Novinky


ZENIT – krajské kolo

Súťaž ZENIT v sebe skrýva Zručnosť – Elán –Nápaditosť – Iniciatívu – Tvorivosť a je určená pre tvorivých žiakov stredných škôl, ktorí majú záujem sa realizovať nielen  vo vede a technike. Krajské kolá súťaže ZENIT prebiehali minulý týždeň v Kysuckom Novom Meste a v Liptovskom Hrádku. Naši žiaci výborne reprezentovali seba aj našu školu a dosiahli výborné umiestnenie. 

V kategórii Grafik   Adrián Maslák  (5. mieste), Daniel Klimek (6. mieste)

V kategórii Webdeveloper  Timotej Leginus (2. miesto), Matej Srogoň (5. miesto)

Zenit v programovaní    kategória A  Matej Srogoň  (6. miesto), Matúš Šikyňa (10. miesto

kategória B    Patrik Rýdzik (9. miesto), Michal Kuhejda (10. miesto)

V zenite z elektroniky nás reprezentovali Dominik Kovalík, Martin Rusnák a Vratko Hajdučík (1. miesto)  a postupuje na celoslovenské kolo.

Pokračovať v čítaní


Divadelné predstavenie November 1989

Výrok T. Manna: „Kto nepozná minulosť, nepochopí budúcnosť“ parafrázovali mnohí, no vôbec mu to neuberá na aktuálnosti. Mnohé udalosti z našej histórie mladí ľudia poznajú len povrchne alebo vôbec, preto sme ocenili ponuku Divadelného centra z Bratislavy pozrieť si inscenáciu pod názvom November 1989 (Sľúbili sme si…), ktorá sa konala v tvrdošínskom kine Javor. Prostredníctvom príbehov troch mladých ľudí inscenácia poukázala na totalitné praktiky bývalého režimu (sledovanie ŠTB, domové prehliadky, obmedzovanie slobody, úteky cez hranice), objasnila pád režimu v roku 1989 a nedokonalú snahu o nastolenie demokratického poriadku. Inscenácia nekončí pred tridsiatimi rokmi, ale v súčasnosti, kedy je  stále dôležité volať po slušnosti a tolerantnej krajine, ktorá si váži slobodu a kritické myslenie. Predstavenie November 1989 sa žiakom a študentom našej školy páčilo. Bolo urobené veľmi pútavou formou, zrozumiteľne vysvetlené udalosti novembra 1989 boli podložené multimediálnou prezentáciou. Aj podľa vyjadrení žiakov prinieslo silné autentické príbehy z našej minulosti a po jeho skončení sa  realizovala diskusia s jeho tvorcami a účinkujúcimi hercami.

Pokračovať v čítaní


Fyzikálno-optické prednášky

           V pondelok 07. novembra 2022 sa uskutočnila na našej škole vzdelávacia séria fyzikálno-optických prednášok zameraných na Elektrooptiku, Štúdium vnútra atómu a Mendelejevovu tabuľku prvkov. Odborné prednášky pre pedagógov a žiakov boli vedené pod záštitou Žilinskej univerzity pracovníkmi katedry fyziky – FEIT a to s prof. RNDr. Jozefom Kúdelčíkom, PhD., s doc. RNDr. Ivanom Melom, PhD. a s Ing. Štefanom Hardoňom, PhD.. Žiakov ktorých zaujíma téma fyziky, majú zároveň možnosť stať sa počas projektu Masterclasses (hlavným koordinátorom tohto projektu pre celé Slovensko je práve pán docent Ivan Melo zo ŽU) na jeden deň súčasťou tímu vedcov, zaoberajúcimi sa časticovou fyzikou na svetovej úrovni. Súčasťou nabitého programu sú teoretické prednášky, ale aj cvičenia na získanie praktických skúseností, kde žiaci pracujú s reálnymi dátami z laboratórií v CERNe. V závere dňa svoje zistenia budú konzultovať prostredníctvom živej videokonferencie priamo s vedcami pôsobiacimi v CERNe. Pre viacej informácií je potrebné sledovať stránku www.svetcastic.sk. Pozvaným hosťom zo ŽU ďakujeme za zorganizovanie prínosného seminára a ich podnetné myšlienky do života.

Pokračovať v čítaní


iBOBOR

Táto súťaž vznikla v roku 2004 v Litve. Hlavným cieľom je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Úlohy sa zameriavajú na logické myslenie žiakov a ich schopnosť používať počítač.

Pokračovať v čítaní


Deň školských knižníc

24. október je  Medzinárodný deň školských knižníc, ktorý sa od roku 1999 slávi po celom svete každý štvrtý októbrový pondelok. V stovkách školských knižníc po celom Slovensku knihovníci v spolupráci s pedagogickými zamestnancami a ostatnými členmi školskej komunity realizujú rôzne originálne, vtipné a kreatívne čitateľské aktivity. Ich úsilím je zábavnými formami práce s knihou podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu, poznávaniu nového. Rovnako sa usilujú, aby každý žiak mohol prispieť svojou inšpiráciou k slávnostnému priebehu osláv a zároveň v ňom mohol prejaviť aj svoj osobný talent. Pridanou hodnotou realizovaných podujatí je rozvoj čitateľských, komunikačných, prezentačných i sociálnych zručnosti žiakov a vytváranie stálych živých spoločenstiev v školských knižniciach, ktoré budú aj skončení uvedených aktivít navzájom súdržne spolupracovať a podporovať svoje čitateľské návyky a záujmy.

Národné oslavy školských knižníc sú súčasťou 18. ročníka celoslovenského projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice, ktorý zorganizoval Národný inštitút vzdelávania a mládežek Medzinárodnému dňu školských knižníc 24. októbra 2022. Celoslovenský projekt sa uskutočňuje pod záštitou MŠVVaŠ Slovenskej republiky. Tohoročnou témou národných osláv školských knižníc bolo heslo Ako máme radi našu školskú knižnicu.V našej škole tento ročník niesol pod názvom: Môj deň bez médií, môj deň s knihou. Vyučujúce SJL si pre žiakov pripravili rôzne aktivity (INKOGNITO, DUEL, BURZA KNÍH…), ktoré študenti ocenili ako zaujímavé, zábavné, tvorivé, netradičné a uvítali by ich častejšie aj na iných predmetoch. Veríme, že sme vytvorili v škole príjemnú atmosféru ☺

Pokračovať v čítaní


Deň otvorených dverí na FRI UNIZA

Pre stredoškolákov sme pripravili zaujímavý a bohatý program ONLINE Dňa otvorených dverí plného praktických webinárov. Viac informácií (harmonogram podujatia, link na pripojenie, prihlasovací formulár na praktické webináre vrátane ich popisov) sa nachádza na webe podujatia:

https://www.fri.uniza.sk/aktuality/pozvanka-na-online-den-otvorenych-dveri-fri-uniza-plny-zaujimavych-webinarov

Taktiež sme spustili registráciu na obľúbené online školy 3D tlače, či rozvoja manažérskych a IT zručností, ktoré prebehnú v mesiacoch december, január a február. Informácie o jednotlivých online školách spolu s registračným formulárom nájdu žiaci na tomto odkaze:

https://www.fri.uniza.sk/aktuality/oblubene-online-skoly-fri-uniza-opat-otvarame-pre-sikovnych-stredoskolakov

Pokračovať v čítaní


Sú drogy naozaj nebezpečné?

Takto znie názov prednášky, ktorú absolvovali naši žiaci v dňoch 02.11.2022-03.11.2022 v jedálni školy. Žiaci mali možnosť  dozvedieť sa niečo viac o závislostiach a ich účinkoch na ľudí vďaka našim žiakom Patrikovi a Timotejovi, ktorí si pripravili pre nás skvelú a poučnú prezentáciu v spolupráci s členmi CENACOLO a Inštitútu pre podporu a rozvoj mládeže V.I.A.C. Na prednáške sme sa dozvedeli množstvo informácií o možnostiach závislostí i o užívaní drog, ich vplyvu na život a okolie. Na prednáške sme mali možnosť vypočuť si svedectvá Juraja, Lenky i samotných žiakov o drogovej závislosti, či už z vlastnej skúsenosti alebo zo skúsenosti z ich okolia. Vypočuli sme si aj životný príbeh Michala, ktorý kvôli závislosti na hracích automatoch prišiel o svoj majetok a rodinu. Tieto silné príbehy boli pre našich žiakov i učiteľov veľmi poučné a motivujúce. Veríme, že tieto príbehy nás povzbudia, ako odolávať závislostiam a pokušeniam súčasnej doby. 

Pokračovať v čítaní


Mesiac školských knižníc

Záložka do knihy spája stredné školy    

Naša škola už tradične v mesiaci október sa zapája do celoslovenského projektu pre SŠ – Záložka do knihy spája stredné školy. Tohoročná téma:  Najlepší fantasy príbeh podľa mňa vyzerá takto …

Aby mohla byť zrealizovaná výmena záložiek, bola nám pridelená partnerská škola – Stredná odborná škola veterinárna Nitra.

Do súťaže sa zapojili viacerí naši žiaci tak, že vytvorili k danej téme tvorivou metódou záložku do knihy na určenú tému. Najkrajší 30 záložiek bolo odoslaných partnerskej škole do Nitry, ktorá nám tiež zaslala 30 svojich záložiek. 

Žiaci z Nitry nám poslali aj fotky, ktoré prezrádzajú, čomu sa so záujmom v škole venujú: v skleníkoch pestujú zeleninu, ovocie, bylinky; chovajú rôzne druhy hydiny a hospodárskych aj exotických zvierat; majú kynologický areál a psince, psí salón, vlastnú včelnicu…

Pokračovať v čítaní


Ekoolympiáda

Návšteva  Lausanne 24.10. – 27.10. 2022

Občianske združenie Planet Lover v spolupráci so Slovenským olympijským a športovým  výborom zorganizovali 1.ročník vedomostnej hry v oblasti environmentálnej výchovy – Ekoolympiáda. Súčasťou hry bol EKOtrenažér, kde študenti najskôr trénovali odpovede na  otázky v súťažných témach: voda, biodiverzita, odpad, klimatická zmena.  

Za víťazné 1.miesto v kategórii stredné školy v celoslovenskom finále získal  študent našej školy Timotej Leginus a pani učiteľka Mgr. Zuzana Šimurdiaková odmenu v podobe exkurzie do jednej z najudržateľnejších budov na svete, sídla Medzinárodného olympijského výboru (MOV) v švajčiarskom meste  Lausanne.  Počas prehliadky mali možnosť stretnúť sa s prezidentom MOV Thomasom Bachom a krátko podiskutovať o dôvode návštevy MOV. V poobedňajších hodinách nasledovala návšteva  Olympijské múzeum v Lausanne. Toto múzeum je venované histórii olympijských hier. Sú tu umiestnené stále a dočasné výstavy o športe, rôzne pamiatky na významných víťazov a suveníry z jednotlivých ročníkov.  

Ďakujeme občianskemu  združeniu Planet Lover a Slovenskému olympijskému výboru sa možnosť navštíviť sídlo MOV, Olympijské múzeum a spoznať historické mesto Lausanne. Táto návšteva Lausanne nás povzbudila aj naďalej zapájať a motivovať žiakov v oblasti environmentálnej výchovy. 

Pokračovať v čítaní