Elektrotechnická spôsobilosť

06. 05. 2014 | Aktuality

Elektrotechnická spôsobilosť – pokyny ku skúške: Žiaci, ktorí chcú vykonať skúšku odbornej spôsobilosti elektrotechnikov – § 21 podľa vyhlášky MPSVR SR č..508/2009 Z.z. musia odovzdať prihlášku na túto skúšku s vyjadrením lekára. Prihlášku si môžete stiahnuť na konci tohoto textu. Skúšku odbornej spôsobilosti elektrotechnikov môžu prihlásení žiaci konať za predpokladu, že úspešne vykonajú maturitnú skúšku. Skúšky z ELS sa budú konať v maturitnom týžni (štvrtok, piatok). Skúšky ELS pozostávajú z testu a ústnej skúšky. Žiak, ktorý nevyhovie na teste z ELS nemôže konať ústne skúšky. Podmienkou účasti na ústnych skúškach je, aby absolvent vyhovel na teste. t. j. ak dosiahne počet správnych odpovedí 75 % z celkového počtu otázok.

Prihlášku nájdete v sekcii: Predmetové komisie – PK elektortechniky

najnovšie články