičstvo otcov“, preto sme si tento námet zobrali na koncepčný model, z ktorého vychádzali otázky na skupinovú prácu žiakov pri realizáciu projektu Najzaujímavejšie podujatie v školskej knižnici s témou Vzájomné učenie sa žiakov vo dvojiciach alebo v malých skupinách.

Cyrilo-metodská tradícia sa stala hybnou silou slovenských dejín, preto dnes v časoch potreby národnej hrdosti sme ju chceli znova a znova rehabilitovať. Hrala dôležitú silu v dejinnom procese stvárňovania národného povedomia Slovákov a je potrebné zaktuálniť jej ideový odkaz pre súčasníkov.

Projektové vyučovanie umožňuje  vnímať problematiku stredovekej literatúry v širších súvislostiach a vzťahoch, čo je veľkým prínosom rozvoja logického myslenia žiakov. Projektová práca a práca v skupinách je osvedčenou formou získavania nových poznatkov a prehlbovania už existujúcich. Umožňuje  výchovu k samostatnosti, sebahodnoteniu, prezentovaniu výsledkov práce pred kolektívom, argumentovanie, prácu s primárnymi a sekundárnymi informačnými prameňmi. Na základe reflexie študentov zapojených do projektu môžeme konštatovať aj ich pozitívne hodnotenie podujatia. 

najnovšie články