Elektrotechnická spôsobilosť

12. 04. 2018 | Aktuality

Žiaci štvrtých ročníkov odboru elektrotechnika, mechatronika, a odboru technické a informačné služby, sa zúčastnili prednášky na tému elektrotechnická spôsobilosť. Prednášajúci bol revízny technik Ing. Ján Meravý, autor kníh: Odborná spôsobilosť pracovníkov v elektrotechnike, Odborná spôsobilosť v elektrotechnike, Elektrotechnická spôsobilosť pre neelektrikárov.

Žiaci sa oboznámili so základnými  princípmi ochrany svojho života a zdravia pred zásahom elektrickým prúdom, ochrane proti blesku. V ďalšej časti prednášky prednášajúci informoval  o revíziách elektrickej inštalácie  priemyselných objektov, polyfunkčných budov,  obytných domov a bytov a o dodržiavaní predpisov a hlavne prevencii vzniku úrazov.

Za najdôležitejšie musíme oceniť rady pána Meravého, ktorý svoje cenné  odborné skúsenosti s veľkým zanietením odovzdáva mladej generácii.

najnovšie články