Novinky


Voľné pracovné miesto

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA

Žilinský samosprávny kraj so sídlom v Žiline, ulica Komenského č. 48, na základe ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje

výberové konanie

na obsadenie pracovného miesta:

 • riaditeľ Spojenej školy, Medvedzie 133/1, 027 44 Tvrdošín;

Kvalifikačné predpoklady:

 • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa príslušného študijného odboru požadované
  pre príslušný druh a typ školy v súlade so zákonom č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s  Vyhláškou MŠ SR č. 437/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Osobitné kvalifikačné predpoklady:

 • absolvovanie prvej atestácie,
 • najmenej päť rokov pedagogickej činnosti (ku dňu uskutočnenia výberového konania).

Ďalšie požiadavky:

 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť (telesná a duševná spôsobilosť potrebná na výkon pedagogickej činnosti),
 • ovládanie štátneho jazyka,
 • ovládanie všeobecne záväzných právnych predpisov pre oblasť stredných škôl a školských zariadení a pre oblasť výkonu štátnej správy v školstve a školskej samosprávy,
 • znalosť pracovnoprávnych vzťahov,
 • riadiace schopnosti a skúsenosti,
 • ochota vysokého pracovného nasadenia, samostatnosť, dobré vyjadrovacie schopnosti, analytické myslenie, presnosť a zodpovednosť;

Zoznam požadovaných dokladov:

 • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • fotokópie dokladov o vzdelaní a kvalifikácii, maturitné vysvedčenie, vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške,  doklad o absolvovaní prvej atestácie (príp. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady),
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • prehľad o praxi so stručným popisom pracovných činností,
 • originál výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
 • súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov,
 • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti,
 • návrh koncepcie rozvoja školy – návrh koncepcie rozvoja školy sa predkladá v písomnej forme, v odporúčanom rozsahu 4-6 strán (odporúčaný rozsah 30-34 riadkov na stranu, riadkovanie – 1,5; veľkosť písma 12, medziznakové medzery – normálne) a musí spĺňať nasledujúce požiadavky po obsahovej a formálnej stránke:

Požadovaná štruktúra koncepcie rozvoja školy po formálnej stránke:

 1. úvod,
 2. zameranie koncepcie rozvoja školy,
 3. analýza súčasného stavu s použitím napr. swot analýzy (silné stránky, slabé stránky, príležitosti, ohrozenia),
 4. východiská koncepcie rozvoja školy na základe analýzy a strategických dokumentov ŽSK, prípadne iných dokumentov súvisiacich s danou oblasťou,
 5. ciele koncepcie rozvoja školy,
 6. akčný plán realizácie s návrhom aktivít, časového harmonogramu, zdrojov financovania, príp. náhradných riešení,
 7. spôsob hodnotenia plnenia koncepcie ako celku a po jednotlivých etapách, resp. častiach,
 8. očakávaný prínos realizácie koncepcie rozvoja školy,
 9. záver.

Po obsahovej stránke musí byť koncepcia zrozumiteľná, vecná a realizovateľná.

Uchádzači zašlú písomné žiadosti spolu s uvedenými požadovanými dokladmi v zalepenej obálke s označením „VÝBEROVÉ  KONANIE  –  RIADITEĽuveďte názov školy“ najneskôr do 28. 01. 2018 na adresu: Úrad Žilinského samosprávneho kraja, odbor organizačný, Komenského 48, 011 09 Žilina. Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke.

Kontaktný telefón: 041/5032209, 041/5032415. Termín výberového konania bude prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady, oznámený písomne.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú podmienky výberového konania. Pokračovať v čítaníVianočná akadémia

Vianočná akadémia

 

SEN O VIANOCIACH

…Na Ondreja bolo taktiež zakázané priasť, aby sa „nezamotal“ vlk medzi ovce. Tento deň dievky rovnako rady využívali na zistenie svojho ďalšieho osudu, hlavne veštby o vydaji, venovali sa teda ľúbostnej mágii. Varili halušky, v ktorých boli zabalené lístočky s mužskými menami, ale aj s možnosťami „neznámy“, „smrť“ a prázdny papierik. Prvá haluška, ktorá vyplávala na povrch zvestovala, ako sa bude volať muž čarujúcej dievčiny… Aj o tom a iných adventných zvykoch bola tohtoročná vianočná akadémia s názvom „Sen o Vianociach“, ktorú si pripravili žiaci pod vedením Mgr. Valekovej a Ing. Hanuľáka. Dramatizované starodávne zvyky popretkávané ľudovými piesňami a koledami boli určite vhodným navodením atmosféry prichádzajúcich vianočných prázdnin. Pokračovať v čítaníJeme, aby sme žili…

Pre našich žiakov sme pri príležitosti sviatku študentov, zorganizovali prednášku o zdravej výžive. Jednoduchým spôsobom bol  poskytnutý našej mladej generácii ucelený pohľad na zloženie stravy a jej vplyvu na zdravie, fyzickú aj psychickú stránku človeka. V zrozumiteľných príkladoch bola predstavená „alchymistická“ dielňa nášho tela, spolu s vplyvom vitamínov, enzýmov, minerálnych látok, či základných článkov ako sú cukry či bielkoviny… Boli ozrejmené základné princípy vyváženej a hodnotnej stravy ako našej najlepšej preventívnej medicíny. Zaujímavá prednáška poskytla jeden z možných náhľadov na vhodné celodenné zloženie stravy a pitného režimu pre zachovanie zdravia, vitality, či čistoty mysle od mladosti po vysoký vek človeka. Pokračovať v čítaníŽiacka školská rada – súťaž

ŽSR-súťaž

Žiacka školská rada iniciovala študentskú súťaž. Napísať krátku esej na tému „Sloboda“. Do súťaže sa zapojilo 17 žiakov. Symbolicky k dátumu 17. november „Deň boja za slobodu a demokraciu“.
Eseje hodnotili žiaci školskej rady.

Výhercovia:

 1. Miesto:  Sára Galčíková, 2.AO
 2. Miesto: Eliška Resutíková, 2.AO
 3. Miesto: Natália Prebojová, Júlia Dedinská, 3.AO

Srdečne blahoželáme……

Čo napísali víťazky o slobode?

„Ako ale chápem slobodu ja? Ako vyzerá slobodný človek? V prvom rade si myslím, že byť slobodný, znamená byť šťastný. Byť spokojný s tým, kým som. Neporovnávať sa s ostatnými. Mať sa rád. Robiť veci, ktoré ma bavia.“

„ Určite každý z nás v živote za niečo bojoval. Možno za lepšie známky v škole, za lásku, za spravodlivosť alebo za česť. A čo sloboda? Bojoval niekto z vás za slobodu?“

„Je veľa špekulácií, čo je sloboda. Niektorí ľudia hovoria, že sloboda predstavuje neviazanosť človeka, robí si čo chce. Naopak iní tvrdia, že sloboda neznamená robiť si čo chce, pretože sú v spoločnosti určité pravidlá, ktoré treba dodržiavať a rešpektovať“.

„A tak na záver by som chcela všetkých podporiť, aby sa nikdy nenechali riadiť slovami druhých. Buďte sami sebou. Buďte slobodní. Takí sme sa narodili, takí aj buďme. Slobodní za to, čo chceme. Nikdy neprestanem druhým priať úprimnú lásku. Nikdy. A viete prečo? Lebo úprimná láska je slobodná“. Pokračovať v čítaníEkonomická olympiáda

Ekonomická olympiáda ...

Do dnešného dňa sa do Ekonomickej olympiády prihlásilo už 48 škôl z celého Slovenska. Okrem toho sme nadviazali partnerstvo s ďalšími univerzitami a členmi odbornej rady súťaže sa stali poprední slovenskí ekonómovia.

Ako prebieha školské kolo Ekonomickej olympiády?

Školské kolá olympiády budú prebiehať v týždni od 15.1. – 19.1.2018. Vopred Vám pošleme odkaz na testovú aplikáciu, ktorý na úvod súťaže pošlete zapojeným študentom. Študenti môžu absolvovať test v počítačovej miestnosti ako aj na vlastných počítačoch s pripojením na internet, vždy pod dohľadom pedagóga. Test má časový limit 40 minút. Jeho začiatok si určí pedagóg.

Študenti sa prihlasujú u svojho učiteľa občianskej náuky alebo ekonómie do 9.1.2018. Pokračovať v čítaníCez storytelling k inklúzii

Cez storytelling k inklúzii

Od emócii k poznaniu

Naša škola sa zapojila do akreditovaného vzdelávania Cez storytelling k inklúzii, ktorý realizovala spoločnosť Eduma v spolupráci s OZ VIAC. Na tréningu sme získali zaujímavý vzdelávací nástroj, akým je storytelling a jeho prínos vo vzdelávaní žiakov a študentov. Na praktických ukážkach sme zistili, ako môže efektívne prispieť k formovaniu názorov, rozvoju kritického myslenia, zmene postojov mladých ľudí a ako viac pracovať s emóciami na hodinách. Ponúkame ukážky vyučovacích hodín s využitím príbehov z On-line živej knižnice v edukačnom procese. Odovzdávanie certifikátov sa realizovalo počas historicky prvého stretnutia vnímavých, ktoré sa uskutočnilo pod záštitou prezidenta SR, pána Andreja Kisku, 14. decembra 2017 v Bratislave, kde sme  absolvovaním vzdelávania získali pre svoju inštitúciu značku Člen vnímavej komunity, ktorá potvrdzuje odbornosť v oblasti formovania postojov žiakov a študentov k ľuďom s prekážkami v spoločnosti. Pokračovať v čítaníPoznávacia exkurzia do Viedne

 

Dňa 14. 12. 2017 sa žiaci Spojenej školy Tvrdošín zúčastnili poznávacej exkurzie do Viedne.
Cieľom tejto poznávacej exkurzie bolo oboznámiť žiakov so súčasnosťou ako i minulosťou tohto európskeho veľkomesta a zároveň si v tomto predvianočnom čase vychutnať atmosféru Viedenského vianočného trhu. Pokračovať v čítaníTýždeň mlieka

 

V prípade rôznych chorôb žalúdka, čriev, pečene, obličiek, pľúc a nervového systému sa úspešne uplatňuje liečenie mliekom a mliečnymi výrobkami pre ich vysokú nutritívnu hodnotu a ľahkú stráviteľnosť.

Aj u nás si mliečne výrobky doprajeme. Ako napísal nemenovaný veršopisec:
“Hrkneme si pohár mlieka,
únava nech nedolieha,
štrngneme si s jogurtom,
nech zmizne problém s kolenom. “
Pokračovať v čítaníAMAVET

Zbystrite pozornosť mladí blogeri, či youtuberi, programátori webových stránok, vývojári mobilných aplikácií, grafickí dizajnéri, ale aj copywriteri a textári! Máte šancu stať sa internetovou osobnosťou. Príďte sa inšpirovať na Junior Internet. Využijete túto príležitosť a zapojte sa do súťaže, ktorá svojim obsahom je veľmi blízka súčasnej mladej generácii, zúčastnili a reprezentovali Vašu školu a vzdelávací proces.
AMAVET otvoril registráciu 13. ročníka tejto súťaže. 
Pokračovať v čítaníDivadelné predstavenie-Anna Franková

Anna Franková

Dňa 13. decembra 2017 sa študenti 1. E a 3. AO triedy zúčastnili divadelného predstavenia Anna Franková v Mestskom divadle v Žiline. Annelies Marie Franková bolo nemecké dievča židovského pôvodu, ktoré sa spolu so svojou rodinou skrývalo počas druhej svetovej vojny v Amsterdame, ale tesne pred koncom vojny padlo za obeť nacistickému vyvražďovaniu. Anna Franková si svoj denník začala písať v trinástich rokoch a písala ho celé dva roky, ktoré strávila  v úkryte spolu s ďalšími siedmimi spolubývajúcimi.  Denník  Anny Frankovej veľmi presne a jednoducho odhaľuje pocity, strasti, slasti  i bolesti dospievania a bez pátosu vykresľuje tragédiu vojny, tragédiu človeka zbaveného primárnej dôstojnosti a človeka v úplnej spoločenskej izolácii.  Prirodzená intímna výpoveď dospievajúceho dievčaťa by sa mala stať účinnou zbraňou proti narastajúcej  xenofóbii, nenávisti, neznášanlivosti a rasizmu. Denník poslúžil aj ako predloha na divadelné spracovanie.  Pokračovať v čítaníCeloslovenská súťaž obchodných akadémií 2017

DSCN9719 - kópia_sm
 1. Súťaž odborných praktických zručností: Komplexné riešenie ekonomických úloh v spoločnosti Orava, a.s., Tvrdošín.
 2. Súťaž odborných teoretických vedomostí: E-learningový test v programe modle z predmetov ekonomika a právo, Európska únia, občianska náuka, geografia a komunikácia.
 3. Prezentácia školy jednotlivých tímov v PowerPointe v anglickom jazyku.

Pre zúčastnené tímy sme pripravili kultúrny program. Prehliadka mesta Tvrdošín so zastávkami pri historických budovách a pamätníkoch napr. Jána Nepomuckého, Tri zápalky, rodného domu Márie Medveckej, Dariny Laštiakovej, Oľgy Feldekovej. Prehliadkou mesta nás odborne doprevádzal kolega Ing. Karol Hanuľák. Súčasťou programu bola aj prehliadka Dreveného kostolíka. Veľmi atraktívna bola návšteva ART galérie Schürger, ktorá zanechala v mladých ľuďoch hlboký zážitok. Na záver sme pozvali súťažiacich a ich pedagógov na vianočný punč s koláčikom.

Čo o nás povedali víťazi z Obchodnej akadémie zo Žiliny? „S organizáciou súťaže som spokojná. Pekný program a milí ľudia…. Som rád, že som sa mohol zúčastniť.“

Víťazi 4. ročníka celoslovenskej súťaže obchodných akadémií 2017:

 1. miestoObchodná akadémia, Žilina: Nikola Cabalová, Samuel Tiso
 2. miestoObchodná akadémia, RužomberokVeronika Kováčová, Thu Nguyen Minh
 3. miesto – Obchodná akadémia, PrešovLucia Eliášová, Andrea Götzová

Pokračovať v čítaníENGLISH WEEK 

PK CUJ organizuje  anglický komunikačný kurz pre študentov, ktorý je vedený americkým lektorom  Rayom Sikorskim.

(English Week Europe www.englishweekeurope.com).

 • Kurz bude prebiehať 4 dni,  v čase vyučovania, v počte

6 hodín denne od 18.-21. decembra 2017.

 • Počet žiakov v skupine:  12
 • Miesto konania: učebňa č. 12
 • Čas konania: každý deň od 7:50 do 13:20

Prihlásení žiaci sa môžu podrobne informovať u svojich vyučujúcich anglického jazyka. Pokračovať v čítaní