Beseda na tému „Extrémizmus“

07. 02. 2017 | Aktuality

Dňa 02. 02. 2017 sa triedy I.A, II.E, II.F, II.AO, III.F zúčastnili na besede o extrémizme s p. Petrom Pollákom. Prednášajúci sa pútavou formou snažil objasniť žiakom prípady extrémizmu a jeho nebezpečenstvo aj v súčasnej dobe.

Mgr. Peter Pollák, PhD. je vysokoškolský pedagóg a zároveň pracuje ako manažér riadenia projektov, podporených Európskou úniou. Takmer všetok čas mu zaberá jeho práca a často musí veľakrát pracovne cestovať po Slovensku.

Na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre učil 5 rokov. Momentálne pôsobí na Vysokej škole sociálnej práce a zdravotníctva svätej Alžbety a dokonca učí aj v Bratislave, Rožňave a Prešove.

Za extrémizmus sa považujú verbálne, grafické, fyzické alebo iné aktivity spojené spravidla s vyhraneným ideologickým alebo iným kontextom, ktoré vyvíjajú jednotlivci alebo skupiny osôb s názormi výrazne vybočujúcimi zo všeobecne uznávaných spoločenských noriem so zreteľnými prvkami intolerancie, najmä rasovej, národnostnej, náboženskej alebo inej obdobnej neznášanlivosti, ktoré útočia proti demokratickým princípom, spoločenskému usporiadaniu, základným ľudským právam, životu, zdraviu, majetku alebo verejnému poriadku.

najnovšie články