Novinky


Oznam pre prijatých

Žiaci, ktorí sú prijatí môžu sa prísť zapísať. Zápis sa uskutoční na sekretariáte školy prostredníctvom zápisného lístka, ktorý dostal každý žiak na základnej škole.

Termíny zápisu:

 1. jún 2018               od 8.00 h. do 14.30 h.
 1. jún 2018               od 8.00 h. do 14.30 h.
 1. jún 2018                od 8.00 h. do 14.30 h.
 1. jún 2018               od 8.00 h. do 14.30 h.

Pokračovať v čítaníProjekt Erasmus plus –  „Prax – škola života“

Print

V dňoch  21.5.2018 až 2.6.2018  21 vybraných žiakov tretieho ročníka SŠ Tvrdošín, študijných odborov MECHATRONIKA, ELEKTROTECHNIKATECHNICKÉ LÝCEUM so zameraním na informatiku, absolvovalo odbornú stáž v Poľsku  na Strednej odbornej škole – Zespól Szkól Walerego Goetla v Suchej Beskidzkej, v Malopoľskom vojvodstve.  Mobilita sa uskutočnila v rámci programu Erasmus plus – odborné vzdelávanie a príprava, ktorý je financovaný Európskou úniou.

Poľská škola poskytla našim žiakom teoretické aj praktické vedomosti z oblasti CNC programovania, elektrotechniky, grafických systémov a počítačových sietí v stredisku praktického vyučovania školy a vo firme Fideltronik. 

Žiaci pracovali v skupinách podľa študijných odborov. V prvých dňoch sa zúčastnili prehliadky školy,  jej školských dielní a odborných prednášok z oblasti programovania CNC strojov, nových technológií tvorby plošných spojov a informatiky. Dva dni žiaci odboru mechatronika a elektrotechnika pracovali v školských dielňach na CNC sústruhu a CNC frézke. Vytvárali programy pomocou G kódov, ktoré nahrávali priamo do stroja a vyrábali súčiastky,  pod vedením odborných pracovníkov školy. V rámci odborného vzdelávania získali informácie o nových možnostiach v oblasti programovania CNC strojov. Ďalšie dni žiaci pracovali vo firme Fideltronik, ktorá  sa zaoberá výrobou DPS pre firmu Philips, vyrába rôzne svietidlá, riadiace jednotky do elektromobilov a riadiace systémy pre letecký priemysel. Na začiatku žiaci absolvovali poučenie o BOZP a exkurziu po jednotlivých dielňach firmy spolu s odborným výkladom. Žiaci odboru technické lýceum navštívili firmu Fitech, ktorá spolupracuje s firmou Fideltronik. Tu žiaci absolvovali prednášky z oblasti elektrotechniky, tvorby technickej dokumentácie samotných súčiastok v programe Eagle. Vo firme  Fideltronik  žiakov zaujala tlač etikiet  a tiež zváranie optických vlákien. V škole žiaci vytvárali internetové koncovky a zapájali server pomocou switch-u s počítačom. Žiaci sa zúčastnili prednášok z oblasti najnovších trendov technológie výroby dosiek plošných spojov, elektrotechnických súčiastok, optických vlákien atď. V rámci exkurzie vo firme  mali žiaci  možnosť  vyskúšať si prácu na CNC strojoch a zariadeniach určených na výrobu DPS, či najnovšie technológie z oblasti spájkovania a  rezania plechov. 

Okrem získavania teoretických poznatkov a praktických činností hostiteľská škola pripravila pre našich žiakov aj bohatý kultúrny a poznávací program. Žiaci absolvovali výlety do výzamných poľských miest Krakow, Wielička, Zakopane, Wadovice a spoznávali poľské tradície a kultúru.

Na záver praxe všetci účastníci dostali Certifikát o absolvovaní vzdelávania od firmy Fideltronik. Mladí ľudia, ktorí absolvovali odbornú stáž v Poľsku, nezískali len zážitky na celý život, ale aj skúsenosti a zručnosti, ktoré  im pomôžu  pri ďalšom uplatňovaní sa na trhu práce. Pokračovať v čítaníHodiny tvorivej práce

 

Žiačky našej školy: Remeňová, Galčíková, Resutíková, Loneková, Turčáková sa zapojili do súťaže Môj originálny čitateľský denník. 

Základom súťaže bolo literárne spracovať min. 5 diel podľa vlastného výberu (moderná literatúra, slovenská historická literatúra, básnické zbierky, diela z povinného čítania, atď.). Potrebné bolo vyjadriť vlastný názor na dielo a porovnať recenzie. Dôraz sa kládol na gramatiku, pravopis, ručné písanie, vlastné ilustrácie a kreativitu  (druh väzby, papiera …). Denník mohol vytvoriť jednotlivec, prípadne tím žiakov.

Dievčatá svoje čitateľské zručnosti spojili s tvorivou prácou a zhmotnili to do svojich naozaj originálnych čitateľských denníkov. Ich hodiny tvorivej práce je možné vidieť na niekoľkých fotografiách (avšak niektoré techniky, ktoré použili, fotka nedokázala zachytiť). Pokračovať v čítaníCesta za poznaním slovenskej histórie …

 

Dňa 13. júna 2018 sa vybraní žiaci našej školy zúčastnili literárno-dejepisnej exkurzie, ktorá bola súčasťou projektu Cesta za poznaním objektívnej slovenskej histórie. Vďaka finančnej podpore Žilinského samosprávneho kraja a združenia rodičov sme mohli navštíviť miesta viažuce sa k trom významným historickým osobnostiam (Ľ.Štúr, M.R. Štefánik, I. Gessay), ktoré veľkou mierou prispeli k vzniku Československej republiky (28.10. 1918). Práve tento rok si pripomíname sté výročie jej založenia.

Za poznaním slovenskej histórie sme prešli veľa kilometrov a navštívili sme Uhrovec (Rodný dom Ľ. Štúra a A. Dubčeka), Košariská (Múzeum M.R. Štefánika), Brezovú pod Bradlom (Mohyla M.R. Štefánika) a v neposlednom rade Tvrdošín – rodisko I. Gessaya. Prostredníctvom odborného výkladu lektoriek, prezentácie, filmu, informačných kariet a umeleckého slova sme si rozšírili svoje poznatky. Snažili sme sa hľadať a chápať súvislosti historických udalostí s vlasteneckým odkazom známych dejateľov ( M. R. Štefánik, I. Gessay, Ľ. Štúr) a zároveň autenticky vnímať históriu a kultúru vybraných miest, v ktorých tieto osobnosti žili a pôsobili. Pokračovať v čítaníDeň detí v Tvrdošíne

Mesto Tvrdošín už tradične, tak ako každý rok, pripravilo pre všetky deti a ich rodičov  pri príležitosti ich sviatku dňa 1.6.2018 v mestskom parku v Tvrdošíne množstvo zábavno – súťažných stanovíšť, tanečné vystúpenia i jarmok s hand – made výrobkami. Podujatie sprevádzalo krásne počasie, veľký záujem detí a dobrá nálada. Na podujatí sa prezentovala aj naša Spojená škola Tvrdošín svojim stánkom, kde naši žiaci 1.B triedy Martin Špavor a  Šimon Žák pod vedením vyučujúceho odborných predmetov Ing. Habu pripravili a prezentovali hravou a zábavnou formou deťom rôzne zaujímavé zapojenia z elektroniky a taktiež aj ukážku robota.

Pokračovať v čítaní“Viac ako peniaze”

JA Slovensko

Žiaci III.AO sa počas školského roka v rámci predmetu aplikovaná ekonómia zapojili  e- learningovou formou do vzdelávacieho programu zameraného na rozvoj finančnej gramotnosti, kde sa naučili finančne plánovať svoju budúcnosť.

Najúspešnejší získali certifikát „Viac ako peniaze“:

 • Silvia Gočalová
 • Beáta Hlinová
 • Lenka Kalisová
 • Žaneta Žuffová
 • Miriam Šuhajová
 • Andrea Šikyňová
 • Natália Prebojová
 • Irena Michalčíková
 • Aleš Laššák
 • Viktória Kurjaková

Srdečne blahoželáme, aj takto si zvyšujú svoju hodnotu na trhu práce… Pokračovať v čítaníMladí ľudia a Európa

V pondelok 11. júna 2018 sa uskutočnila so žiakmi 3. ročníka diskusia s p. Chrenekom (rodák           z Oravy), splnomocnencom pre EÚ na Slovensku na tému Mladí ľudia a Európa.

V úvode diskusie p. Chrenek pripomenul základné informácie o EÚ, o vstupe Slovenska       do EÚ, uviedol možnosti a výhody členstva v EÚ. Značný priestor bol venovaný odpovediam na otázky zo strany žiakov a pedagógov zameraných na úlohy (oblasti), ktoré rieši EÚ            v súčasnosti napr. ochrana hraníc štátov v rámci EÚ, bezpečnosť krajín EÚ a i.

Diskusia bola pre žiakov podnetná a zaujímavým spôsobom mohli získať viac informácií o aktuálnom dianí v EÚ.  Pokračovať v čítaníPo stopách Jánošíka

 

Dňa 7. júna  2018 sa študenti 2. ročníka zúčastnili literárno-dejepisnej exkurzie v Liptovskom Mikuláši. Cieľ exkurzie bolo navštíviť Literárno-historické múzeum Janka Kráľa, expozíciu stredovekej mučiarne a Tatrín – Žiadostí slovenského národa. Prostredníctvom muzeálnej a galerijnej expozície a odborných výkladov lektoriek sa študenti oboznámili s reáliami spojenými so spoločenským, kultúrnym, náboženským, literárnym a politickým životom mesta Liptovský Mikuláš; s biografiou a literárnou produkciou liptovského rodáka – štúrovca Janka Kráľa; so životom zbojníka Juraja Jánošíka, okolnosťami jeho väznenia a popravy; stredovekou mučiarňou; kultúrno-politickou činnosťou štúrovcov v boji za národné práva a expozíciou Žiadostí slovenského národa. Žiaci mali zároveň príležitosť zažiť atmosféru spoločenského podujatia a upevniť triedne kolektívy. Pokračovať v čítaníOdborná prednáška

V piatok 8. júna sa žiaci prvého ročníka zúčastnili odbornej prednášky, ktorú si pre nich pripravil pán F. Neupauer z Ústavu pamätí národa. Prostredníctvom smutných osudov našich rodákov sa žiaci dozvedeli o praktikách komunistického režimu, o prenasledovaní a nedodržiavani základných ľudských slobôd. Zaujímavým spôsobom si tak mohli prehĺbiť svoje vedomosti a odkryť mnoho cenných informácií z dejín nášho národa.  Pokračovať v čítaníŠkolenie pre mechatronikov

Dňa 06.06.2018 sa konalo školenie pre žiakov 2 a 3 ročníka študijného odboru machatronika, kde im bolo predstavené zariadenie na vyučovanie technických predmetov pod názvom IM4PLC.

Prednášku viedol Ing. Škulavík, autor tohto zariadenia.

Pokračovať v čítaní