Novinky


Koncert “KLUB 27”

Koncert "KLUB 27"

 

Deň otvorených dverí na našej škole si žiaci 1. a 2. ročníka  spríjemnili tematickým rockovým koncertom v podaní dvoch hudobníkov agentúry Amos z Banskej Bystrice. Hudobno-vzdelávací program “KLUB 27” ponúkol pohľad na problematiku drog z iného uhla, na aký sú možno študenti bežne zvyknutí, cez životné príbehy a osudy spevákov a hudobníkov, ktorých talent a životy zničili drogy a alkohol. Hudobnú zložku tvorili skladby hrané naživo, bez akýchkoľvek “playbackov”. Program bol naozaj pútavý, okrem hudobnej, obsahoval aj video-projekciu, ktorá reálne prezentovala, čo dokážu drogy s človekom urobiť. Veríme, že každý náš študent je rozumný a nestane sa „beznádejným prípadom“, o akom sa spievala vo svojej piesni skupina Zóna A.

Súčasne prebehla v učebni č. 10 beseda s protidrogovou tematikou. Pokračovať v čítaníDeň otvorených dverí

Vo štvrtok 1. marca sme dvere našej školy otvorili širokej verejnosti a hlavne záujemcom o štúdium technických aj ekonomických smerov . Počas celého dňa mali možnosť prezrieť si priestory školy a jednotlivých odborných učební, ako aj náplne niektorých predmetov.
Žiaci a rodičia okolitých 18 základných škôl  ocenili možnosť oboznámiť sa s našou školou.

Deň otvorených dverí doplnili aj  zástupcovia Žilinskej univerzity elektrotechnickej fakulty, na ktorej majú možnosť študovať absolventi našej školy v rôznych zaujímavých odboroch. Zameranie vedeckovýskumnej činnosti a vzdelávania jednotlivých katedier sa dynamicky vyvíja ako odozva na neustále sa meniace potreby trhu a vývoja vedy v rámci národného ako aj celoeurópskeho kontextu. Od riešenia klasických tém elektrotechnického inžinierstva v doprave zameraného na elektrickú trakciu, železničnú zabezpečovaciu techniku, či technickú prevádzku telekomunikácií, sa v súčasnosti hlavný dôraz kladie na informačné a komunikačné technológie aplikované v oblasti bezpečného riadenia procesov v doprave a v priemysle, moderné telekomunikačné technológie, rozvoj výkonových elektronických systémov a moderné riadenie elektrických sietí. Rozvíjajú sa takisto interdisciplinárne odbory, menovite mechatronika, biomedicínske inžinierstvo a multimediálne technológie. Študenti fakulty získajú cieleným vzdelávaním kompetencie, ktoré im v tvrdej konkurencii umožnia uspieť na pracovnom trhu nielen v národnom, ale aj medzinárodnom meradle.

PaedDr. Táňa Genšorová
 zástupkyňa riaditeľky školy             Pokračovať v čítaníErasmus+ v nás a okolo nás 

V priestoroch Fakulty riadenia a informatiky ŽU v Žiline sa 27.02.2018 konal seminár Erasmus+ v nás a okolo nás pod patronátom organizácie EUROPE DIRECT. Zúčastnili sa ho naši žiaci Dorota Luticová (2.D), Jakub Hodás (2.A) a Ján Šuvada (2.B) s Mgr Valekovou. Seminár a následný workshop bol zameraný na predstavenie možností aktivít a mobility mladých ľudí – stredoškolákov aj vysokoškolákov v rámci európskeho programu  Erasmus+. Okrem toho účastníkom priblížili tiež prácu Národnej služby pre elektronickú spoluprácu škôl – etwinning UNIZA, ktorá tvorí základ a komunikačné médium pre spoluprácu mladých ľudí, študentov a ich učiteľov v mnohých krajinách sveta. Účastníci skonštatovali, že to bol naozaj zaujímavý a podnetný deň ☺ Pokračovať v čítaníFinančná akadémia

V piatok 16. februára 2018 sa skončil cyklus prednášok so zameraním na zvýšenie finančnej gramotnosti, ktorý na našej škole viedol Ing. Marek Dudáš z Partners Group.SK.

V rámci jednotlivých stretnutí zaujímavým a prístupným spôsobom sprostredkoval žiakom III.AO informácie o tom, ako rozumne narábať s peniazmi, ako zostaviť osobný rozpočet, vybrať vhodný spôsob a druh sporenia, poistenia, na čo treba pamätať pri investovaní, ako fungujú piliere dôchodkového poistenia. Prednášky boli zároveň dobrou prípravou na úspešné zapojenie sa žiakov do 6. ročníka finančnej vedomostnej súťaže Finančná olympiáda.

Akú odozvu mali tieto stretnutia u žiakov? Tu sú ich ohlasy:

„Do života mi to prinieslo nové veci, ktoré mi pomôžu pri rozhodovaní v budúcnosti. Tieto hodiny boli zaujímavé a rada by som mala ďalšie.“

„Prednášky a prezentácie sa mi veľmi páčili. Som rada, že som sa naučila niečo nové.“

„Ďakujem za tieto hodiny, dozvedela som sa veľa užitočných informácií.“ Pokračovať v čítaníStrojárska olympiáda

Dňa 15.02. 2018 sa konal už 11. ročník strojárskej olympiády na STU v Bratislave, ktorú vyhlasuje dekan Strojárskej fakulty pre žiakov stredných škôl. Žiaci našej školy už po siedmykrát vyhrali na tejto súťaži. V tomto roku zvíťazili  títo žiaci:

Kategória :       Robotika a moderné technológie v strojárstve

1. miestoDominik Mikulaj a Peter Holubčík  IV.E trieda

3. miestoJuraj Kekelák  IV. E trieda

Kategória :        Dizajn a Enviromentálne technológie 

                           1. miestoErik Durčák    IV.F trieda

Víťazom blahoželáme !

Povzbudzujeme aj ostatných žiakov aby  tiež prezentovali svoje schopnosti a zručnosti aj na takýchto súťažiach. Pokračovať v čítaníTrenčianske robotické dni

Trenčianske robotické dni, ktorých 13. ročník sa uskutočnil 14. – 15. 2. 2018 v priestoroch SOŠ Trenčín

 Trenčiansky robotický deň je medzinárodná súťažná prehliadka robotov (robotická súťaž), ktorú organizuje Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín v spolupráci s Trenčianskym samosprávnym krajom a mestom Trenčín pod osobnými záštitami predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja a primátora mesta Trenčín. Spoluvyhlasovateľom súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Cieľom robotickej súťaže je popularizovať vedu a techniku medzi mladými ľuďmi.

Našu školu reprezentovali žiaci: Anton Janík 3.E a Jakub Kuhajda 3.F v kategórii Follower Easy, kde obsadili 1.miesto Anton Janík 3.E a 3.miesto Jakub Kuhajda 3.F

Výhercom gratulujeme a prajeme hodne úspechov v ďalších súťažiach a reprezentácii školy. Pokračovať v čítaní“Cez skúsenosť k poznaniu”

„Aj zo špinavých rúk môže vzísť niečo pekné…“ Aj toto je jedna zo silných myšlienok, ktoré zazneli od študentov SPŠ v Tvrdošíne počas vzdelávania „Cez skúsenosť k poznaniu“, ktoré počas minulého týždňa absolvovali.

Spolu s lektorkou Barborou Babicovou diskutovali študenti 3E triedy na  tému vnímavosti, predsudkov a stereotypov. Prostredníctvom príbehov živých kníh rozvíjali kritické myslenie, vďaka čomu sa aj oni môžu stať nástrojom na zabraňovanie predsudkov. Môžu formovať postoje ľudí vôkol seba.
Prečítajte si viac od OZ V.I.A.C. … Pokračovať v čítaníFinančná olympiáda

Študenti našej školy postúpil do II. kola finančnej vedomostnej súťaže – Finančná olympiáda, ktoré bude prebiehať od 15.02.2018 o 00:00 hod. do 24.03.2018 o 23:59 hod.

Postupujúcimi študentami sú Nikoleta Revajová a Marián Maslaňák

K postupu do II. kola súťaže srdečne blahoželáme! Pokračovať v čítaníEkonomická olympiáda-krajské kolo

Ekonomická olympiáda

V piatok 9. februára 2018 sa na Žilinskej univerzite uskutočnilo krajské kolo prvého ročníka Ekonomickej olympiády, ktorú zorganizoval Inštitút ekonomických a spoločenských analýz (INESS).

Našu školu reprezentovali úspešní riešitelia školského kola Viktória Kurjaková a Marián Maslaňák z 3.AO.

Ako povedala Viktória: “Náročnosť testu bola na vyššej úrovni ako v školskom kole, čo sa dalo čakať, no zároveň ma to aj prekvapilo.   Otázky boli zamerané na všeobecný rozhľad a orientáciu v aktuálnom slovenskom i svetovom dianí a hospodárskej politike.
Jedna z otázok bola, aké následky by malo na grécku ekonomiku prijatie vlastnej meny, prospelo by jej to alebo uškodilo?”

Výsledky súťaže budú známe až v marci 2018.  Pokračovať v čítaníF. M. Dostojevskij – Zločin a trest

Dňa 1. februára 2018 sa študenti 1. B a 3. A triedy zúčastnili divadelného predstavenia v Mestskom divadle v Žiline. Fascinujúca adaptácia výnimočného Dostojevského románu o prekročení hraníc. Sám Dostojevskij ho označil  ako „psychologický záznam o jednom zločine.” Mladý chudobný študent Raskoľnikov, ktorého vylúčili z univerzity, podľahne svojmu ľahkomyseľnému presvedčeniu, že je výnimočný a odváži sa v mene dobra zabiť. Výnimoční ľudia predsa môžu prestupovať zákon, aby zmenili poriadok sveta. Po spáchaní zločinu však mučí Raskoľnikova vedomie, že nevydržal skúšku, že jeho poslaním nie je zmeniť beh života, že nepatrí medzi vyvolených. Neúnavná konfrontácia s vyšetrovateľom Porfirijom, éterická Soňa, ktorá sa obetuje, aby zachránila svojich nevlastných súrodencov a rodinu pred najväčšou biedou, oddaný priateľ Razumichin či bezpodmienečne milujúca matka a sestra Duňa sa postupne stávajú hovorcami jeho vlastného svedomia. Výkon hercov, atmosféra v budove divadla a spoločenské podujatie je veľkým prínosom na prehĺbení eticko-morálnych kvalít žiakov, učí zásadám slušného správania sa v priestoroch divadla i počas divadelného predstavenia. Prostredníctvom divadelného predstavenia mohli žiaci zároveň odhaliť literárno-dejepisné súvislosti a vzťahy, prehĺbili si vedomosti získané z literárnej teórie o základných znakoch drámy ako literárneho druhu, špecifikách psychologickej hry ako literárneho žánru, vonkajšej a vnútornej stavbe divadelnej hry, práci kostymérov, funkcii hudby v umocnení dramatického zážitku.  Pokračovať v čítaní