Deň otvorených dverí

03. 03. 2018 | Aktuality

Vo štvrtok 1. marca sme dvere našej školy otvorili širokej verejnosti a hlavne záujemcom o štúdium technických aj ekonomických smerov . Počas celého dňa mali možnosť prezrieť si priestory školy a jednotlivých odborných učební, ako aj náplne niektorých predmetov.
Žiaci a rodičia okolitých 18 základných škôl  ocenili možnosť oboznámiť sa s našou školou.

Deň otvorených dverí doplnili aj  zástupcovia Žilinskej univerzity elektrotechnickej fakulty, na ktorej majú možnosť študovať absolventi našej školy v rôznych zaujímavých odboroch. Zameranie vedeckovýskumnej činnosti a vzdelávania jednotlivých katedier sa dynamicky vyvíja ako odozva na neustále sa meniace potreby trhu a vývoja vedy v rámci národného ako aj celoeurópskeho kontextu. Od riešenia klasických tém elektrotechnického inžinierstva v doprave zameraného na elektrickú trakciu, železničnú zabezpečovaciu techniku, či technickú prevádzku telekomunikácií, sa v súčasnosti hlavný dôraz kladie na informačné a komunikačné technológie aplikované v oblasti bezpečného riadenia procesov v doprave a v priemysle, moderné telekomunikačné technológie, rozvoj výkonových elektronických systémov a moderné riadenie elektrických sietí. Rozvíjajú sa takisto interdisciplinárne odbory, menovite mechatronika, biomedicínske inžinierstvo a multimediálne technológie. Študenti fakulty získajú cieleným vzdelávaním kompetencie, ktoré im v tvrdej konkurencii umožnia uspieť na pracovnom trhu nielen v národnom, ale aj medzinárodnom meradle.

PaedDr. Táňa Genšorová
 zástupkyňa riaditeľky školy            

najnovšie články