Novinky


Projekt Erasmus plus –  „Prax – škola života“

Print

V dňoch  21.5.2018 až 2.6.2018  21 vybraných žiakov tretieho ročníka SŠ Tvrdošín, študijných odborov MECHATRONIKA, ELEKTROTECHNIKATECHNICKÉ LÝCEUM so zameraním na informatiku, absolvovalo odbornú stáž v Poľsku  na Strednej odbornej škole – Zespól Szkól Walerego Goetla v Suchej Beskidzkej, v Malopoľskom vojvodstve.  Mobilita sa uskutočnila v rámci programu Erasmus plus – odborné vzdelávanie a príprava, ktorý je financovaný Európskou úniou.

Poľská škola poskytla našim žiakom teoretické aj praktické vedomosti z oblasti CNC programovania, elektrotechniky, grafických systémov a počítačových sietí v stredisku praktického vyučovania školy a vo firme Fideltronik. 

Žiaci pracovali v skupinách podľa študijných odborov. V prvých dňoch sa zúčastnili prehliadky školy,  jej školských dielní a odborných prednášok z oblasti programovania CNC strojov, nových technológií tvorby plošných spojov a informatiky. Dva dni žiaci odboru mechatronika a elektrotechnika pracovali v školských dielňach na CNC sústruhu a CNC frézke. Vytvárali programy pomocou G kódov, ktoré nahrávali priamo do stroja a vyrábali súčiastky,  pod vedením odborných pracovníkov školy. V rámci odborného vzdelávania získali informácie o nových možnostiach v oblasti programovania CNC strojov. Ďalšie dni žiaci pracovali vo firme Fideltronik, ktorá  sa zaoberá výrobou DPS pre firmu Philips, vyrába rôzne svietidlá, riadiace jednotky do elektromobilov a riadiace systémy pre letecký priemysel. Na začiatku žiaci absolvovali poučenie o BOZP a exkurziu po jednotlivých dielňach firmy spolu s odborným výkladom. Žiaci odboru technické lýceum navštívili firmu Fitech, ktorá spolupracuje s firmou Fideltronik. Tu žiaci absolvovali prednášky z oblasti elektrotechniky, tvorby technickej dokumentácie samotných súčiastok v programe Eagle. Vo firme  Fideltronik  žiakov zaujala tlač etikiet  a tiež zváranie optických vlákien. V škole žiaci vytvárali internetové koncovky a zapájali server pomocou switch-u s počítačom. Žiaci sa zúčastnili prednášok z oblasti najnovších trendov technológie výroby dosiek plošných spojov, elektrotechnických súčiastok, optických vlákien atď. V rámci exkurzie vo firme  mali žiaci  možnosť  vyskúšať si prácu na CNC strojoch a zariadeniach určených na výrobu DPS, či najnovšie technológie z oblasti spájkovania a  rezania plechov. 

Okrem získavania teoretických poznatkov a praktických činností hostiteľská škola pripravila pre našich žiakov aj bohatý kultúrny a poznávací program. Žiaci absolvovali výlety do výzamných poľských miest Krakow, Wielička, Zakopane, Wadovice a spoznávali poľské tradície a kultúru.

Na záver praxe všetci účastníci dostali Certifikát o absolvovaní vzdelávania od firmy Fideltronik. Mladí ľudia, ktorí absolvovali odbornú stáž v Poľsku, nezískali len zážitky na celý život, ale aj skúsenosti a zručnosti, ktoré  im pomôžu  pri ďalšom uplatňovaní sa na trhu práce. Pokračovať v čítaníHodiny tvorivej práce

 

Žiačky našej školy: Remeňová, Galčíková, Resutíková, Loneková, Turčáková sa zapojili do súťaže Môj originálny čitateľský denník. 

Základom súťaže bolo literárne spracovať min. 5 diel podľa vlastného výberu (moderná literatúra, slovenská historická literatúra, básnické zbierky, diela z povinného čítania, atď.). Potrebné bolo vyjadriť vlastný názor na dielo a porovnať recenzie. Dôraz sa kládol na gramatiku, pravopis, ručné písanie, vlastné ilustrácie a kreativitu  (druh väzby, papiera …). Denník mohol vytvoriť jednotlivec, prípadne tím žiakov.

Dievčatá svoje čitateľské zručnosti spojili s tvorivou prácou a zhmotnili to do svojich naozaj originálnych čitateľských denníkov. Ich hodiny tvorivej práce je možné vidieť na niekoľkých fotografiách (avšak niektoré techniky, ktoré použili, fotka nedokázala zachytiť). Pokračovať v čítaníCesta za poznaním slovenskej histórie …

 

Dňa 13. júna 2018 sa vybraní žiaci našej školy zúčastnili literárno-dejepisnej exkurzie, ktorá bola súčasťou projektu Cesta za poznaním objektívnej slovenskej histórie. Vďaka finančnej podpore Žilinského samosprávneho kraja a združenia rodičov sme mohli navštíviť miesta viažuce sa k trom významným historickým osobnostiam (Ľ.Štúr, M.R. Štefánik, I. Gessay), ktoré veľkou mierou prispeli k vzniku Československej republiky (28.10. 1918). Práve tento rok si pripomíname sté výročie jej založenia.

Za poznaním slovenskej histórie sme prešli veľa kilometrov a navštívili sme Uhrovec (Rodný dom Ľ. Štúra a A. Dubčeka), Košariská (Múzeum M.R. Štefánika), Brezovú pod Bradlom (Mohyla M.R. Štefánika) a v neposlednom rade Tvrdošín – rodisko I. Gessaya. Prostredníctvom odborného výkladu lektoriek, prezentácie, filmu, informačných kariet a umeleckého slova sme si rozšírili svoje poznatky. Snažili sme sa hľadať a chápať súvislosti historických udalostí s vlasteneckým odkazom známych dejateľov ( M. R. Štefánik, I. Gessay, Ľ. Štúr) a zároveň autenticky vnímať históriu a kultúru vybraných miest, v ktorých tieto osobnosti žili a pôsobili. Pokračovať v čítaníDeň detí v Tvrdošíne

Mesto Tvrdošín už tradične, tak ako každý rok, pripravilo pre všetky deti a ich rodičov  pri príležitosti ich sviatku dňa 1.6.2018 v mestskom parku v Tvrdošíne množstvo zábavno – súťažných stanovíšť, tanečné vystúpenia i jarmok s hand – made výrobkami. Podujatie sprevádzalo krásne počasie, veľký záujem detí a dobrá nálada. Na podujatí sa prezentovala aj naša Spojená škola Tvrdošín svojim stánkom, kde naši žiaci 1.B triedy Martin Špavor a  Šimon Žák pod vedením vyučujúceho odborných predmetov Ing. Habu pripravili a prezentovali hravou a zábavnou formou deťom rôzne zaujímavé zapojenia z elektroniky a taktiež aj ukážku robota.

Pokračovať v čítaní“Viac ako peniaze”

JA Slovensko

Žiaci III.AO sa počas školského roka v rámci predmetu aplikovaná ekonómia zapojili  e- learningovou formou do vzdelávacieho programu zameraného na rozvoj finančnej gramotnosti, kde sa naučili finančne plánovať svoju budúcnosť.

Najúspešnejší získali certifikát „Viac ako peniaze“:

  • Silvia Gočalová
  • Beáta Hlinová
  • Lenka Kalisová
  • Žaneta Žuffová
  • Miriam Šuhajová
  • Andrea Šikyňová
  • Natália Prebojová
  • Irena Michalčíková
  • Aleš Laššák
  • Viktória Kurjaková

Srdečne blahoželáme, aj takto si zvyšujú svoju hodnotu na trhu práce… Pokračovať v čítaníMladí ľudia a Európa

V pondelok 11. júna 2018 sa uskutočnila so žiakmi 3. ročníka diskusia s p. Chrenekom (rodák           z Oravy), splnomocnencom pre EÚ na Slovensku na tému Mladí ľudia a Európa.

V úvode diskusie p. Chrenek pripomenul základné informácie o EÚ, o vstupe Slovenska       do EÚ, uviedol možnosti a výhody členstva v EÚ. Značný priestor bol venovaný odpovediam na otázky zo strany žiakov a pedagógov zameraných na úlohy (oblasti), ktoré rieši EÚ            v súčasnosti napr. ochrana hraníc štátov v rámci EÚ, bezpečnosť krajín EÚ a i.

Diskusia bola pre žiakov podnetná a zaujímavým spôsobom mohli získať viac informácií o aktuálnom dianí v EÚ.  Pokračovať v čítaníPo stopách Jánošíka

 

Dňa 7. júna  2018 sa študenti 2. ročníka zúčastnili literárno-dejepisnej exkurzie v Liptovskom Mikuláši. Cieľ exkurzie bolo navštíviť Literárno-historické múzeum Janka Kráľa, expozíciu stredovekej mučiarne a Tatrín – Žiadostí slovenského národa. Prostredníctvom muzeálnej a galerijnej expozície a odborných výkladov lektoriek sa študenti oboznámili s reáliami spojenými so spoločenským, kultúrnym, náboženským, literárnym a politickým životom mesta Liptovský Mikuláš; s biografiou a literárnou produkciou liptovského rodáka – štúrovca Janka Kráľa; so životom zbojníka Juraja Jánošíka, okolnosťami jeho väznenia a popravy; stredovekou mučiarňou; kultúrno-politickou činnosťou štúrovcov v boji za národné práva a expozíciou Žiadostí slovenského národa. Žiaci mali zároveň príležitosť zažiť atmosféru spoločenského podujatia a upevniť triedne kolektívy. Pokračovať v čítaníOdborná prednáška

V piatok 8. júna sa žiaci prvého ročníka zúčastnili odbornej prednášky, ktorú si pre nich pripravil pán F. Neupauer z Ústavu pamätí národa. Prostredníctvom smutných osudov našich rodákov sa žiaci dozvedeli o praktikách komunistického režimu, o prenasledovaní a nedodržiavani základných ľudských slobôd. Zaujímavým spôsobom si tak mohli prehĺbiť svoje vedomosti a odkryť mnoho cenných informácií z dejín nášho národa.  Pokračovať v čítaníŠkolenie pre mechatronikov

Dňa 06.06.2018 sa konalo školenie pre žiakov 2 a 3 ročníka študijného odboru machatronika, kde im bolo predstavené zariadenie na vyučovanie technických predmetov pod názvom IM4PLC.

Prednášku viedol Ing. Škulavík, autor tohto zariadenia.

Pokračovať v čítaníRobotický deň …

 

…, ktorý sa uskutočnil 07.06. 2018 v priestoroch SŠ Tvrdošín.

 Robotický deň je možnosť naučiť sa programovať robotov EV3, ktorú zorganizovala Spojená škola Tvrdošín Medvedzie spolu s firmou Marpex z Dubnice nad Váhom. Počas tohto dňa sa žiaci zo základnej školy z Dubnice nad Váhom učili programovať robotov EV3 pod vedením pedagóga PaedDr. Spišského.

Okrem programovania robotov sme využili aj prítomnosť pracovníka Ing. Baláža s firmy Marpex, ktorý prednášal naším študentom 3.ročníka odboru mechatronika, pripojenie a využitie PLC.  

Pevne veríme, že takýto deň sa stane tradíciou a že o programovanie robotov budú mať záujem aj základné školy z nášho okolia.

PaedDr. Spišský Pokračovať v čítaní