Novinky


Pre maturantov

Pre maturantov

Milí maturanti,
zverejnili sme  OKRUHY MATURITNÝCH TÉM na MATURITU 2019 z predmetov slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk B1 a B2 úroveň, teoretickú a praktickú časť odbornej zložky, ktoré Vám majú poslúžiť na kvalitnú prípravu na maturitné skúšky.

Okruhy MS nájdete na

  • na stránke školy www.sstv.sk – Pre maturantov – Maturitné okruhy

 

  • na intranete – Maturity – Okruhy maturitných skúšok 2018/2019

Pokračovať v čítaníStredoškolský podnikateľský zámer

Stredoskolsky podnik zamer 2019_plagat

Stredoškolský podnikateľský zámer – súťaž je určená študentom stredných škôl so sídlom na území Žilinského kraja a predmetom je vytvorenie vlastného podnikateľského zámeru v ľubovoľnej oblasti.

Cieľom aktivity je podporiť záujem študentov stredných škôl o podnikanie, prípadné samo zamestnanie a súčasne aj oceniť iniciatívu a kreativitu mladých ľudí v tejto oblasti.

Prihlásené podnikateľské zámery bude hodnotiť 5 členná porota s dôrazom na:

  • originalitu podnikateľského zámeru,
  • realizovateľnosť zámeru,
  • trhové šance a udržateľnosť zámeru,
  • inovačný potenciál zámeru,
  • kvalitu spracovania zámeru (stručnosť, prehľadnosť, zrozumiteľnosť).

Tri najlepšie vyhodnotené stredoškolské podnikateľské zámery získajú finančnú odmenu a bezplatné poradenstvo pri rozpracovaní podnikateľského zámeru. Pokračovať v čítaníZENIT v elektronike

ZENIT

V dňoch od 15.-19. 10. 2018 sa na našej Spojenej škole uskutočnilo školské kolo súťaže ZENIT V ELEKTRONIKE. Súťaže sa v rámci školského kola zúčastnili žiaci 2., 3. a 4. ročníka študijného odboru elektrotechnika a mechatronika. Súťaž pozostávala z teoretickej  a z praktickej časti:

  • v teoretickej časti žiaci robili test z vedomostí z elektrotechniky a elektroniky. 
  • v rámci praktickej časti mali súťažiaci nakresliť v programe Eagle schému zapojenia elektrického obvodu a navrhnúť k nemu dosku plošného spoja. 

Na základe predložených výsledkov odborná hodnotiaca komisia  na čele s Ing. Jurajom Vajduliakom vyhodnotila výsledky a stanovila poradie žiakov a dosiahnuté výsledky.

Výsledky žiakov – kategória A (žiaci 3. a 4. ročníka )

poradie meno priezvisko trieda
1. Gregor Bartoš IV. A
2. Matúš Kornhauser III. A
3. Dušan Kvasničák III. C

Výsledky žiakov – kategória B (žiaci 1. a 2. ročníka )

poradie meno priezvisko trieda
1. Lukáš Sagan II. A
2. Pavol  Trnkócy II. A
3. Martin Hrkeľ II. A

Prví dvaja žiaci z každej kategórie postupujú do krajského kola súťaže ZENIT V ELEKTRONIKE, ktoré sa bude konať dňa 27. 11. 2018 na Strednej odbornej škole elektrotechnickej, Celiny 536 v Liptovskom Hrádku.  

Srdečne blahoželáme, ďakujeme všetkým žiakom za účasť na súťaži a postupujúcim prajeme veľa šťastia v ďalších kolách súťaže … Pokračovať v čítaníMedzinárodný deň školských knižníc

 

Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice

14. ročník celoslovenského projektu

projekt organizovaný pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc 22. októbra 2018 

Medzinárodný deň školských knižníc (International School Library Day) prvý raz vyhlásila Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva, v roku 1999. Odvtedy sa uskutočňuje každoročne štvrtý októbrový pondelok. Tohoročnou témou Medzinárodného dňa školských knižníc bolo: „Skutočné knižnice – skutočné vzdelávanie: 100 rokov od vzniku Česko-Slovenska“. 28. október má pre Slovákov mimoriadny význam. Čo všetko nám priniesol rok 1918?  Opýtali sme sa v uliciach Tvrdošína. Ako dopadla analýza ankety si môžete pozrieť na prezentácii. Nám priniesla obraz o tom, že vedomosti verejnosti o vzniku prvej Československej republiky a jej prínose v oblasti kultúry, literatúry a vzdelania pre nás Slovákov nie sú dostačujúce. Aj to bol pre nás impulz, aby sme pre žiakov školy pripravili náučno-zábavný program, prostredníctvom ktorého si oživili dejepisné, literárne, jazykové a politické pozadie tejto významnej dejinnej epochy. Postupne prešli tri náučno-kultúrne stanice. Prvou zastávkou bolo Historicko-politické okienko, druhou zastávkou bol Pohľad na vývin literatúry a kultúry a tretím stanovištím Pohľad na vývin jazyka a školstva. Každá náučná zastávka bola zameraná na inú oblasť, spájal ich rok 1918. Prezentáciami žiakov sprevádzali naši študenti. Dvojica predstavila vývin politiky, kultúry, literatúry, jazyka aj farbou oblečenia. Tematické oblečenie v čiernej farbe v súlade s čiernym pozadím prezentácie prezrádzalo obdobie pred rokom 1918, obdobie maďarizácie a útlaku, biela farba na pozadí prezentácie a v oblečení žiaka symbolizovala čas nádejí, obdobie oslobodenia a radosti po roku 1918. Na konci náučnej cesty čakal žiakov vedomostný kvíz, bol zároveň aj spätnou väzbou, či si informácie zo študijnej cesty a kultúrnych vstupov zapamätali. Na víťazov čaká sladká odmena a jednotka v predmete slovenský jazyk. Cieľom podujatia v školskej knižnici bolo zábavnými formami práce podporiť u vžiakov dobrý a trvalý vzťah k našej histórii, kultúre a poznávaniu nového. Na záver podujatia študenti s náučným banerom vyšli do ulíc, aby si aj širšia komunita mesta pripomenula 100 rokov od vzniku Československa. Pokračovať v čítaníWebinár

new-logo-jaslovensko-sk

na tému – Sociálne podnikanie – podnikanie budúcnosti.

Pre žiakov netradičná formá semináru, prostredníctvom internetu v pohodlí vlastnej školy priniesla zaujímavé informácie o problematike sociálneho podnikania. Zúčastnili sa jej žiaci 3AO triedy.  Pokračovať v čítaníExkurzia do Viedne

Viedeň

 

Dňa 11. 10. 2018 sa žiaci našej školy spolu s vyučujúcimi nemeckého jazyka zúčastnili poznávacej exkurzie do Viedne. Cieľom tejto poznávacej exkurzie bolo oboznámiť žiakov so súčasnosťou ako i minulosťou tohto európskeho veľkomesta.

K histórii Viedne neodmysliteľne patria historické pamiatky mapujúce život dynastie Habsburgovcov, ako zámok Schönbrunn (cisárske letné sídlo), Hofburg (cisárska zimná rezidencia, v súčasnosti sídlo spolkového prezidenta), socha  panovníčky Márie Terézie, Prírodovedné a Umenovedné múzeum, ako i  symboly Viedne – Dóm Svätého Štefana a zábavný park Prater, ktoré sme mali možnosť si prezrieť.

 Už teraz sa tešíme, že sa o rok budeme môcť do Viedne vrátiť.

Pokračovať v čítaníBurza stredných škôl  v Nižnej a Námestove

Burza stredných škôl, ktorá sa konala v Nižnej dňa 9.10.2018 a v Námestove dňa 10.10.2018  pre žiakov základných škôl je zameraná na prezentáciu stredných škôl – ich študijných odborov v prepojení na možnosti zamestnania a ďalšieho štúdia po skončení školy. Aj tento rok sa naša škola na týchto burzách zúčastnila a ponúkala budúcim študentom  možnosti štúdia v študijných odboroch 2675M Elektrotechnika, 3918M Technické lýceum, 2387M Mechatronika, 2561M Informačné a sieťové technológie. Veríme že naše informácie, ktoré sme poskytli záujemcom o našu školu pomôžu nielen žiakom deviatych ročníkov základných škôl ale aj rodičom pri výbere budúceho povolania.

PaedDr. Spišský Pokračovať v čítaní