Novinky


Evanjelizačné stretnutie

 V rámci Týždňa ľudových misií vo farnosti Tvrdošín bolo všetkým žiakom ponúknuté evanjelizačné stretnutie trvajúce      1 vyučovaciu hodinu. Prihlásilo sa a zúčastnilo sa ho vyše 250 žiakov. 

Realizovali ho pátri redemptoristi s evanjelizačnou skupinou mladých z Banskej Bystrice. Pomocou krátkych scénok, hudobných videoklipov, životných svedectiev mladých a príhovoru sa žiaci zamysleli nad svojím obrazom a chápaním Boha, uvažovali o význame Desatora, ako návode na šťastný a spokojný život, o osobnom vzťahu k Ježišovi Kristovi a aké miesto mu dávajú vo svojom živote. Na záver zaznela kňazská modlitba príhovoru a pozvanie na misijný program pre mladých, ktorý začína svätou omšou v piatok 20. apríla 2018 vo farskom kostole v Tvrdošíne. Pokračovať v čítaníTECHNICKÁ MYŠLIENKA ROKA 2018

Dňa 16. 04. 2018 sa žiak Juraj Kekelák a Erik Durčák zúčastnili na celoslovenskej súťaži Technická myšlienka roka 2018. Túto súťaž vyhlasuje Elektrotechnická fakulta Žilinskej univerzity v Žiline ( EF UNIZA ) za podpory Agentúry na podporu výskumu a vývoja SR pre žiakov stredných škôl.

Žiaci našej školy vo veľmi silnej konkurencii, opäť potvrdili svoje kvality z oblasti odborných predmetov a umiestnili sa na 1. a 2. mieste v kategórii Mechatronika.

Erik Durčák  IV. F      1. miesto – projekt CNC fréza

Juraj Kekelák  IV.E    2. miesto – projekt JUT ( Jednoduchý univerzálny tester )

Okrem pekných vecných cien, sa súťažiacim poďakoval dekan Elektrotechnickej fakulty prof. Ing. Špánik Pavol, PhD, ktorý im pripravil prehliadku ich najnovších laboratórií s odborným výkladom. Dekan fakulty prof. Ing. Špánik Pavol, PhD odovzdal všetkým súťažiacim osvedčenie za účasť v súťaži, ktoré ich oprávňuje študovať na Žilinskej univerzite.

Výhercom opäť blahoželáme!

Povzbudzujeme aj ostatných žiakov aby sa prezentovali aj na takýchto súťažiach.

Ing. Jana Hucková Pokračovať v čítaníMladý Slovák

Dňa 18.apríla 2018 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo vedomostnej sútaže Mladý Slovák. Do sútaže sa zapojilo 8 žiakov.

1.miesto Prebojová Natália
2.miesto Dedinská Júlia
3.miesto Ratulovsky Marek
Víťazom gratulujeme a postupujúcim držíme palce v krajskom kole.

Pokračovať v čítaníCeloslovenské kolo Zenit – Webdizajn

fotka zenit

V dňoch od 20.3 – 22.3 2018 sa náš žiak triedy 3.F Filip Nešťák zúčastnil celoslovenského kola v programovaní webových stránok Zenit- Webdizajn 2018.

V súťaži obsadil vynikajúce prvé miesto. K výsledku mu srdečne  gratulujeme.

Víťazný projekt si môžete pozrieť na adrese: http://slovenske.feris.sk/„Kde sa vzala, tu sa vzala, na trávniku kopa smetí stála….“

Dňa 17.4.2018 sa konala jarná brigáda v okolí školského internátu. Počasie prialo, slniečko svietilo a práca išla od ruky. Pod rukami usilovných a šikovných študentov internátu okolie menilo svoj tvar. Vyčistilo sa od buriny, poodnášali sa konáre, listy a vyzametali sa chodníky. Ďakujeme všetkým študentom, ktorí svoj voľný čas využili zveľaďovaním prostredia, v ktorom sa pohybujeme.

Vychovávateľky: Mgr. A. Bebejová, Mgr. K. Palková, Mgr. E. Lepáčková Pokračovať v čítaníBRATISLAVA – exkurzia z geografie

V dňoch 11. – 12. apríla 2018 sa žiačky II. AO zúčastnili exkurzie z geografie: „Bratislava – hlavné mesto SR“. Exkurziu pripravovali dve žiačky  Sára Galčíková a Dominika Koptová v rámci projektu z tematického celku  geografia cestovného ruchu.  Navrhli a zabezpečili spôsob dopravy, ubytovanie a bohatý poznávací a kultúrny program.

Stretli sme sa skoro ráno v Kraľovanoch, cesta rýchlikom nám vďaka družným rozhovorom ubehla rýchlo a už nás čakala slnečná Bratislava. Po ubytovaní priamo v centre mesta sme sa vybrali na pešiu prehliadku dominánt historickej časti. Cez známe Námestie SNP sme prišli k Prezidentskému palácu, pozreli si jeho záhrady, prešli Michalskou bránou, navštívili Obchodné múzeum a Starú radnicu. V Primaciálnom paláci sme si prehliadli vzácnu výstavu anglických tapisérií i Zrkadlovú sieň. V informačnom centre si každý žiak vyzdvihol mapu Bratislavy, podľa ktorej sme sa následne orientovali. Túto časť exkurzie sme ukončili prehliadkou Dómu sv. Martina a oddychom na Hviezdoslavovom námestí pred SND. Poobede sme mali osobné voľno na nábreží Dunaja s možnosťou navštíviť nákupné centrum Eurovea. Cestou sme sa zastavili pri známom Modrom kostole a na Ondrejskom cintoríne sme videli náhrobok patróna našej školy Ignáca Gessaya. Večer prvého dňa sme zavŕšili návštevou predstavenia baletu SND od Prokofijeva: Rómeo a Júlia.

Druhý deň nasledovala práca v tímoch. Jednotlivé skupiny dostali za úlohu zistiť podľa mapy trasu k danej lokalite a priviesť tam celú skupinu. Navštívili sme vojnový pamätník Slavín s prekrásnym výhľadom na mesto. Na Bratislavskom hrade sme navštívili výstavy historického múzea, videli kráľovskú korunu a pozreli sa na mesto z hradnej veže. Na všetkých lokalitách mali dvojice žiačok vopred naštudované informácie a tak nám robili sprievodcov. Po obednej prestávke sme sa električkou presunuli na Hlavnú železničnú stanicu a vo večerných hodinách nás už vítala rodná Orava.

Na záver by som rada vyslovila pochvalu celej triede II. AO za vzorovú spoluprácu pri príprave exkurzie ako aj za jej výbornú realizáciu. Verím, že vedomosti a skúsenosti z tejto školskej akcie žiačky dobre zužitkujú vo svojom ďalšom živote.

RNDr. Škuligová, učiteľka geografie Pokračovať v čítaníAutomatizácia v praxi

Automatizácia v praxi

Pre žiakov prvých ročníkov a na základe spolupráce medzi našou školou a firmou MARPEX si Ing. Jaroslav  Baláž vtipnou a zábavnou formou pripravil prednášku „Automatizácií v praxi“. Žiaci si vlastnoručne  overili teoretické vedomosti prostredníctvom praktických realizácií. Z vyjadrení žiakov vyberáme: „Takýto typ prednášok by som na našej škole rád privítal a svoj účel motivovať žiakov, pán Baláž určite splnil a zároveň ukázal, že keď sa budeme dobre učiť, tak budeme možno takí šikovní ako on“.  Pokračovať v čítaníElektrotechnická spôsobilosť

Žiaci štvrtých ročníkov odboru elektrotechnika, mechatronika, a odboru technické a informačné služby, sa zúčastnili prednášky na tému elektrotechnická spôsobilosť. Prednášajúci bol revízny technik Ing. Ján Meravý, autor kníh: Odborná spôsobilosť pracovníkov v elektrotechnike, Odborná spôsobilosť v elektrotechnike, Elektrotechnická spôsobilosť pre neelektrikárov.

Žiaci sa oboznámili so základnými  princípmi ochrany svojho života a zdravia pred zásahom elektrickým prúdom, ochrane proti blesku. V ďalšej časti prednášky prednášajúci informoval  o revíziách elektrickej inštalácie  priemyselných objektov, polyfunkčných budov,  obytných domov a bytov a o dodržiavaní predpisov a hlavne prevencii vzniku úrazov.

Za najdôležitejšie musíme oceniť rady pána Meravého, ktorý svoje cenné  odborné skúsenosti s veľkým zanietením odovzdáva mladej generácii. Pokračovať v čítaníLetná škola kritického myslenia

Milí žiaci,
dovoľte mi podeliť sa s Vami o ponuku Slovenskej debatnej asociácie, ktorá tento rok organizuje Letnú školu kritického myslenia 2018.  Letná škola je výbornou príležitosťou pre všetkých žiakov stredných škôl.

Všetky potrebné informácie nájdete na stránke (Letnú školu kritického myslenia 2018), na
na zároveň  na Facebooku (FB EVENT).
V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte kontaktovať priamo organizátora Letnej školy (kobela@sda.sk) .
 
Dominika Kovačovičová
Predsedníčka Krajského stredoškolského parlamentu ŽSK

 

Pokračovať v čítaní