Štipendium

Štipendiá v školskom roku 2021/2022

Poskytovanie stredoškolských štipendií sa realizuje podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školského zákona), podľa § 149 Štipendium. 

Výška štipendia 

závisí od priemerného prospechu v predchádzajúcom polroku školského vyučovania a od výšky životného minima nezaopatreného dieťaťa, teda v školskom roku 2021/2022 je: 

a) 49,78 €pri priemernom prospechu žiaka do 2,0 vrátane, vo výške 50 % výšky životného minima, 

b) 34,85 € -pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,0 do 2,5 vrátane vo výške 35 % výšky životného minima, 

c) 24,89 € – pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,5 do 3,5 vrátane vo výške 25 % výšky životného minima. 

Sumy životného minima sa podľa §5 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime v znení neskorších predpisov, upravujú zvyčajne k 1. júlu bežného kalendárneho roku. 

Vzhľadom na to, že sa k 1. júlu 2021 hodnoty životného minima zmenili, v školskom roku 2021/2022 sumy životného minima majú nasledovné hodnoty: 

218,06 € v prípade ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu, 

152,12 € v prípade ak ide o ďalšiu plnoletú spoločne posudzovanú osobu, 

                                         99,56 € ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa. 

 Žiadame Vás o dodržiavanie termínov a  poskytovanie relevantných dokladov.

Nové zmluvy

 

Z dôvodu zjednodušenia administratívy v prípade zmeny údajov týkajúcich sa školy (zmena štatutára, zmena názvu alebo sídla, zmena čísla účtu) sa so školou uzatvorí nová zmluva o vyplácaní štipendií,
v ktorej podľa  článku VI ods. 1  je povinnosťou školy včas ohlásiť  zmenu údajov s priložením kópie príslušného dokladu.  Podpísaním novej zmluvy odpadá povinnosť zmeny údajov riešiť podpísaním príslušného dodatku. 

K podpísaniu novej zmluvy so školou dôjde v čase  prvej zmeny údajov týkajúcej sa školy.

Pre viac informácii kontaktujte Mgr. Agátu Uliankovú, vedúcu Strediska stredoškolských štipendií. 

Korešpondenčná adresa štipendií:

Centrum vedecko-technických informácií SR

Stredoškolské štipendiá

Staré grunty 52

842 44 Bratislava

PRE RÝCHLU IDENTIFIKÁCIU PROSÍME UVÁDZAJTE NA OBÁLKE AJ ČÍSLO ZMLUVY. 

Tlačivá ostávajú nezmenené . 

V žiadnom z tlačív a v ich jednotlivých bodoch, neuvádzať pôvodný názov  organizácie  – ÚIPŠ.

Žiadosť o platbu posielajte do 5. dňa v mesiaci.

Žiadosť o pskytnutie štipendia …

alebo na sekretariáte školy

§ 149 zákona č. 245/2008 Z. z. (školský zákon)

Štipendium

(1) Štipendium možno poskytnúť žiakovi, ktorý je žiakom denného štúdia strednej školy, odborného učilišťa alebo praktickej školy, ak sa spoločne posudzuje s osobami,
a) ktorým sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu 85) alebo
b) u ktorých jedna dvanástina príjmu 86) za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom sa žiada o štipendium, je najviac vo výške životného minima podľa osobitného predpisu.87)
(2) Štipendium sa poskytuje od začiatku školského roka na príslušný školský rok v období školského vyučovania podľa § 150.
(3) Štipendium sa poskytuje na základe písomnej žiadosti podanej žiakom alebo jeho zákonným zástupcom (ďalej len „žiadateľ“) riaditeľovi školy, na ktorej žiak študuje.
(4) Ak žiadateľ požiada o štipendium počas školského roka, štipendium sa poskytne v príslušnom školskom roku od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola žiadosť podaná.
(5) Prílohou k žiadosti o štipendium, ktoré žiakovi možno poskytnúť podľa odseku 1 písm. a), je do-klad88) o tom, že žiak sa spoločne posudzuje s osobami, ktorým sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi.85)
(6) Štipendium sa neposkytuje žiakovi, ktorý bol podmienečne vylúčený, a to od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bolo žiakovi uložené podmienečné vylúčenie, do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom uplynul čas podmienečného vylúčenia.
(7) Podmienkou poskytnutia štipendia je písomný záväzok žiadateľa, že
a) bezodkladne písomne oznámi riaditeľovi školy všetky skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na poskytovanie štipendia,
b) vráti štipendium poskytnuté na základe ním uvedených nepravdivých údajov alebo neoznámenej zmeny skutočností rozhodujúcich na poskytnutie štipendia. 89)
(8) Ak dôjde k zmene skutočností rozhodujúcich na priznanie štipendia, zmena sa uskutoční, ak je
a) v prospech žiaka, od prvého dňa kalendárneho mesiaca , v ktorom nastala, ak bola oznámená najneskôr v nasledujúcom kalendárnom mesiaci; po uplynutí tejto lehoty od prvého dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom bola zmena oznámená,
b) v neprospech žiaka, od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom nastala zmena.
(9) Štipendium sa neposkytuje, ak bolo priznané žiakovi na základe nepravdivých údajov alebo za obdobie, v ktorom nastala taká zmena skutočností rozhodujúcich na poskytovanie štipendia, ktoré majú za následok nesplnenie podmienok na jeho poskytovanie.
(10) Štipendium sa poskytuje žiakovi mesačne vo výške
a) 50 % sumy životného minima určeného osobitným predpisom 29) pri priemernom prospechu žiaka do 2,0 vrátane,
b) 35 % sumy životného minima určeného osobitným predpisom 29) pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,0 do 2,5 vrátane,
c) 25 % sumy životného minima určeného osobitným predpisom 29) pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,5 do 3,5 vrátane.
(11) Priemerný prospech žiaka sa určí ako priemer stupňov prospechu z jednotlivých vyučovacích predmetov uvedených na vysvedčení žiaka za predchádzajúci polrok školského vyučovania; priemerný prospech žiaka nezahŕňa klasifikáciu z nepovinných vyučovacích predmetov.
(12) Ak je žiak hodnotený len slovným hodnotením prospel, výška štipendia sa určí primerane podľa odseku 11.
(13) Priemerný prospech žiaka v prvom polroku prvého ročníka sa určí podľa vysvedčenia za druhý polrok zo školy, ktorú naposledy navštevoval.
(14) Štipendiá sa vyplácajú v termínoch určených školou  90)
(15) O priznaní štipendia rozhoduje 90) riaditeľ školy.
85) § 10 až 14 zákona č. 599/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
86) § 4 ods. 1 a 2 zákona č. 601/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
87) § 2 a 5 zákona č. 601/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
88) § 25 ods. 4 zákona č. 599/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
89) § 451 a 458 Občianskeho zákonníka.
90) § 5 ods. 4 písm. m) zákona č. 596/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.