Organizácia školského roka

SPOJENÁ ŠKOLA TVRDOŠÍN

Stredná priemyselná škola Ignáca Gessaya Tvdrošín

Obchodná akadémia v Tvrdošíne

Organizácia školského roka 2017/2018

September 2017

 • Školský rok 2017/2018 sa začína 1.  septembra 2017.
 • Školské vyučovanie sa začína 4. septembra 2017 ( pondelok).
 • Maturitné skúšky v mimoriadnom období sa uskutočnia 7. a 8. septembra 2017
 • Rodičovské združenie 1. ročníkov sa uskutoční 21. septembra 2017
 • Európsky deň jazykov.
 • Účelové cvičenie pre žiakov 1. a 2. ročníka.

Október 2017

 • Imatrikulácia žiakov 1. ročníka.
 • Jesenné prázdniny sú od 30. októbra 2017 do 31. októbra 2017, začiatok vyučovania po prázdninách 2. november 2017 (štvrtok).

November 2017

 • Priebežná hodnotiaca porada za 1. štvrťrok bude 14. novembra 2017
 • Plenárne a triedne ZRŠ sa uskutoční 23. novembra 2017
 • Deň otvorených dverí sa uskutoční 9. novembra 2017
 • Európsky týždeň vedy a techniky od 6. do 10. novembra 2017
 • Školské kolá súťaže ZENIT.

December 2017

 • Celoslovenská školská kampaň Červené stužky.
 • Vianočné prázdniny sa začínajú od 23. decembra 2017 do 5. januára 2018. Vyučovanie pokračuje 8. januára 2018 (pondelok).

Január 2018

 • Klasifikačná porada za 1. polrok školského roka 2017/2018 sa uskutoční 25. januára 2018
 • Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2018 (streda).

Február 2018

 • Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 1. februára 2018 (štvrtok).
 • Polročné prázdniny sú 2. februára  2018 v piatok. Vyučovanie pokračuje  v pondelok 5. februára 2018.
 • Školské kolo SOČ.
 • Deň otvorených dverí 20. februára 2018
 • Týždenný lyžiarsky výcvik pre žiakov 1. ročníka.
 • Jarné prázdniny sa začínajú 19. februára 2018 a končia 23. februára 2018. Vyučovanie začína 26. februára 2018.

Marec 2018

 • Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky bude v predmetoch: slovenský jazyk a literatúra dňa 13. marca 2018 v utorok, anglický jazyk, nemecký jazyk a ruský jazyk dňa 14. marca 2018 v stredu a matematika dňa 15. marca 2018.
 • Deň učiteľov.
 • Veľkonočné prázdniny trvajú od 29. marca do 3. apríla 2018. Vyučovanie pokračuje 4. apríla 2018 v stredu.

Apríl 2018

 • Priebežná hodnotiaca porada za 3. štvrťrok školského roka 2017/2018 sa uskutoční dňa 10. apríla 2018
 • Triedne ZRŠ sa uskutoční dňa 19. apríla 2018
 • Náhradný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční v termíne od 10. do 13. apríla 2018.

Máj 2018

 • Praktická časť odbornej zložky maturitnej skúšky pre žiakov SPŠ I.G. a OA sa uskutoční podľa osobitného harmonogramu na začiatku mesiaca máj 2018.
 • Kurz ochrany a zdravia pre  žiakov 3. ročníka sa uskutoční počas konania PČOZ MS.
 • Klasifikačná porada za 2. polrok školského roka pre 4. ročník sa bude konať podľa termínu konania ÚFIČ MS.
 • Prijímacie skúšky na stredné školy sa uskutočnia: – 1. kolo 1. termín 14.mája 2018,

1. kolo 2 termín 17. mája 2018

 • Návrh na konanie ÚFIČ MS v riadnom skúšobnom období v čase od 21. mája 2018 do 25. júna 2018.
 • Odborná prax pre žiakov 2. a 3. ročníka SPŠ I.G. a OA sa uskutoční počas konania ÚFIČ MS.
 • Účelové cvičenie pre žiakov 1. a 2. ročníka.

Jún 2018 

 • 2. kolo prijímacích skúšok na stredné školy sa uskutoční dňa 19. júna 2018
 • Klasifikačná porada za 2. polrok školského roka pre 1., 2., a 3. ročník sa uskutoční dňa 26. júna 2018
 • Školské vyučovanie v druhom polroku školského roka 2017/2018 sa končí 29. júna 2018 v piatok.
 • Letné prázdniny sa začínajú v pondelok 2. júla 2018 a končia 31. augusta 2018.
 • Začiatok vyučovania po letných prázdninách začína 3. septembra 2018 v pondelok.

Tvrdošín 23. augusta 2017                                Ing. Ľudmila Uhlíková

riaditeľka školy