Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2021/2022

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Údaje o škole alebo o školskom zariadení v rozsahu: názov, adresa, telefónne číslo, webové sídlo, adresa elektronickej pošty

Údaje o škole

Stredná priemyselná škola informačných technológií Ignáca Gessaya sa nachádza na Hornej Orave v malebnom, prekrásnom prírodnom prostredí v blízkosti Oravskej priehrady a majestátnych končiarov Západných Tatier na sútoku riek Orava a Oravica.

.... naša škola si pripomína 60. výročie založenia. Vznikla v roku 1961 s pôvodným názvom Stredná priemyselná škola elektrotechnická so sídlom najskôr v Nižnej nad Oravou a od roku 1968 v novopostavenej budove v Tvrdošíne na sídlisku Medvedzie.

“Dedičstvo otcov zachovaj nám Pane“

Poslaním našej alma mater je s láskou odovzdávať vedomosti a zručnosti, pripravovať žiakov na budúce povolanie reflektujúc potreby trhu práce, i ďalšie štúdium. Zároveň formovať u mladých ľudí postoje, viesť ich k dodržiavaniu etických a ľudských princípov. Budovať otvorenú vzdelávaciu inštitúciu pre stredoškolákov, ich rodičov, podnikateľských partnerov i širokú verejnosť s ponukou moderných vzdelávacích programov.

Podľa hodnotenia Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy INEKO naša škola je aktuálne najlepšia stredná škola na Orave. S indexom 6,3 sa radíme medzi školy s veľmi dobrými výsledkami žiakov za obdobie 2017/2018-2020/2021. Veľmi intenzívne spolupracujeme s regionálnymi firmami aj formou duálneho vzdelávania. O štúdium na našej škole je vysoký záujem zo strany žiakov 9. ročníka. Informačné technológie hýbu dnešným moderným svetom, preto našou víziou je etablovať školu v regióne ako seberovného partnera pre oravské firmy v oblasti elektrotechniky, strojárstva, IT sektora a sieťových technológií. Našou strategickou víziou je moderný rozvoj vzdelávania stredoškolákov v IT technológiách. Avšak bez zázemia školy vo forme moderných učební, zariadení, softwéru a hardwéru, nie je možný rozvoj.

Stratégiou našej školy je inovovať a prispôsobovať sa vedecko - technickému pokroku zavádzaním do vyučovacieho procesu nové softvérové a hardvérové riešenia, digitálne technológie a počítačové siete.

„Tajomstvo budúcnosti spočíva tu, v prítomnosti. Ak si všímame prítomnosť, môžeme ju zlepšiť. A ak zlepšíme prítomnosť, to čo nastane neskôr, tiež bude lepšie.... Každý deň sám osebe prináša so sebou večnosť.


Názov školyStredná priemyselná škola informačných technológií Ignáca Gessaya
Adresa školyMedvedzie 133/1, 027 44 Tvrdošín
Telefón+4215831211
E-mailsekretariat@sstv.sk
WWW stránkawww.sstv.sk

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menotelefóne-mail
RiaditeľIng. Ľudmila Uhlíková0435831211riaditel@sstv.sk
ZRŠIng. Jana Dreveňáková0435831212drevenakova@sstv.sk
ZRŠPaedDr. Táňa Genšorová0435831213gensorova@sstv.sk

Rada školy

Rada školy pri Strednej priemyselnej škole informačných technológií Ignáca Gessaya, Medvedzie 133/1, 027 44 Tvrdošín

Výročná správa o činnosti Rady školy pri Strednej priemyselnej škole informačných technológií Ignáca Gessaya Tvrdošín za rok 2021

Rada školy pracovala v hodnotenom období v nasledovnom zložení:

do 15.11.2021

1. Ing. Monika Obtulovičová pedagogický zamestnanec - predseda rady školy

2. Ing. Jana Hucková pedagogický zamestnanec - podpredseda rady školy

3. Mgr. Štefan Kristofčák zástupca zriaďovateľa, člen rady školy

4. Mgr. Jana Boráková zástupca zriaďovateľa, člen rady školy

5. Mgr. Bibiana Jančiová zástupca zriaďovateľa, člen rady školy

6. Mgr. Ľuboš Berešík zástupca zriaďovateľa, člen rady školy

7. Jana Parižová zástupca rodičov, člen rady školy

8. Ján Argaláš zástupca rodičov, člen rady školy

9. Mária Medvecká zástupca rodičov, člen rady školy

10. Mgr. Anna Zuberová nepedagogický zamestnanec, člen rady školy

11. Mária Janolová zástupca žiakov

Od 15.11.2021 až doteraz /marec 2022/

1. Ing. Monika Obtulovičová pedagogický zamestnanec - predseda rady školy

2. Michaela Pazúriková zástupca rodičov - podpredseda rady školy

3. Ing. Jana Hucková zástupca pedagogických zamestnancov

4. Mgr. Štefan Kristofčák zástupca zriaďovateľa, člen rady školy

5. Mgr. Jana Boráková zástupca zriaďovateľa, člen rady školy

6. Mgr. Bibiana Jančiová zástupca zriaďovateľa, člen rady školy

7. Mgr. Miroslav Dráb zástupca zriaďovateľa, člen rady školy

8. Mgr. Rastislav Stanček, PhD. zástupca rodičov, člen rady školy

9. Mária Medvecká zástupca rodičov, člen rady školy

10. Mgr. Anna Zuberová nepedagogický zamestnanec, člen rady školy

11. Filip Žuffa zástupca žiakov, člen rady školy

Prehľad činnosti rady školy:

Rada školy zasadala prezenčne jedenkrát /15.11.2021 - ustanovujúce zasadnutie/ a dvakrát sa uskutočnilo hlasovanie "per rollam" /14.06.2021 a 25.10.2021/. Ustanovujúce zasadnutie bolo zároveň jediným riadnym zasadnutím rady školy v roku 2021, pretože plánované októbrové riadne zasadnutie sa neuskutočnilo v súvislosti so šírením nákazlivého ochorenia Covid 19. Z tohto dôvodu sa zasadnutia uskutočňovali formou "per rollam".

Ustanovujúce zasadnutie rady školy

Ustanovujúce zasadnutie rady školy sa uskutočnilo 15.11.2021 a bolo spojené s voľbou nového predsedu, podpredsedu a tajomníka rady školy.

Uznesenie zo zasadnutia:

1. Rada školy schvaľuje voľbu:

- predsedu rady školy - Ing. Monika Obtulovičová /zástupca učiteľov/

- podpredsedu rady školy - Michaela Pazúriková /zástupca rodičov/

- tajomníka rady školy - Ing. Jana Hucková /zástupca učiteľov/

2. Rada školy ukladá predsedovi rady školy:

- Pripraviť na schválenie návrh Štatútu Rady školy pri Strednej priemyselnej škole informačných technológií Ignáca Gessaya Tvrdošín.

Prítomní členovia rady školy uznesenie jednohlasne schválili.

Prvé hlasovanie "per rollam" - 14.06.2021

Do 14.06.2021 mali členovia rady školy hlasovaním „per rollam“ vyjadriť svoje stanovisko

Predmet rozhodovacieho procesu:

● Návrh na počet tried prvého ročníka a štruktúry študijných a učebných odborov pre prijímanie žiakov na vzdelávanie v stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v školskom roku 2022/2023:

Kód študijného odboru Názov študijného odboru Počet žiakov

1. 2675 M elektrotechnika 25

2. 3918 M technické lýceum 25

3. 2387 M mechatronika 25

4. 2561 M Informačné a sieťové technológie 50

Spolu 125

Výsledok hlasovania:

Hlasovania sa zúčastnilo 8 z 11 členov rady školy s nasledovným výsledkom:

„ZA“ Návrh na počet tried a počet žiakov v školskom roku 2022/2023 hlasovalo 8 zúčastnených členov rady školy, 3 členovia rady školy sa hlasovania nezúčastnili, nikto z členov rady školy nebol proti, ani sa nezdržal hlasovania. Na základe výsledku hlasovania Rada školy pri Spojenej škole Tvrdošín súhlasí s návrhom počtu tried a žiakov v školskom roku 2022/2023.

Druhé hlasovanie "per rollam" - 25.10.2021

Do 25.10.2021 mali členovia rady školy hlasovaním „per rollam“ vyjadriť svoje stanovisko. Predmet rozhodovacieho procesu:

●Schváleniek Správy o výchovno - vzdelávacej činnosti za školský rok 2020/2021

Výsledok hlasovania:

Hlasovania sa zúčastnilo 9 z 11 členov rady školy s nasledovným výsledkom:

„ZA“ Schválenie Správy o výchovno - vzdelávacej činnosti za školský rok 2020/2021 hlasovalo 8 členov rady školy bez pripomienok a jeden člen vyjadril pripomienky, o ktorých bolo informované vedenie školy a v správe ich doplnilo. Nikto z členov rady školy nebol proti. Na základe výsledku hlasovania Rada školy pri Strednej priemyselnej škole informačných technológií Ignáca Gessaya,Tvrdošín schválila Správu o výchovno - vzdelávacej činnosti za školský rok 2020/2021.

Ing. Monika Obtulovičová v.r.

predseda RŠ pri SPŠ IT IG Tvrdošín


 Titl., priezvisko, menoKontaktFunkcia
predsedaIng. Monika Obtulovičová  
pedagogickí zamestnanciIng. Jana Hucková  
ostatní zamestnanciMgr. Anna Zuberová  
zástupcovia rodičovMichaela Pazúriková  
 Mgr. Rastislav Stanček, PhD.   
 Mária Medvecká  
zástupca zriaďovateľaMgr. Štefan Kristofčák  
 Mgr. Jana Boráková  
 Mgr. Bibiana Jančiová  
 Mgr. Miroslav Dráb  
zástupca žiakovFilip Žuffa  

§ 2. ods. 1 b Údaje o zriaďovateľovi v rozsahu: názov, sídlo, telefónne číslo, adresa elektronickej pošty

Údaje o zriaďovateľovi

NázovŽilinský samosprávny kraj
SídloKomenského 48, 011 09 Žilina
Telefón041/5032111
E-maillubos.beresik@zilinskazupa.sk

§ 2. ods. 1 c Informácie o činnosti rady školy alebo rady školského zariadenia a o činnosti poradných orgánov riaditeľa školy, ak sú zriadené, najmä počet a dátumy zasadnutí a prijaté uznesenia

Činnosť rady školy a poradných orgánov školy

Pedagogická rada je poradným orgánom riaditeľky školy. Pedagogickej rade patria kompetencie vymedzené zákonom, vyhláškami a smernicami MŠVVaŠ SR, organizačným poriadkom školy a pracovným poriadkom, ktoré vydáva riaditeľka školy. Pedagogická rada školy rokuje o pláne práce školy a hodnotí jeho plnenie, o správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok, o školskom vzdelávacom programe, o výsledkoch výchovnej a vzdelávacej činnosti za klasifikačné obdobie školského roka a za celý školský rok, o výchovných opatreniach uložených riaditeľkou školy, o pláne výkonov na nasledujúci školský rok, o organizácii vyučovania, o školskom poriadku, o organizačnom poriadku školy,o pracovnom poriadku školy, o prevádzkových poriadkoch a o ostatných vnútorných predpisoch, návrhoch a otázkach, ktoré jej predloží riaditeľka školy, resp. ktorýkoľvek jej člen, o námetoch a odporúčaniach z iných poradných a metodických orgánov školy, o kolektívnej zmluve a čerpaní sociálneho fondu, o výsledkoch práce MZ a PK, o možnostiach spolupráce s verejnosťou a podnikateľskými subjektami, o príprave a výsledkoch prijímacieho kanania a maturitných skúšok. Členom pedagogickej rady je každý pedagogický zamestnanec školy. Rokovanie pedagogickej rady otvára riaditeľka školy alebo ňou poverený predsedajúci. Pedagogická rada je schopná uznášať sa, ak je na rokovaní prítomných aspoň 2/3 jej členov. Uznesenie rady sa zverejňuje na úradnej tabuli v zborovni školy.

Gremiálnu radu školy zastupuje riaditeľka školy, zástupcovia riaditeľky školy a vedúci predmetových komisií. Zasadnutia gremiálnej rady sa uskutočňujú podľa plánu gremiálnych porád spravidla raz za mesiac, ktoré vedie riaditeľka školy. Podľa potreby sú na zasadnutiach prizývaní ďalší zamestnanci školy podľa prerokovávanej problematiky.

Metodické združenie triednych učiteľov tvoria triedni učitelia. Zaoberá sa metodikou práce triedneho učiteľa, organizáciou výchovno-vzdelávacieho procesu, podľa potreby prerokováva problémy žiakov a jednotlivých triednych kolektívov.

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý sa vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy z pohľadu školskej problematiky. Prerokováva dôležité dokumenty, vyjadruje sa k závažným skutočnostiam, ktoré sa týkajú činnosti školy.

Rodičovské združenie je občianske združenie, dobrovoľné združenie rodičov Strednej priemyselnej školy informačných technológií Ignáca Gessaya. Jeho poslaním na škole je spolupracovať s vedením školy aj pedagogickým zborom pri výchove a vzdelávaní žiakov školy. Zhromažďuje a rieši námety, pripomienky a požiadavky rodičov týkajúce sa výchovy a vzdelávania, zabezpečovania procesu a vzťahov, v ktorých sa uskutočňuje. Prostredníctvom svojich zástupcov rokuje s riaditeľkou školy, učiteľmi a ostatnými pracovníkmi školy s vedomím spoločnej zodpovednosti za výchovu žiakov na základe vzájomného partnerského vzťahu.

Výchovné poradenstvo poskytuje odbornú pedagogickú a psychologickú starostlivosť o žiakov, metodickú a informačnú pomoc pedagogickým zamestnancom školy a zákonným zástupcom žiakov najmä v oblastiach výchovy a vzdelávania, profesijnej a kariérovej orientácie žiakov a prevencie nežiadúceho správania žiakov. Výchovná poradkyňa je mediátorom pri prípadných konfliktných situáciách v škole. „Technológie sú iba nástroj, ak chceme aby boli deti motivované a spolupracovali, potom najdôležitejší je učiteľ.“ Bill Gates

Svojou prácou so žiakmi sa snaží o to, aby boli v škole spokojní, motivovaní sa učiť, aby vedeli spracovať svoje problémy. Reaguje na aktuálne potreby žiakov vo výchovno-vzdelávacom procese odbornou terapeuticko-výchovnou činnosťou. Pomáha žiakom porozumieť nielen sebe samým, ale aj ostatným a tým zlepšovať vzťahy medzi nimi a ich okolím. Snaží sa vžiť do duševného stavu žiaka, vidieť svet jeho očami, počuť jeho ušami, cítiť jeho srdcom, pochopiť u žiaka také emócie a stavy, ktoré nevyjadruje priamo a ktoré zákonite nevyplývajú zo situácie, spolu so žiakom ich spracovať a pochopené súvislosti pomenovať a vysvetliť ich. Pomáha žiakom, aby dokázali jasne a presvedčivo vyjadrovať svoje potreby, požiadavky a pocity iným ľuďom bez toho, aby sa dotýkali ich práv. Vedie žiakov k pozitívnemu postoju k druhým ľuďom a primeranému sebavedomiu. Kvalitu výučby pomáha zvyšovať zisťovaním učebných štýlov u žiakov, identifikáciou ich silných a slabých stránok, poznávaním úrovne splnenia ich očakávaní od štúdia a prispieva k vytváraniu pozitívnej pracovnej atmosféry v škole.

„Nech každý s kým sa stretneš, odchádza od teba lepší a šťastnejší.“ Matka Tereza

§ 2. ods. 1 d Počet detí, žiakov alebo poslucháčov

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 445

Počet tried: 20

Naši žiaci študujú v piatich študijných odboroch:

Študijný odbor 2675 M elektrotechnika pripravuje absolventov na výkon povolania v oblasti elektrotechniky, elektroniky, počítačových systémov a priemyselnej informatiky. Žiaci majú možnosť získať osvedčenie v oblasti počítačových sietí a osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnika.

Praxou žiadaný študijný odbor 2387 M mechatronika je charakterizovaný ako viacodborový, spája strojárstvo, elektrotechniku a informatiku. Absolventi sú schopní samostatne pracovať na klasických strojoch a zariadeniach, programovaných CNC strojoch, ovládajú diagnostikovanie a odstraňovanie porúch strojov a zariadení.

Študijný odbor 3918 M technické lýceum je cielený na žiakov so záujmom o informatiku, programovanie a internet vecí, ktorí budú môcť úspešne realizovať zásadné technické inovácie, podporovať exportné schopnosti, celkovú konkurencieschopnosť slovenského priemyslu a podieľať sa na kooperácií v rámci nadnárodných spoločností.

Študijný odbor 2651 M informačné a sieťové technológie je určený pre dievčatá a chlapcov, ktorých zaujímajú moderné digitálne technológie a počítačové siete. Žiaci získavajú osvedčenie za absolvovanie kurzov CCNA v oblastiach operačných systémov a programovania. Uplatnia sa ako správcovia siete, informačných systémov a databáz.

Staronovým študijným odbor 3917 M 03 technické a informatické služby v elektrotechnike chceme hlavne motivovať dievčatá k štúdiu techniky, ekonomiky a informatiky a tak pomôcť sa úspešne presadiť na trhu práce.


TriedaPočet žiakov
I.A21
I.B25
I.C24
I.D21
I.E22
II.A18
II.B22
II.C26
II.D17
II.E25
III.A21
III.B22
III.C24
III.D20
III.E21
IV.A20
IV.B24
IV.C20
IV.D18
IV.E24

§ 2. ods. 1 e Počet pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších zamestnancov

Zamestnanci

Počet pedagogických zamestnancov - uvedení sú pedagogickí zamestnanci školy, pedagogickí asistenti zamestnaní v rámci projektu "Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov" a pedagogickí zamestnanci školského internátu.

Počet nepedagogických zamestnancov - uvedení sú zamestnanci školy, školský psychológ ako odborný zamestnanec, zamestnaný v rámci projektu projektu "Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov", zamestnanci školského internátu a zamestnanci školskej jedálne.
Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP41203820
DPP122122
Znížený úväzok8 8 
ZPS5 5 
Na dohodu2121

§ 2. ods. 1 f Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov14546
vychovávateľov033
asistentov učiteľa033
    
spolu15152

Predmety vyučované nekvalifikovane

TriedaPredmetPočet hodín týždenne
1.DDejepis2
1.EDejepis2
1.CCvičenia z elektrotechniky1

§ 2. ods. 1 g Informácie o aktivitách a prezentácii školy alebo školského zariadenia na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Naši žiaci sú veľmi úspešní v súťažiach a olympiádach. Kvalitne reprezentujú svoje vedomosti, schopnosti a zručnosti. Prispievajú tak k dobrému menu našej strednej priemyselnej školy.

Stredoškolská odborná činnosť (ďalej len SOČ). Žiak Kamil Kuláš zo IV.A triedy sa zúčastnil so svojou prácou: "Model využitia fotovoltaiky v domácnosti" na okresnom kole SOČ na SOŠ obchodu a služiab v Dolnom Kubíne dňa 22.03.2022, kde obsadil so svojou prácou 1. miesto a postúpil na krajské kolo SOČ, ktoré sa konalo dňa 04.04.2022 na SPŠ IT v Kysuckom Novom Meste, kde obsadil 4. miesto. Súťažné kolá sa konali dištančnou formou.

Súťaž Mladý elektronik. Žiaci Matúš Duda a Marek Hajdúk z II.A triedy sa zúčastnili celoslovenskej súťaže Mladý elektronik v školiacom stredisku KIA v Gbeľanoch v Žiline v dňoch 15. - 16.11.2021. Táto súťaž prebiehala pod patronátom Štátneho inštitútu odborného vzdelávania. Súťaž obsahovala teoretický test z elektroniky a v praktickej práci pri zostavovaní a zapojení elektronického obvodu na doske plošného spoja a oživenia obvodu, v jeho praktickom prevedení a otestovaní.

Súťaž ZENIT. Tak ako každý rok, aj v tomto školskom roku sme mali široké zastúpenie našich žiakov na tejto súťaži v rôznych kategóriách - Zenit v elektronike, v programovaní, WEB developer a Grafický dizajnér.Po absolvovaní školských kôl v jednotlivých kategóriách dosiahli naši žiaci význemné úspechy aj na krajských kolách a výrazne sa dokázali presadiť aj na celoslovenskej úrovni.

V Oravskej knižnici v Dolnom Kubíne sa 26. apríla 2022 zúčastnili dvaja žiaci z III.C na regionálnom kole súťaže Mladý Európan. Naši žiaci sa umiestnili na úspešnom 1. mieste a postúpili na celoslovenskú úroveň. V dňoch 15. a 16. júna 2022 sa víťazi zúčastnili celoslovenskej súťaže na Sociálno-ekonomickej fakulte Univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Súťaž zameraná na všeobecný prehľad o Európskej únii priniesla našim žiakom 9. miesto v silnej konkurencii zúčastnených slovenských stredných škôl. Naši žiac,i ako jediný zúčastnený tím v zastúpení odborných škôl na súťaži, zrovnali svoje vedomosti so žiakmi z gymnázií po celom Slovensku. Za účasť na súťaži získali pre svoju triedu návštevu v Národnej rade SR v Bratislave.
Názov súťažePočet žiakovokr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo
Ekoolympiáda1  1. miesto 
Junior internet - blog1  1. miesto 
Strojár - inovátor1  2. miesto 
Sociálne inovácie1  3. miesto 
Junior internet - web1  3. miesto 
ZENIT WEB developer1  5. miesto 
Technická myšlienka roka1  5. miesto 
ZENIT Grafik1  8. miesto 
Mladý Európan2  9. miesto 
Mladý elektronik1  20. miesto 
Mladý elektronik1  30. miesto 
ZENIT WEB developer1 1.miesto  
ZENIT Grafik1 1. miesto  
Stredoškolský podnikateľský zámer1 1. miesto  
Stredoškolský podnikateľský zámer1 3. miesto  
ZENIT WEB developer10 3. miesto  
ZENIT v programovaní1 4. miesto  
SOČ1 4. miesto  
Olympiáda anglického jazyka1 6. miesto  
ZENIT v programovaní 1 8. miesto  
SIP1 12. miesto  
ZENIT v programovaní1 17. miesto  
ZENIT v programovaní1 18. miesto  
SOČ11. miesto   
Mladý Európan21. miesto   
Zachráň život a buď hrdinom47. miesto   
Basketbal žiakov SŠ102. miesto   

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

Deň otvorených dverí sa uskutočnil online formou. Pre žiakov 9. ročníka a ich rodičov sme pripravili krátke promo videá jednotlivých študijných odborov: elektrotechnika, mechatronika, technické lýceum, informačné a sieťové technológie. Ďalšie videá boli vytvorené na tému projektu "Akadémia veľkých diel", Erasmus + Teória vs Prax, Erasmus+ Pripravení pre Európu, motivačné video Žiackej školskej rady a Súťaže a aktivity žiakov našej školy.

Významná multimediálna prezentácia školy sa uskutočnila dňa 29. 06. 2022 ako ďalší ročník turnaja v elektronických športoch, konkrétne v hre League of Legends. Do tejto akcie sa zapojili výlučne žiaci našej školy, ktorí bojovali o titul majstra školy a o vecné ceny, ktoré na nich čakali. Turnaja sa zúčastnilo 13 družstiev po 5 hráčov v tíme. Spolu sa akcie zúčastnilo 69 žiakov vrátane streamerov a organizátorov samotného turnaja. Akcia bola prezentovaná cez streamovaciu službu twitch, ktorá bola vysielaná nielen na našej škole ale bola určená aj pre širšiu verejnosť.

Na prezentáciu školy, aktivít, udalostí a úspechov žiakov využívame webovú stránku školy a sociálne siete Facebook a Instagram. Na efektívnejšiu komunikáciu učiteľov, žiakov a rodičov používame informačný systém EduPage. Na škole máme vytvorený školský intranet, kde zverejňujeme interné oznamy, smernice a odborné materiály.

Na našej škole sa snažíme podporovať dobrovoľnícke aktivity našich žiakov. Trieda I.E s triednou učiteľkou Mgr. Valekovou z paliet od firmy Kondela dobrovoľne vytvorili sedenie pre žiakov do školského átria. Trieda I.D s triednym učiteľom Mgr. Regulym zbierali odpadky po cyklotrase Nižná-Tvrdošín. Triedy III.A a II.C spolu s učiteľom Mgr. Šlesárom ukladali zatrávňovacie panely na cyklotrase pri vyrovnávacej nádrži Tvrdošín. 25. máj 2022 bol dňom, kedy sa naši študenti I. B triedy (pod vedením svojho tr. učiteľa PaedDr. Ing. P. Vajdečku) zúčastnili dobrovoľnej aktivity „Pomôžte skrášliť svoje okolie“. Aj napriek nepriaznivému počasiu, študenti naplnili niekoľko plastových vriec odpadkami nachádzajúcimi sa okolo brehu rieky Oravy. Sme presvedčení, že aj tento malý dobrý skutok prispeje k skrášleniu nášho prostredia, k skrášleniu životného prostredia na našej planéte. V rámci dobrovoľníckych aktivít vyrobili z drevených paliet žiaci 1.E sedenie do átria školy, ktoré poslúži nielen im, ale všetkým, ktorí sa budú chcieť počas veľkých prestávok najesť, oddýchnuť a porozprávať so spolužiakmi na slniečku. Brúsili, skrutkovali, natierali a hlavne sa pri tom dobre zabavili (s výdatnou pomocou pána učiteľa Komačku a triednej učiteľky). ☺

Športové aktivity rozvíjame na hodinách telesnej a športovej výchovy, na účelových cvičeniach a na športových aktivitách v prírode. Na šport využívame potenciál, ktorý nám vychádza z regionálnych možností. Žiaci 1. a 2. ročníka sa začiatkom septembra 2021 zúčastnili na účelovom cvičení. Jednotlivé aktivity sa realizovali v prírode po trase od školy cez Bučník lesnými cestami na Javorový vrch, kde sa vhodne využila novovybudovaná informačná tabuľa s panorámou nášho prostredia. V dňoch 18. - 22. októbra 2021 sa žiaci III. C triedy zúčastnili plaveckého výcviku v mestskej plavárni v Tvrdošíne. V rámci tréningu si zlepšili plaveckú techniku. V októbri začala v našej škole počas veľkých prestávok Futsalová školská liga, do ktorej sa zapojili takmer všetky triedy. Športová aktivita zaujala nielen hráčov ale pobavila aj publikum. Víťazmi celoročnej súťaže sa stali družstvá II.B a IV.D triedy. Okresné kolo súťaže v bedmintone organizovalo CVČ Trstená 8. novembra v športovej hale Gymnáziá Tvrdošín. V kategórii dievčat sme obsadili 2. miesto - Aneta Dudášová a Lucia Iglárová z II. D a v kategórií chlapcov sme obsadili 2. miesto v zložení Marek Argaláš z III.B a Michal Janoťák z II.D triedy. V športovej hale Gymnázia P.O.Hviezdoslava v Dolnom Kubíne sa 15. februára konalo regionálne kolo v basketbale žiakov a žiačok stredných škôl. V kategórii žiakov sme sa umiestnili na 2. mieste. V období od 14. februára do 25. februára na žiaci 1. ročníka zúčastnili výchovno-výcvikového lyžiarskehu kurzu v lyžiarskom stredisku Spálená v Západných Tatrách - Roháče, kde si zlepšili svoje lyžiarske a snowboardovské zručnosti. Počas maturitných skúšok v mesiaci marec sa triedy II.A, II.B a II.D zúčastnili zimných športových aktivít. V krásnom počasí si preverili a zdokonalili svoje lyžiarske zručnosti. Tí, ktorí nelyžovali, absolvovali ako turisti prednášku s horským záchranárom. Z projektu Vráťme šport do škôl získala naša škola finančné prostriedky, za ktoré sme nakúpili športové náradia: hrazdy, posúvací závesný systém, spikeball, ktoré zatraktívnia vyučovanie telesnej a športovej výchovy. Žiaci prvého ročníka počas ústnej formy maturitnej skúšky využili čas na pobyt v prírode. V prvý deň spoznávali okolie školy a získavali informácie o enviromentálnej výchove. Zo školy smerovali k vyrovnávacej nádrži, kde sa oboznámili s vodným spoločenstvom. Následne pokračovali popri vleku smerom na Bučník, kde sa oboznámili s lúčnym spoločenstvom a nakoniec vyšli až na Javorový vrch, kde spoznali lesnú faunu a flóru. Ďalší deň sa absolvovalo účelové cvičenia na Oblazoch v Kvačianskej doline turistickým chodníkom z Hút ku kvačianskym mlynom. Pri návšteve Oblazov žiaci videli na aké účely sa mlyny v minulosti využívali: mletie múky, spracovanie dreva, výroba elektrickej energie. Heslom týchto dní bolo: "Spoznávaj, ochraňuj, užívaj!"

Zapojili sme sa do 17. ročníka celoslovenského projektu "Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice" k Medzinárodnému dňu školských knižníc témou: Radostná podpora zážitkového učenia školskou knižnicou. Zamerali sme sa na významnú osobnosť Oravy - P. O. Hviezdoslava hlavne preto, že 8. novembra sme si pripomenuli 100. výročie jeho úmrtia. Podujatie s názvom Rytier pera, sme zorganizovali 25. októbra 2021 netradičným vyučovaním na troch stanovištiach: 1. Život P.O. Hviezdoslava, 2. Lyrika a dráma P.O. Hviezdoslava, 3. Epika P.O. Hviezdoslava. Cieľom projektu bolo zábavnými formami práce s knihou podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu, poznávaniu nového.

Aj v tomto školskom roku sme sa v októbri zapojili do celoslovenského projektu Záložka do knihy spája stredné školy. Téme: 100. výročie úmrtia P.O. Hviezdoslava a B.S. Timrava a jej 70. výročie úmrtia. Výmenu záložiek sme zrealizovali so Strednou odbornou školou pedagogickou sv. Andreja .- Svorada a Benedikta v Trenčíne. Do súťaže sa zapojili naši žiaci a 30 najkrajších záložiek bolo odoslaných partnerskej partnerskej škole, ktorá nám následne tiež zaslala 30 svojich záložiek.

Tradične sa zapájame a organizujeme Biblickú olympiádu.Školské kolo sa konalo v piatok 18. marca 2022. Zúčastnili sa žiaci z I.C, II.A, III.B, III.C a III.E triedy. Študovali knihy Jozue, Tobiáš a Skutky apoštolov a súťažili vo viacerých úlohách. Najlepší traja žiaci nás reprezentovali na dekanátnom kole, kde obsadili úspešné 2. miesto. 20. apríla 2022 sa konalo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. Zúčastnili sa ho dvaja žiaci v kategórii poézia a próza. Celoslovenskej recitačnej súťaže Dilongova Trstená v prednese so spirituálnym obsahom sa dňa 3. júna 2022 zúčastnil žiak z III.B. Hoci v počte 150 zúčastnených recitátorov nezískal žiadne umiestnenie, súťaž zanechala v ňom silný zážitok.

Pri príležitosti 60. výročia založenia školy po polročnom úsilí sa podarilo natočiť a spracovať video o živote Ignáca Gessaya a interview Dominika Balúna zo IV. C triedy s Ing. Karolom Hanuľákom o zrode a naplnení myšlienky, aby škola mala svojho patróna.

Začiatkom mája sa naši žiaci zúčastnili výberovej exkurzie do Osvienčimu a Krakova. Exkurzia začala prehliadkou koncentračného tábora Osvienčim. V období nacizmu bol najväčším nemeckým vyhladzovacím táborom a podľa odhadov v ňom zomrelo asi 1,1 milióna mužov, žien a detí z celej Európy. Z Osvienčimu nasledoval presun do Krakova, tretieho najväčšieho poľského mesta, kde si žiaci prezreli nádvorie zámku Wawel a historickými uličkami sa dostali do centra mesta na Rynek Glowny so známou tržnicou Sukienica. V polovici mája sme organizovali exkurziu z náboženstva do centra Božieho milosrdenstva v Krakove. Žiaci mali možnosť navštíviť Centrum Jána Pavla II. - Nebojte sa! Sanktuárium Božieho molosrdenstva, Kláštorný kostol, Slovenskú kaplnku Sedembolestnej Panny Márie, historické centrum Krakova - katedrálu na Waweli a Mariánsku baziliku na hlavnom rynku.

Počas maturitných skúšok sa niektorí žiaci z II.E triedy zúčastnili divadelného predstavenie Tri gaštanové kone. Margita Figuli, rodáčka z Oravy, v tomto diele podáva silný príbeh o láske a utrpení. Predstavenie odohralo Divadlo oravských rodákov. Inscenáciu tejto novely žiaci odporúčajú vidieť aj ostatným žiakom školy.

§ 2. ods. 1 h Informácie o projektoch, do ktorých je škola alebo školské zariadenie zapojené

Projekty

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

A) Dlhodobé

Národný projekt "Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP". Duálne vzdelávanie je moderný spôsob prípravy na povolanie, v ktorom sa žiak učí ako premeniť teoretické vedomosti na praktické priamo na pôde zamestnávateľa.

Projekt "Digitálnymi technológiami v škole do praxe" spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom v operačnom programe Ľudské zdroje v prioritnej osi vzdelávanie má zadefinovanú investičnú prioritu: zvyšovanie významu trhu práce v oblasti systémov vzdelávania a odbornej prípravy, uľahčovanie prechodu od vzdelávania k zamestnanosti a zlepšenie systémov odborného vzdelávania a prípravy a ich kvality a to aj prostredníctvom mechanizmov na predvídanie zručností, úpravy učebných plánov a vytvárania a rozvoja systémov vzdelávania na pracovisku vrátane systémov duálneho a učňovského vzdelávania. Na naplnenie špecifického cieľa zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce sme realizovali hlavnú aktivitu: tvorba, inovácia, realizácia vzdelávacích programov zameraných na zvýšenie kompetencií potrebných pre prispôsobenie vzdelávania požiadavkám trhu práce. V rámci projektu sme pracovali na realizácii troch podaktivít:

1. podpora vzdelávania žiakov - do vyučovacieho procesu sme zaviedli inovatívne predmety online marketing a programovanie mikrokontrolerov v 3. ročníku v študijnom odbore elektrotechnika a technické lýceum. Pre zabezpečenie udražateľnosti projektu sme vo vyučovaní pokračovali aj pre žiakov 4. ročníka.

2. podpora vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov v pedagogických kluboch technikov, informatikov, odbornej ANJ a začiatočníkov ANJ - cieľom pedagogických klubov bola predovšetkým výmena skúseností a zdieľania vyučovacích metód za účelom prepojenia teoretického vyučovania s reálnymi projektami, zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu a tým umožniť žiakom lepšie chápať jednotlivé súvislosti v rámci technických parametrov a zlepšenie ich študijných výsledkov a systematické rozvíjanie kľúčových jazykových kompetencií pre budúce uplatnenie na trhu práce.

Malé sny, veľké myšlienky žiakov základnej, strednej a vysokej školy sa spojili v programe MyMachine - rozvoj kompetencií pre 21.storočie, ktorý sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Projekt je zameraný na podporu kreatívneho myslenia, tvorivosti žiakov, inovácií v oblasti vzdelávania a prináša alternatívy do práce so žiakmi a študentami. MyMachine je vysnívaný vynález, teda spoločné dielo. Vytvorili sme so žiakmi funkčný prototyp zábavno-vzdelávacej hry "Šmálik auto". Od detí základnej školy v Tvrdošíne vzišiel ideový návrh hry. Študenti vysokej školy urobili podklady pre výrobu vzdelávacej hry a žiaci našej školy vyrobili funkčný prototyp hry. Našim očakávaním bola spolupráca medzi deťmi, žiakmi, študentami, aby sa navzájom rešpektovali, naučili sa spolupracovať v tímoch, dokázali realizovať detské myšlienky a sny, ktoré prentransformujú na reálny vynález. Budeme podporovať odovzdávanie skúsenosti vysokoškolákov svojim mladším partnerom stredoškolákom. Výsledkom bude vzájomné rešpektovanie, počúvanie, rozvíjanie logického myslenia a podpora tvorivosti. Pridanou hodnotou tohto projektu je nadobúdanie nových zručností, vedomostí formou neformálneho vzdelávania a preniknutie do tajov vedy a techniky.

Posúva mladých v oblasti rozvoja charakteru, kritického myslenia, sústredenosti a čítania s prozumením. "Akadémia veľkých diel - program pre stredoškolákov" pod patronátom Kolégia Antona Neuwirta sokratovskou metódou rozvíja kľúčové schopnosti: kritické myslenie, argumentáciu, formuláciu vlastných myšlienok, sústredená práca, ďalej schopnosť pracovať s textom, filmom hudbou, obrazom a skúsenosťami s klasickým vzdelávaním. Na základe veľkých diel hľadá odpovede na dôležité životné otázky.

"Pomahajúce profesie v edukácii detí a žiakov" - cieľom tohto projektu je implementovať princípy inkluzívneho vzdelávania v škole, vytvoriť predpoklady na zlepšenie výchovnovzdelávacích výsledkov žiakov, zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu. Projekt je zameraný na podporu pedagogických asistentov, asistentov učiteľa a inkluzívneho tímu v škole.

B) Krátkodobé

Promptne sme zareagovali na výzvu na podanie žiadostí o poskytnutie prostriedkov mechanizmu Plány obnovy a odolnosti na program "Spolu úspešnejší 2021". Projekt nás pozitívne posunul vo vzťahu učiteľ-žiak. Tento projekt dal šancu aktívnym učiteľom, ktorí majú radi svoju pedagogickú prácu a svoj čas vedia obetovať žiakom, na ktorých im záleží. Môžeme konštatovať, že pre žiakov to bola využitá príležitosť. Doučovanie sme poskytli nadaným, talentovaným žiakom, ktorí sa pripravujú na maturitnú skúšku a majú ambície sa uchádzať o štúdium na vysokej škole. Tiež sa však doučovania zúčastňovali žiaci s neuspokojivými študijnými výsledkami. Doučovanie prebiehalo v predmetoch matematika, elektrotechnika a sieťové technológie. Žiaci našej školy veľmi úprimne ocenili ochotu a snahu učiteľov doučovať ich v teoretických a praktických zručnostiach, prezenčnou a online formou.

Projekt "Spolu úspešnejší 2" naplnill synergiu vo vzdelávaní pri zvyšovaní kvalifikačných predpokladov žiakov, najmä žiakov ohrozených školským neúspechom, žiakov v rozvoji talentu a žiakov vedúcich k úspešnej reprezentácií na súťažiach. Cieľom projektu bolo cez doučovanie žiakov zmierniť negatívne dopady pandémie na ďalšie vzdelávanie žiakov a zabezpečiť nadobudnutie vedomostí, zručností a kompetencií. Projekt hodnotíme úspešne. Doučovanie prebiehalo v predmete elektrotechnika pre žiakov 2. ročníka. Žiakom 4. ročníka technického lýcea pomohol projekt v tom, že boli pripravení maturovať z dobrovoľného predmetu fyzika a následne mohli získať po preskúšaní osvedčenie o elektrotechnickej spôsobilosti. Ďalší maturanti, ktorí sa podieľali v tomto projekte sa lepšie pripravili v predmete matematika, pre kvalitnejšiu prípravu na maturitnú škúšku a na prijímacie skúšky na vysokú školu.

Za aktívnej spoluúčasti vyzývateľa projektu občianskeho združenia V.I.A.C - Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže sme sa zapojili do projektu KOLUMBUS. Je to rozvojový program pre mladých stredoškolákov, ktorý okrem kompetencií zároveň buduje aj ich charakter. Posilňuje motiváciu preberať zodpovednosť za svoje smerovanie, budovanie života a uvedomenie, že život je dar a len mladí ľudia sú zodpovední za to, ako ho naplnia. Projekt Kolumbus bol realizovaný v období september 2021 - jún 2022. Do projektu bola zapojená trieda I.C s 24 žiakmi spolu s triednou učiteľkou. Boli realizované aktivity: zážitkový program pre študentov Narnia, workshop - Moje učenie, Koučing, skupinové stretnutie, Eduma - Cez skúsenosť k poznaniu, workshop - Organizácia učenia, Proces učenia a sebapoznanie, práca s informáciami, zážitkový program mentálnej reziliencie a emočnej inteligencie. Projekt naplno poskytol mladým ľuďom priestor pre bezpečné konfrontovanie a budovanie svojich postojov a názorov.

C) V školskom roku 2021/2022 boli školou vypracované projekty:

"Finančná gramotnosť v malíčku" je projekt zameraný na skvalitnenie finančného povedomia pedagogických zamestnancov. Získané teoretické vedomosti a praktické zručnosti implementovať do výchovno-vzdelávacieho procesu na vyučovacích hodinách všeobecnovzdelávacích aj odborných predmetov. V spolupráci s odborníkmi zo spoločnosti Parners Group sme uskutočnili sériu 10 prednášok pre 20 pedagogických zamestnancov, ktoré im poskytli praktické a užitočné informácie na uplatnenie v bežnom živote aj vo vyučovacom procese. Formujeme a rozvíjame finančnú gramotnosť kúpou odbornej literatúry: Základy finančného zdravia, Mysli a zbohatni, Bohatý otec-chudobný otec, Najbohatší muž v Babylone, Kam miznú vaše peniaze, Inteligentný investor, Geniálny podnikateľ Tomáš Baťa a tak sme vytvorili "Kútik finančne vzdelaného priemyslováčika". V rámci projektu sme zrealizovali informačnú tabuľu - okienko finančnej gramotnosti, ako nástroj na skvalitnenie finančného povedomia zamestnancov, žiakov, rodičov a návštevníkov školy.

V grantovom programe ŽSK "Vráťme šport do škôl 2022" náš projekt "Zvýšenie atraktivity telesnej a športovej výchovy" sme získali finančné prostriedky a obstarali sme: hrazdu a bradlá na rebriny, hru SPIKEBALL, závesný posilňovací systém, odporové gumy červené a fialové, podložky na cvičenie, crossfit lano a polovičnú balans loptu. Cieľom projektu je zvýšiť u žiakov záujem o telesnú a športovú výchovu, rozšíriť možnosti pohybovej aktivity žiakov a učiteľov počas voľného času v škole, počas prestávok a v rámci záujmových krúžkoch, rozvíjať koordinačné schopnosti a jemnú motoriku prostredníctvom hry, rozvíjať silové schopnosti modernými prostriedkami.

Projekt "Winter is coming" grantový projekt Digital pre stredoškolákov pod gesciou Nadácie Tatrabanky, ktorého cieľom bolo vytvoriť digitálne teplomery do priestoru našej školy. IOT zariadenia nameranú vlhkosť a teplotu zasielajú na centrálny server. Dáta následne vizualizuje webová stránka. Na projekte usilovne pracovali naši žiaci štvrtého ročníka. Na predmete prax vytvorili a programovali prvotný prípravok. Ďalší žiak pripravil krabičku na uloženie v CAD nástroji. Prototyp bol skúšaný a testovaný do jeho finálnej podoby. V ďalšej fáze projektu: tvorba a programovanie prípravkov sa žiaci tretieho ročníka v študijnom odbore elektrotechnika zaoberali pájkovaním a programovaním prípravku. V rámci projektu bolo vytvorených 30 prípravkov, ktoré budú žiaci používať na predmete prax. Do projektu boli tiež zapojení žiaci zo študijného odboru mechatronika, ktorí vytvárali a na 3D tlačiarni tlačili prípravné krabičky. Samozrejme sme sa v projekte postarali aj o propagáciu v online marketingu. Vo finálnej časti projektu sa žiaci technického lýcea postarajú o návrh webovej stránky a najlepší návrh budú programovať v jazykoch HTML, CSS a PHP. Prepojenie mikrokontrolerov servera a stránky bude realizované v nástroji Node-red. Už niekoľko rokov v rámci pedagogického zboru uvažujeme o jednoduchom riešení na monitorovanie teploty v našich učebniach a v iných priestoroch. Radi by sme prešli od ortuťových teplomerov k modernejšiemu riešeniu. Najľahšie by bolo kúpiť hotové riešenie na mieru alebo vytvoriť zariadenia v rámci nášho učiteľského zboru. My sme si vybrali inú cestu. Potrebné zariadenia vytvoria a naprogramujú naši žiaci v rámci praktickej prípravy. Z hľadiska originality nejde o prelomovú myšlienku. Projekt má skôr potenciál zdvihnúť úroveň vzdelania participujúcich žiakov priam exponenciálne. V projektovom vyučovaní nejde suchopádne odovzdávanie informácií. Žiak nutne potrebuje objavovať, skúšať, testovať, robiť chyby, opravovať chyby. Cyklicky opakovať niektoré úlohy kým nedospeje k poznaniu. Pri rozsiahlych projektoch tohto typu sa ďalej stretávame so vzájomnou spoluprácou žiakov a krásnemu prerodu z informácie k vedomosti, pretože v hlavách žiakov sa začnú vytvárať medzipredmetové vzťahy.

Cieľom projektu "Albertov odkaz" je odovzdať znalosti z oblasti chovu včiel v spojení s praktickým výstupom v podobe IOT zariadení. Projekt predpokladá dlhodobé vzdelávanie v teoretickej aj praktickej rovine so zameraním na aktivity žiakov. Projektom sme vytvorili sadu IOT zariadení na monitoring včelstva. V rámci aktivít žiaci vytvárali a programovali tieto zariadenia. V teoretickej časti externý lektor so Slovenského zväzu včelárov pripravil vzdelávacie workshopy. "Keď vymrú včely, ľudstvu nezostáva viac, než štyri roky života." Tento slávny výrok Alberta Einsteina nám neustále pripomína, ako je dôležité starať sa o našu prírodu. Príklad včiel ma naučil pracovitosti a súdržnosti. Obdobne chcem ísť príkladom aj ja svojim študentom. Ďalším dôvodom je prepojenie prírody a oblasti, v ktorej pracujem. Verím, že technológie môžu byť prínosom pri záchrane našej planéty. Napísal autor projektu Mgr. Juraj Kasan. Nadácia ZSE so zámerom zvyšovať kvalitu vzdelávania, podporovať aktívnych učiteľov s inovatívnym prístupom a pozitívnou komunikáciou zlepšovať imidž učiteľov podporila náš projekt.

§ 2. ods. 1 i Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole alebo v školskom zariadení

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 2018

Druh inšpekcie: Stav a úroveň pedagogického riadenia, procesu riadenia a podmienok výchovy a vzdelávania v strednej odbornej škole

Ak bola inšpekcia vykonaná v šk. roku 2021/2022, uveďte predmety a oblasti (riadenie, proces, podmienky), v ktorých bola dosiahnutá úroveň: V školskom roku 2021/2022 nebola na škole vykonaná inšpekcia.

- veľmi dobrá

- dobrá

- priemerná

- málo vyhovujúca

- nevyhovujúca

- kľúčové pozitívne stránky školy

- oblasti vyžadujúce zlepšenie

§ 2. ods. 1 j Informácie o priestorových podmienkach a materiálno-technických podmienkach školy alebo školského zariadenia

Materiálno-technické podmienky

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

V oblasti budovania priestorov školy je nevyhnutná neustála aktivita vedenia školy a zamestnancov pri zabezpečovaní a vytváraní kultúrneho prostredia a vyhovujúcich materiálno- technických podmienok pri realizácií výchovno-vyučovacieho procesu. Zhodnotenie je nasledovné:

- Vlastnými personálnymi a finančnými zdrojmi sme inovovali internetovú sieť v škole a na internáte.

- Učitelia odborných predmetov sa podieľali na tvorbe a modernizácii učebných pomôcok pre vyučovanie odborných predmetov elektrotechnických, mechatronických a počítačových sietí.

- Tvorba nových panelov s novými modernejšími elektroinštalačnými prvkami pre vyučovanie predmetu prax.

- Z vlastných prostriedkov sme investovali do modernizácie edukačného procesu vybavením školy modernými učebnými pomôckami, prostriedkami IKT a modernizáciou odborných učební švl2, švl5, č. 18 na vyučovanie sieťových technológií, súčasne sme obnovili elektrickú inštaláciu a vybavili učebne počítačmi.

- Realizovali sme prestavbu odbornej učebne pre informatické predmety a počítačové a grafické predmety č. 047 vybavením novými počítačmi, novou elektroinštaláciou a novým nábytkom.

- Modernizovali sme elektrotechnické laboratórium L2, L3, L4 pre vyučovanie elektrotechnických predmetov.

- Renovovali sme strojárske dielne -zvarovňu, kováčňu, učebňu mechatroniky č. 05, č. 02.

- Z vlastných zdrojov sme obnovili umyváreň v telocvični (obklady, dlažbu, sanitu), rekonštrukciu rozvodov vody, kanalizáciu.

- Nahradili morálne opotrebované zabezpečovacie zariadenie a kamerový systém v školskej budove.

- Z prostriedkov bývalého Okresného úradu, ŽSK a vlastných prostriedkov boli zrekonštruované hygienické zariadenia v priestoroch školy.

- Z vlastných finančných zdrojov a prostriedkov VPČ sme dokončili prepojovaciu chodbu medzi hlavnou budovou a budovou laboratórií, dielni a spojovaciu chodbu medzi budovou školy a školským internátom, ktorá bola v nevyhovujúcom technickom stave. Vymaľovali sme priestory schodiska zasadačky, učební, priestory jedálne, kuchyne, školského výpočtového strediska, kabinetov, vrátane obnovy olejového náteru. Vymenili sme v triedach poškodenú podlahovú krytinu.

- Priebežne zabezpečujeme vyučovací proces technickými prostriedkami a učebnými pomôckami.

- Z prostriedkov ŽSK boli vymenené okná v budove školy, jedálne a telocvične. Výmeny a zateplenie bolo realizované v troch etapách.

- Priestory telocvične sú značne morálne opotrebované a je nevyhnutná ich modernizácia a rekonštrukcia. Škola využíva pre svojich žiakov priestory plavárne, ktorá je v správe mesta Tvrdošín.

- Jedáleň poskytuje stravu žiakom SPŠ IT IG, SOŠL a Gymnáziu Tvrdošín. Priestory exteriéru zatiaľ po zateplení budovy jedálne vyhovujú, ale je nevyhnutná obnova interiéru - stropu a podlahy v jedálni. Na škole funguje školský bufet a sú k dispozícií nápojové automaty.

- zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

Škola disponuje dobrými didakticko- materiálnymi prostriedkami, ale je nevyhnutná neustála inovácia učebných pomôcok, technických prístrojov, multimediálnych zariadení, počítačov, programového vybavenia.

Zabezpečiť:

- Vybavenie elektrotechnických laboratórií napr. multimetrami, osciloskopom, mikroskopom pre SMD technológiu, dataprojektom, počítačmi, vodičmi, nástrojmi a spotrebným elektroinštalačným materiálom.

- Strojné dielne pre odbornú výučbu je nevyhnutné zariadiť - CNC sústruhom, CNC frézovačkou, 3D tlačiarňou, 3D skenerom, 12 kusov žiackych počítačov, PC na učiteľskom stole, interaktívnou tabuľou s projektorom, laminovačkou, vizualizérom, digitálnymi meradlami (dĺžok, uhlov, pasameter, odchýlkomer, rovinné mierky).

- stručná analýza súčasného stavu

SPŠ IT IG má dlhoročná tradícia v oblasti odborného vzdelávania. Zatiaľ disponuje skúsenými a kvalifikovanými pedagogickými zamestnancami, ktorí majú záujem o vzdelávanie a ďalšie skvalitnenie odborných kompetencií. Pracovníci školy sa venujú náborovej činnosti a tým dobre prezentujú školu na verejnosti a sociálnych sieťach. Škola je komplexne vybavená - školský internát, školská kuchyňa s jedálňou, telocvičňa, posilňovňa, plaváreň, športový areál a má veľmi vhodnú polohu v meste Tvrdošín. Disponuje dobrou vybavenosť odborných učební a laboratórií pre študijné odbory, najmä učebne výpočtovej techniky, multimediálne učebne, jazykovej učebne, učební pre odborné predmety.

Na vysokej úrovni je vybavené informačné centrum a školská knižnica. Manažment podporuje rozvoj školy, účasť na projektoch a preventívnu činnosť v oblasti sociálno-patologických javov. Vyvíja aktivity v získavaní finančných prostriedkov z operačných a rozvojových programov, z projektov, z nadácií, zo sponzorských darov, príjem 2% z daní. Prepája výchovno-vzdelávací proces s praxou a podnikateľskými subjektmi. Snaží sa vytvárať priateľský vzťah žiak - učiteľ. Podporuje otvorené vzorové hodiny, odovzdávanie skúseností, zavádzanie aktivizujúcich metód vo výchovno-vzdelávacom procese.

Samozrejme sú medzery v uplatňovaní a rozvíjaní kľúčových kompetencií v oblasti efektívneho využívania IKT v edukačnom procese. V školskom systéme je administratívna záťaž a prejavujú sa nepriaznivé demografické trendy a tomu nezodpovedajúci počet stredných škôl a finančné poddimenzovanie školstva. Prejavuje sa nezáujem odborníkov o prácu učiteľa odborných predmetov a to elektrotechnických, strojárskych a informatických.

Na priaznivý vývoj klímy vo výchovnej a vzdelávacej činnosti je nevyhnutný aj relatívne vhodný technický stav budovy školy a vyhovujúce teplotné podmienky v triede, na chodbách, v telocvični a v jedálni. Z uvedeného vyplýva, že je nevyhnutné pokračovať v technickej rekonštrukcií a to zateplenie hlavného objektu budovy školy, laboratórií a školského internátu.

-potreby a pripravované plány

- Našou základnou úlohou je výchova a vzdelávanie mladej generácie s nasledovnou myšlienkou: “Vzdelať vedomostne rozhľadeného, samostatne mysliaceho, pokorného mladého človeka so slobodnou vôľou“. Prioritnou úlohou je plniť Štátny vzdelávací, Školský vzdelávací program a na to je nevyhnutné neustále inovovanie didaktických materiálnych prostriedkov a to technických zariadení, učebných pomôcok, meracích prístrojov, strojov, multimediálnych zariadení, počítačov s adekvátnym programovým vybavením. S tým úzko súvisí profesijný rozvoj pedagogických a odborných zamestnancov.

- Žiakom zadávať projekty a témy na PČOZ MS po konzultácií s podnikateľskými subjektmi, zapájať nadaných žiakov do odborných súťaží v oblasti elektrotechniky, informatiky, mechatroniky a sieťových technológií.

- Opraviť interiér telocvične, zvýšiť bezpečnosť správnym elektrickým osvetlením a tým prispieť k energetickej úspore. Obnoviť podlahu telocvične a obvodové steny telocvične.

- Rekonštrukcia školského internátu, zateplenie vonkajšej fasády a balkónov. Výmena školského interiérového nábytku.

- Vybudovať strojárske dielne v budove laboratórií, dielní a prehodnotiť využívanie strojov a zariadení.

- Renovácia odbornej učebne č. 06 pre odbor mechatronika a multimediálnej učebne pre odbor informačné a sieťové technológie.

§ 2. ods. 1 k Informácie o oblastiach, v ktorých škola alebo školské zariadenie dosahuje dobré výsledky, o oblastiach, v ktorých má škola alebo školské zariadenie nedostatky

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

Dlhoročná tradícia v oblasti odborného vzdelávania.

Vysoký podiel uplatnenia absolventov na trhu práce.

Kvalita a skúsenosť pedagogických zamestnancov a ich záujem o ďalšie skvalitnenie odborných kompetencií.

Komplexnosť školy a jej poloha v meste (škola, školský internát, školská kuchyňa s jedálňou, telocvičňa, posilňovňa, plaváreň, športový areál).

Preventívna činnosť v oblasti sociálnopatologických javov.

Účasť školy v národných a medzinárodných projektoch.

Manažment podporujúci rozvoj školy.

Kvalitná práca pracovníkov školy, ktorí sa venujú náborovej činnosti, hodnotná prezentácia školy.

Dobrá vybavenosť informačného centra a školskej knižnice, odborných učební a laboratórií pre študijné odbory.

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

Percentuálne nižšie zastúpenie mužov v pedagogickom zbore a vysoký priemerný vek pedagogických zamestnancov odborných elektrotechnických predmetov a ich nedostatok.

Slabá motivácia žiakov k dosiahnutiu kvalitnejších merateľných výstupov.

Zvyšujúce sa nároky na inkluzívne vzdelávanie a vzrastajúci počet žiakov so ŠVVP špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami.

Nevyhovujúci technický stav budovy školského internátu.

Nezáujem dievčat o technické a informatické predmety.

Nedostatočne prideľované finančné prostriedky na technickú a informatickú inováciu na zabezpečenie výchovno-edukačného procesu.

Náročná práca v oblasti riadenia ľudských zdrojov a administratívna záťaž pracovníkov v školstve.

Návrh opatrení:

Aplikovať programy počítačovej a mobilnej komunikácie, využívať sprievodcu tvorbou a správou elektronických kurzov - online vzdelávanie.

Zadávať žiakom projekty a témy na PČOZ MS po konzultácií s podnikateľskými subjektmi, zapájať nadaných žiakov do odborných súťaží v oblasti elektrotechniky, informatiky a mechatroniky.

Upevňovať a rozširovať vedomosti formou záujmovej činnosti neformálnym a informálnym vzdelávaním.

Orientovať školu na prosociálnosť, humanizáciu, porozumenie, individuálny prístup k žiakom a podporovať zdravý životný štýl zamestnancov a žiakov.

Iniciovať učiteľov a preferovať aktivizujúce metódy v edukačnom procese hlavne v odborných predmetoch.

Podporovať model autoevalvácie a hodnotenie škôl.

Sprístupniť žiakom rovesnícke vzdelávanie a podporovať dievčatá pri náborovej činnosti v oblasti elektrotechniky, informatiky a techniky.

§ 2. ods. 4 a SŠ: Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

ŠVVP na SŠ

Počet žiakov so ŠVVP: 33

V tomto školskom roku 2021/2022 bolo v starostlivosti školského špeciálneho pedagóga spolu 33 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (1.ročník- 9 žiakov, 2.ročník- 11 žiakov, 3.ročník-8 žiakov, 4.ročník- 5 žiakov) .

33 žiakov sa vzdelávalo formou individuálneho začlenenia v bežnej triede strednej školy.

Žiaci so ŠVVP sa vzdelávali v triedach spoločne s intaktnými žiakmi. Pri samotnej výchovno-vzdelávacej činnosti učitelia volili individuálny prístup s poskytovaním inštrukcií, či žiak učivo pochopil, preverovali správnosť riešenia pridelených úloh. Na vypracovanie úloh poskytovali učitelia integrovaným žiakom predĺžený čas, prípadne eliminovali rozsah testu. Reedukácia všetkým žiakov so ŠVVP bola poskytovaná školským špeciálnym pedagógom podľa potreby a po konzultáciách s učiteľmi, samotným žiakom, zákonným zástupcom žiaka. Intenzívnejšia spolupráca so žiakmi bola hlavne pri ťažkostiach vo vzdelávaní počas dištančného vzdelávania, v ktorom školský špeciálny pedagóg inštruoval žiakov pri dodržiavaní správnych hygienických a pracovných návykov, pomoc pri orientácii v učebnom texte, úprava učebných poznámok. Žiakom počas tohto obdobia chýbala motivácia k vzdelávaniu, školský špeciálny pedagóg sa formou individuálnych rozhovorov (komunikácia cez Teams, telefonická komunikácia) snažil motivovať žiakov k vzdelávaniu a posilňovať ich sebadôveru.

Školský špeciálny pedagóg pomáhal učiteľom aj pri riešení problému vo vzdelávaní žiakov bez ŠVVP, ktoré vznikli počas vzdelávania. V komunikácii so žiakom bez ŠVVP sa snažil diagnostikovať problém a na základe diagnostikovania zvoliť správny postup riešenia. So žiakmi viedol pravidelné rozhovory, v ktorých sa snažil motivovať povzbudením do aktivity vo vzdelávaní, pomáhal pri vytváraní správnej organizácie plnenia si povinností.

Počas prezenčného vzdelávania školský špeciálny pedagóg viedol vyučovacie hodiny zamerané: na inklúziu triedy, efektivitu domáceho učenia, vnímanie výkladu učiteľa na vyučovacích hodinách, správne hospodárenie s časom.

Špecifiká vzdelávacieho procesu u žiakov so ŠVVP školský špeciálny pedagóg pravidelne konzultoval s triednymi učiteľmi, učiteľmi jednotlivých predmetov, zákonnými zástupcami a centrami pedagogicko-psychologického poradenstva. V rozhovore sa snažili diagnostikovať problém vo vzdelávaní žiaka so ŠVVP a spoločne hľadať možnosti riešenia problému.

Všetci žiaci so ŠVVP mali vypracované individuálne vzdelávacie programy, ich edukačné výsledky boli hodnotené podľa Metodického pokynu č. 21/2011 na hodnotenie žiakov strednej školy, platné od 01.05.2011

Pri hodnotení učebných výsledkov pedagógovia rešpektovali psychický, fyzický a zdravotný stav žiakov, druh a stupeň postihnutia, ak mal vplyv na úroveň a výsledky práce žiaka v príslušnom predmete. Vyučujúci rešpektovali závery a odporúčania špeciálno-pedagogických a odborných lekárskych vyšetrení a v celom vyučovacom procese uplatňovali ich špeciálno-pedagogické potreby.

Starostlivosť o žiakov so ŠVVP je tímová práca, preto pri práci školského špeciálneho pedagóga netreba zabúdať na spoluprácu so školským podporným tímom. Školský špeciálny pedagóg pravidelne komunikoval so školským podporným tímom o žiakoch s problémami vo vzdelávaní a spoločne navrhovali možnosti ich riešenia. Inštruoval prácu asistentov učiteľa zadávaním úloh pre zlepšenie vzdelávania žiakov (dovysvetľovanie učiva žiakovi, pomoc pri vypracovávaní zadania, nahrávanie online hodín a iné). V závere školského roka sa školský podporný tím z dôvodu inovácie vzdelávania prihlásili na letnú školu: Tvorba inkluzívnej kultúry školy a školského zariadenia z pohľadu pedagogických a odborných zamestnancov - východiská tvorby inkluzívneho prostredia triedy a skupiny. Získané poznatky sa vzdelávania poslúžia pri ďalšom smerovaní žiakov v oblasti inklúzie.

§ 2. ods. 4 b SŠ: Počet prijatých žiakov do prvého ročníka v školskom roku, v ktorom sa správa vypracúva

Prijatí žiaci

Počet prihlásených žiakov na prijímacie skúšky: spolu 315/ z toho 13 dievčat

Počet žiakov prijatých bez prijímacej skúšky: spolu 0 / z toho dievčat 0

Počet žiakov prijatých po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok: spolu 108/ z toho 4 dievčatá

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2021: spolu 108 / z toho 4 dievčatá

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2021: spolu 110/ z toho 4 dievčatá


 SOŠ
prihlásení315
prijatí108
% úspešnosti34%

§ 2. ods. 4 e SŠ: Zoznam študijných odborov a zoznam učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie; ak ide o strednú odbornú školu, uvádza sa aj informácia, že ide o odbor vzdelávania, v ktorom sa odborné vzdelávanie a príprava uskutočňuje v systéme duálneho vzdelávania

Odbory

Stredná priemyselná škola informačných technológií Ignáca Gessaya ponúkala v školskom roku 2021/2022 vzdelávanie v týchto študijných odboroch:

Študijný odbor 2675 M elektrotechnika pripravuje absolventov na výkon povolania elektrotechnika - konštrukčného, technologického a montážneho charakteru. Môžu vykonávať povolania v oblasti elektrotechniky, elektroniky, počítačových systémov, počítačových sietí a priemyselnej informatiky. Obsah vzdelávania je zameraný na pochopenie základných zákonov elektrotechniky a princípov činnosti elektronických súčiastok, na teoretické vedomosti z oblasti elektrotechniky, riešenia elektrotechnických a elektronických obvodov. Praktické zručnosti sú orientované na projektovanie, výrobu, prevádzku a údržbu elektrotechnických zariadení, na návrh plošných spojov a návrh elektronických obvodov. Žiaci majú možnosť získať osvedčenie za absolvovanie kurzov CCNA v oblastiach počítačových sietí, operačných systémov a programovania. Žiak sa naučí:

• používať programy na simulovanie činností elektronických obvodov, programovanie riadiacich obvodov na báze PLC, programovanie vo vyššom programovacom jazyku C++

•prakticky vykonávať údržbu a opravy elektrických strojov a prístrojov

• používať meracie prístroje na meranie základných elektrických veličín a diagnostikovať chyby elektrotechnických zariadení

• prakticky zabezpečiť pracovisko z hľadiska bezpečnosti práce, dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Elektrotechnik sa uplatní v projektovaní, konštrukcii, výrobe, montáži, prevádzke a údržbe slaboprúdových elektrotechnických zariadení, môže podnikať v odbore v súlade s vyhláškou MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení. Benefitom je duálne vzdelávanie. Teoretické vyučovanie žiak absolvuje v našich školských laviciach a prax zabezpečí firma, s ktorou uzavrie učebnú zmluvu. Vykonaním skúšky v zmysle § 21 Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. môžu absolventi získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnika.

Praxou žiadaný študijný odbor 2387 M mechatronika je charakterizovaný ako viacodborový, spája strojárstvo, elektrotechniku a informatiku. Absolventi sú schopní samostatne pracovať na klasických strojoch a zariadeniach, programovaných CNC strojoch, ovládajú diagnostikovanie a odstraňovanie porúch strojov a zariadení. Naši žiaci pracujú na najnovších modeloch a učebných pomôckach nemeckej firmy FESTO, zaoberajúcej sa hydraulikou a pneumatikou, logických automatov od firmy Siemens. Absolventi mechatroniky často pracujú ako kvalifikovaní strojárski technici, kontrolóri kvality, majstri, projektanti, technickí manažéri nielen v strojárskych prevádzkach. Vo výrobe sú schopní samostatne pracovať na klasických strojoch a zariadeniach, programovaných CNC strojoch a zariadeniach, samostatne zvládajú diagnostikovanie a odstraňovanie porúch strojov a zariadení. Absolvent má okrem iných vedomostí a zručností aj odborné vedomosti zo základov elektrotechniky, automatizácie, elektroniky a vedomosti ekonomického charakteru. Absolvent mechatroniky sa v praxi najčastejšie uplatní ako:

• strojársky technik

• kontrolór kvality v strojárskom priemysle

• servisný technik a programátor CNC strojov a zariadení.

Obsah vzdelávania je zameraný na vysvetlenie základnej terminológie pre elektrotechniku, strojárstvo a mechatroniku. Praktické zručnosti sú orientované ako navrhovať, konštruovať prvky a komponenty mechatronických výrobkov, a implementovať spôsoby a technologické podmienky do výroby. Naučiť uvádzať CNC stroje do prevádzky, diagnostikovať ich technický stav a zabezpečovať ich prevádzkyschopnosť. Benefitom je duálne vzdelávanie. Teoretické vyučovanie žiak absolvuje v našich školských laviciach a prax zabezpečí firma, s ktorou uzavrie učebnú zmluvu. Vykonaním skúšky v zmysle § 21 Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. môžu absolventi získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnika.

Študijný odbor 3918 M technické lýceum je cielený pre žiakov so záujmom o informatiku, programovanie a internet vecí, ktorí budú môcť úspešne realizovať zásadné technické inovácie, podporovať exportné schopnosti, celkovú konkurencieschopnosť slovenského priemyslu a podieľať sa na kooperácií v rámci nadnárodných spoločností. Určený pre žiakov so záujmom o informačné technológie, ktorí po absolvovaní budú pracovať ako zodpovední a samostatní technicko-hospodárski pracovníci v priemysle alebo IT sektore, schopní sa ďalej vzdelávať alebo pokračovať v štúdiu na vysokých školách. Štúdium sa približuje gymnaziálnemu typu školy, so zameraním na informatiku, elektrotechniku a informačné technológie s dôrazom na grafiku, prezentácie,internet, web stránky, počítačové siete a programovanie. Obsah vzdelávania sa zameriava na pochopenie grafickej komunikácie technických odborov, na prácu v grafických programoch EAGLE, MULTISIM, Proge CAD, NXCAM, na ovládanie operačného systému Windows, Linux, na využívanie aplikačných programov na spracovanie textu, tabuliek, grafov, obrázkov, prezentácií a videí. Na ovládanie objektového programovania, programovania v jazyku C++, na tvorbu statických a dynamických web stránok. Aplikuje do učiva sieťové technológie, efektívnu sieťovú komunikáciu a konfigurovanie počítačových sietí. Podporuje zvládnutie 10-prstovej hmatovej techniky písania na počítači.

Pridanou hodnotou vzdelávania je možnosť získať certifikát ECDL-európsky vodičský preukaz na počítače, osvedčenie za absolvovanie kurzov CCNA v oblastiach počítačových sietí, operačných systémov, programovania a internet veci.

Študijný odbor 2651 M informačné a sieťové technológie je určený pre dievčatá a chlapcov, ktorých zaujímajú moderné digitálne technológie a počítačové siete. Žiaci získavajú osvedčenie za absolvovanie kurzov CCNA v oblastiach operačných systémov a programovania. Uplatnia sa ako správcovia siete, informačných systémov a databáz. Absolventi sú schopní vykonávať technickú činnosť pri návrhu, montáži, prevádzke a údržbe zariadení výpočtovej, sieťovej techniky a informačno-komunikačných technológií. Môžu vykonávať povolania v oblasti riadenia a správy počítačových systémov, priemyselnej informatiky, či počítačových sietí. Absolvent informačných a sieťových technológií sa v praxi najčastejšie uplatní ako:

• správca počítačovej siete

• správca informačného systému

• servisný technik počítačov

• databázový administrátor.

Obsah vzdelávania je zameraný na vysvetlenie základnej terminológie pre prácu s počítačovými systémami, na ovládanie terminológie a základných pracovných postupov pre návrh integrovaných IKT riešení a prácu s nimi. Popísanie foriem a možnosti uloženia údajov v IKT systémoch a charakterizovanie dátových úložísk prístupných cez sieť, so zvýšenou úrovňou zabezpečenia dát proti stratám. Aplikácia základných techník programovania v programovacom jazyku Java, C++, alebo Python. Realizácia návrhu a vývoj softvérových riešení a správa serverových technológií. Vývoj webových, mobilných a databázových aplikácií. Žiaci majú možnosť získať osvedčenie za absolvovanie kurzov CCNA v oblastiach počítačových sietí, operačných systémov a programovania. Vykonaním skúšky v zmysle § 21 Vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. môžu absolventi získať osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnika.

Staronovým študijným odborom 3917 M 03 technické a informatické služby v elektrotechnike chceme hlavne motivovať dievčatá k štúdiu techniky, ekonomiky a informatiky a tak pomôcť sa úspešne presadiť na trhu práce. Vzdelávanie je určené pre žiakov so záujmom o technické, ekonomické vedy a informatiku, ktorí po jeho absolvovaní budú pracovať ako zodpovední, samostatne a logicky mysliaci strední technicko-hospodárski pracovníci schopní sa vzdelávať alebo pokračovať v ďalšom štúdiu na vysokých školách. Obsah učiva uvádza žiakov do problematiky ekonomiky a účtovníctva podniku, počítačovým spracovaním účtovných operácií a obehu finančných dokladov. Poskytuje žiakom potrebné vedomosti o základných pojmoch z elektrotechniky, o elektrotechnických súčiastkach a mikroprocesorovej technike a ich využití v praxi. V oblasti informatiky sa zameriava na tvorbu webových stránok s využitím multimediálnych prvkov, konfigurovanie jednoduchej počítačovej siete a základom programovania. Študijný odbor je cielený na žiakov, ktorí budú môcť úspešne realizovať zásadné technické inovácie, podporovať exportné schopnosti, celkovú konkurencie schopnosť slovenského priemyslu a podieľať sa na kooperácií v rámci nadnárodných spoločností. Pridanou hodnotou vzdelávania je možnosť získať certifikát ECDL-európsky vodičský preukaz na počítače, osvedčenie za absolvovanie kurzov CCNA v oblastiach počítačových sietí, operačných systémov, programovania a internet veci a osvedčenie o odbornej spôsobilosti elektrotechnika.


TriedaŠtudijný (učebný) odborZameranie
I.A2675 M elektrotechnika 
I.B2387 M mechatronika 
I.C3918 M technické lýceum 
I.D2561 M informačné a sieťové technológie 
I.E2561 M informačné a sieťové technológie 
II.A2675 M elektrotechnika 
II.B2387 M mechatronika 
II.C3918 M technické lýceum 
II.D3917 M technické a informatické službyv elektrotechnike
II.E2561 M informačné a sieťové technológie 
III.A2675 M elektrotechnika 
III.B2387 M mechatronika 
III.C3918 M technické lýceum 
III.D2561 M informačné a sieťové technológie 
III.E2561 M informačné a sieťové technológie 
IV.A2675 M elektrotechnika 
IV.B2387 M mechatronika 
IV.C3918 M technické lýceum 
IV.D3918 M technické lýceum 
IV.E2561 M informačné a sieťové technológie 

§ 2. ods. 4 f SŠ: Výsledky hodnotenia žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

TriedaADKPOPANJAPEAENAFYAPIAPMAMEAPWATEBAKBIOBIECDO
I.A  2,29   1,24        
I.B  2,4   1,44        
I.C1,08 1,96   1,21        
I.D1,38 2   1,57        
I.E1,36 2,27   1,68        
II.A  3,17            
II.B  2,68   1,95        
II.C  1,85            
II.D1,18 2,88   2,29        
II.E  2,28   1,56        
III.A  3,19            
III.B  2,23            
III.C  2,04            
III.D  2,7            
III.E  2,43            
IV.A  2,8            
IV.B  2,42            
IV.C  1,85            
IV.D1,75 2,56   2,5        
IV.E  2,67            

TriedaCEVCTOCJ-1CCVCEECEHCELCVMCMYCPFCVUCVTCSNCSTDAS
I.A      1,62        
I.B      1,44        
I.C      1,33        
I.D      1,33        
I.E      1,77        
II.A    2,72          
II.B    1,45          
II.C    1,58          
II.D      1        
II.E    1,72          
III.A    2,762,05         
III.B    1,41   2      
III.C               
III.D    1,352,35         
III.E    3,142,19         
IV.A     1,75   2,25     
IV.B    2,29       2,29  
IV.C       2       
IV.D       2,57       
IV.E               

TriedaDNVDAADEJDINDMVDOGDuálEKLEKIEKCESFEKOEPQECREKD
I.A  2,33            
I.B  2,4            
I.C  1,46            
I.D  1,38            
I.E  1,64            
II.A           2,28   
II.B               
II.C               
II.D            2,18  
II.E               
III.A           2,86   
III.B               
III.C            2,38  
III.D               
III.E               
IV.A           2,85   
IV.B           2,33   
IV.C            2,15  
IV.D         1,88  2,39  
IV.E 2,08         2,79   

TriedaEPDEPREENEPSELEETSELMELKELGETVEVPFRJFYZFYSGEG
I.A       2,43    2,43  
I.B    2,52  2,08    2,68  
I.C       1,75    2,29  
I.D       2    2,19  
I.E       2,27    2,59  
II.A    3,11  2,33    2,72  
II.B    1,5  1,95    2,09  
II.C    2,27       1,96  
II.D       2,88    1,71  
II.E    2,6  1,6    2,8  
III.A  2,57 2,33 2,95        
III.B            2,77  
III.C               
III.D    3,05 2,55        
III.E    2,95 2,9        
IV.A     2,153,6        
IV.B    1,581,92         
IV.C               
IV.D          1    
IV.E     2,09         

TriedaGORGRSHOGHOKHVYHOSHDRCHEISYITEIRSINFIVTIVIJKJ
I.A               
I.B               
I.C       1,79       
I.D       2,19       
I.E       2,64       
II.A               
II.B               
II.C             1,88 
II.D               
II.E               
III.A               
III.B               
III.C          1,92    
III.D               
III.E               
IV.A          3,15    
IV.B               
IV.C          2,35  2,15 
IV.D          1,4  2,6 
IV.E               

TriedaJODJPNKEZKOMKAJKNJKCJKBZMEKMNZMKTMAVMATMEIMEC
I.A            2,52  
I.B            2,6 2,28
I.C            2,63  
I.D            2,1  
I.E            3,05  
II.A            3,5  
II.B 2,68          2,55 2,32
II.C            2,81  
II.D            2,94  
II.E            2,88  
III.A            2,05  
III.B 2,41          2,77  
III.C            2,71  
III.D            2,95  
III.E            3,29  
IV.A  2,7 2,85       3,45  
IV.B            3,21  
IV.C    1,75       2,7  
IV.D    2,36       2,78  
IV.E            2,79  

TriedaMEZMNKMEDMYENBVNAHNEJNP1OBNPRXODKONEOLMOSYPAY
I.A               
I.B      2,36        
I.C      1,67        
I.D               
I.E               
II.A        2,33      
II.B        1,82      
II.C      2 1,5      
II.D      3 1,82      
II.E      2,29 1,84    1,64 
III.A               
III.B 2,05      1,23      
III.C      2,5 1,5   1,67  
III.D      2,64 2,35     2,65
III.E      3,5 1,86     2,71
IV.A               
IV.B 1,92    3,17        
IV.C      3,36     1,25  
IV.D      2,75     1,56  
IV.E      3,67        

TriedaPERPSSPNEPOGPCIPOSVCRPOEOIPPCVPRNPCUPXAPMSPIT
I.A            1,95  
I.B            1,44  
I.C               
I.D            2,1  
I.E            2,45  
II.A            1,83  
II.B            1,64  
II.C            1,23  
II.D   1        2  
II.E            2,4  
III.A            1,67 2,95
III.B            1,14 2,32
III.C   1,332,08       2,54  
III.D            1,2  
III.E            1,76  
IV.A     2,65         
IV.B            1,13  
IV.C   1,652,1       2,15  
IV.D   1,442,4       2,11  
IV.E            2,25  

TriedaPROPCMPCSPG3RMERPJROORUJSEFITSSVTSXTSIESIZSJL
I.A              1,86
I.B              2,4
I.C1,67             2,04
I.D       2,43    1,62 1,62
I.E       2,18    1,64 2,18
II.A              3,22
II.B              2,73
II.C2,27      2      1,27
II.D       2,5      1,94
II.E1,68      2,63    2,12 2,48
III.A   2,57        2,38 2,76
III.B  1,32           1,91
III.C2,13      2,38      1,42
III.D2,1      2,89   2,652,4 1,9
III.E2,14      2,8   2,292,38 2,95
IV.A   2,2        3 1,75
IV.B              2,5
IV.C2      2,22      2,25
IV.D2,6      2,3      2,5
IV.E2,63      2,83   1,962,71 2,92

TriedaSLCKMMSTYSPRSTTSJCSTNTFYTEGTCKTEJTIRTMETMC
I.A    1     2,14  2,86 
I.B    1  2,44  2,2    
I.C    1    1,67     
I.D    1     1,86    
I.E    1     1,95    
II.A    1     1,72    
II.B    1  2,5  1,5    
II.C    1    1,31     
II.D    1          
II.E    1          
III.A    1,05          
III.B    1  2,18       
III.C    1   2,79      
III.D    1       2,05  
III.E    1,05       2,19  
IV.A    1          
IV.B    1  2,88      1,79
IV.C    1       2,1  
IV.D    1       2,8  
IV.E    1       2,38  

TriedaTKMTELTSVTEVTLKOITTVZTRHUCTUCXUDOMEUVDIVIPVP-1
I.A  1,52            
I.B  1,6            
I.C  1,13          1,33 
I.D  1,14            
I.E  1            
II.A  1,06            
II.B  1,32            
II.C  1,35            
II.D  1,12     1,71      
II.E  1,48            
III.A2,95 1,17            
III.B  1,27            
III.C  1,17            
III.D  1,55            
III.E  1,4            
IV.A  1            
IV.B  1,38          1,92 
IV.C  1            
IV.D  1,22            
IV.E  1,71          2,31 

TriedaVYTVTVZEKZANZMNZYPZTHZRU
I.A 2,05      
I.B        
I.C        
I.D        
I.E        
II.A2,5       
II.B        
II.C      2,5 
II.D        
II.E        
III.A2,43       
III.B 1,77      
III.C      2,25 
III.D        
III.E        
IV.A2,75       
IV.B        
IV.C      1,15 
IV.D      1,33 
IV.E        

Prospech žiakov

TriedaPočetVyznamenaníVeľmi dobreProspeliNeprospeliNeklasifikovaníSprávanie 2Správanie 3Správanie 4
I.A21013800000
I.B25291400000
I.C24713401000
I.D21511500000
I.E22371200000
II.A18011700000
II.B22191200000
II.C265101100000
II.D1717900000
II.E25351700000
III.A21131700100
III.B22561100000
III.C24661200000
III.D20261200000
III.E21071220100
IV.A20031700000
IV.B240111300000
IV.C20361100000
IV.D18431100000
IV.E24122100000

§ 2. ods. 4 g SŠ: Výsledky úspešnosti školy pri príprave žiakov na výkon povolania

Úspešnosť školy pri príprave žiakov

Vstúpili sme do systému duálneho vzdelávania a tým prispievame k úspešnosti školy pri príprave na ďalšie povolanie. Podstatou duálneho vzdelávania je, že celá praktická príprava sa uskutočňuje na rozdiel od klasického školského spôsobu výučby, v reálnych podmienkach na pracovisku praktického vyučovania, čo je vždy záruka širšieho rozvoja zručností jednotlivca v súlade s požiadavkami trhu práce. Teoretické vzdelávanie zostáva súčasťou výučby na škole. V systéme duálneho vzdelávania si mladý človek overuje teoretické poznatky nie na cvičných prácach, ale priamo pri praktickej činnosti na produktívnych prácach súvisiacich s produkciou u zamestnávateľa. Každý žiak pred vstupom do duálneho vzdelávania uzavrie učebnú zmluvu so zamestnávateľom, u ktorého bude získavať odborné zručnosti. Súčasťou učebnej zmluvy sú aj podmienky vyplácania podnikového štipendia a ostatného finančného a hmotného zabezpečenia žiaka počas štúdia. Okrem pravidelného podnikového štipendia môže dostávať žiak od zamestnávateľa za svoju produktívnu prácu adekvátnu odmenu a ďalšie benefity, často obdobné ako kmeňoví zamestnanci. Tento systém ponúka reálnu možnosť uzatvorenia budúcej pracovnej zmluvy alebo pracovnej zmluvy popri učebnej zmluve s výhodnými pracovno - právnymi podmienkami.

Ak chceš v reálnych podmienkach zažiť, čo znamená flexibilne reagovať na meniace sa technologické, či hospodárske podmienky, či ľahšie pochopiť, čo znamená podnikateľské myslenie v praxi, tak príprava na povolanie v duálnom vzdelávaní je to správne riešenie!

Jedným z benefitov našej školy je duálne vzdelávanie v študijných odboroch mechatronika, elektrotechnika. V školskom roku 2021/2022 sme spolupracovali s firmami:

HYDAC eletronic, s.r.o. sa zameriava na výrobu chladených a mazaných prevodoviek pre veterné elektrárne a príslušenstvo pre hydrauliku.

TVRDEX, s.r.o. je výrobca špecializovaných elektrotechnických systémov.

MTS, s.r.o. zostavuje jednoduché pracovné stanice a plne automatizované robotické pracoviská.

CRT Electronic, s.r.o. výrobca elektroniky, dodáva zariadenia pre telekomunikácie, LED osvetlenia, zdravotnícky a automobilový priemysel.

INCAP Electronics, s.r.o. produkuje elektrotechnické komponenty, káble a veľkoplošné dosky.

V tomto školskom roku bolo do duálneho vzdelávania zapojených 22 žiakov v študijnom odbore 2387 M mechatronika, čo je o 9 žiakov viac ako v predchádzajúcom školskom roku. Rozšíril sa záujem aj o nový študijný odbor v duálnom vzdelávaní 2675 M elektrotechnika. Do duálneho vzdelávania v študijnom odbore elektrotechnika sa zapojili 4 žiaci.

Benefity z duálneho vzdelávania:

• člen tímu zamestnancov už ako žiak strednej školy,

• podnikové štipendium a odmena za produktívnu prácu,

• stravovanie s podporou zamestnávateľa,

• prístup k firemným benefitom pre zamestnancov už počas strednej školy,

• príprava na povolanie v reálnych výrobných podmienkach,

• prístup k najnovším technológiám,

• možnosť vzdelávať sa a súčasne mať vlastný zárobok už na strednej škole,

• istota práce po absolvovaní strednej školy...

Úspešnosť školy pri príprave žiakov na trh práce sa snažíme rozvíjať motiváciou a podporou pri realizácii praktickej časti maturitnej skúšky formou vlastných projektov. Učitelia odborných predmetov pracujú spolu so žiakmi na projektoch, ktoré podporujú odborné kompetencie a zručnosti pre naplnenie profilu absolventa. Maturanti s konzultantmi pracovali na týchto odborných projektoch:Sociálne siete SPŠ IT IG Tvrdošín,Triediaca linka, Filmová databáza, 3D tlačiareň, Pracovisko 3D tlače a skenovania- zariadenie pre spájanie filamentov ku 3D tlačiarni a modelovanie v Tinkercad - model3, Arduino auto - robotické auto, Strategická hra typu Tower defense, Autíčko s autonómnym ovládaním, Cvičebnica k programu Solid Edge, Tvorba web stránky - komerčný e-shop, Impulzné regulované zdroje, Tutorialy, návody a program na prácu s micro:bit a pripojenými senzormi, 3D modelovanie v programe Blender, Konštrukcia elektronickej záťaže, CNC laser, Fotovoltaický model a jeho využitie v domácnosti, Elektronická záťaž, Zabezpečovacie zariadenie Jablotron - ochrana objektu, Robotická ruka, Vývoj hry o prežitie, Slovensko-anglický výkladový slovník ekonomických a informatických výrazov, Porovnanie študentských bankových produktov, Cvičebnica k programu FluidSIM-Pneu, Cvičebnica príkladov z Excelu, Online príručka na vytváranie záverečných prác pre stredoškolákov, Aktivity na rozvoj finančnej gramotnosti, Založenie, priebeh fungovania a likvidácia s.r.o., Príručka hospodárskej korešpondencie pre stredné školy, Meranie teploty - webová aplikácia, Register maturitných projektov, Programujeme s mikro:bitom, Albertov odkaz, Vizualizácia rodinného domu, Webová stránka školy - Frontend, Online zasadací poriadok, Tvorba aplikácie v programovacom jazyku Python s prepojením na databázu, Počítačová hra - Hubert´s adventure, Tvorba edukačných videí, Programovanie stránky Mikko Games s prepojením na databázu, Laserová vypaľovačka do dreva, Ovládanie dopravníka pomocou PLC, Laserová CNC Gravírovačka.

Do školských vzdelávacích programov sme implementovali odborný predmet prax.

Žiaci 2. a 3. ročníka absolvovali 10 dňovú povinnú odbornú prax vo vybraných podnikoch.

Na podporu odborných kompetencií žiakov sme organizovali odborné exkurzie:

Mochovce, II.D a III.A

Vodná elektráreň Orava, priehradný múr, I.B

Firma Siemens Mobility a KIA Motors Slovakia v Žiline, III.B a III.C

Regionálna firma MTS,Krivá

Triediaca linka separovaného odpadu, Breza, I.C


Kód a názov študijného odboruPočet žiakov v duálnom vzdelávaní
2675 M elektrotechnika4
2387 M mechatronika22

§ 2. ods. 4 h SŠ: Výsledky uplatniteľnosti žiakov na trhu práce alebo úspešnosti prijímania žiakov na ďalšie štúdium

Uplatnenie žiakov

Výsledky maturitných skúšok v školskom roku 2021/2022:

1. Externá časť

Slovenský jazyk a literatúra: 56,94%

Anglický jazyk: 58,63%. uroveň B1: 57,68%, úroveň B2: 60,50%

Matematika: 37,05%

2. Písomná forma internej časti

Slovenský jazyk a literatúra: 53,59%

Anglický jazyk: 65,82%. uroveň B1: 63,41%, úroveň B2: 70,57%

3. Ústna forma internej časti

Slovenský jazyk a literatúra: 2,42

Anglický jazyk úroveň B1: 2,27

Anglický jazyk úroveň B2: 1,46

Teoretická časť odbornej zložky: 2,75

Praktická časť odbornej zložky: 2,00

Fyzika: 2,33

Dejepis: 1,00

Ruský jazyk: 1,00


Kód a názov študijného odboruCelkový počet absolventovAbsolventi, ktorí pokračujú na VŠAbsolventi, ktorí sa zamestnaliAbsolventi, ktorí sa zamestnali v odboreNezamestnaní
2675 M elektrotechnika2081171
2387 M mechatronika24121280
3918 M technické lýceum38241391
2561 M informačné a sieťové technológie24101381
Spolu1065449323

§ 2. ods. 5 a Informácie o finančnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy alebo školského zariadenia podľa osobitného predpisu

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

1 395 008,00 €

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

-

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

9 939,00 €

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít:

Združenie rodičov 8 471,00 €

Finančné prostriedky boli použité:

-Školské lavice a stoličky

-Šatňové skrinky

-PC zostavy

-Príspevok na plavecký kurz pre žiakov

-Elektronické súčiastky a zariadenia pre výučbu

-Súťaže - účastnícky poplatok, cestovné, stravné

-Odmeny pre aktívnych žiakov

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

Bakalár, neinvestičný fond rozvoja SPŠ a OA Tvrdošín získal od 01.09.2021 do 30.06.2022 6 202,58 €. Fond bol zriadený v roku 2000 v zmysle zákona č. 147/1997 Z.z. a doplnením zákona č, 207/1996 a je registrovaný na Krajskom úrade v Žiline. Účelom fondu je plánovito zvyšovať vzdelanostnú úroveň žiakov, vybavovať odborné učebne potrebnou didaktickou technikou, informačné centrum modernými prostriedkami informačných technológií a odbornou literatúrou, laboratóriá zariaďovať perspektívnou výpočtovou a meracou technikou.

§ 2. ods. 5 b Informácie o aktivitách školy alebo školského zariadenia, ktoré realizuje pre deti alebo pre žiakov v ich voľnom čase

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Anglický jazyk19 Mgr. Mária Šálková
Elektrotechnická spôsobilosť15 Ing. Jozef Mores
Florbal-futbal29 Mgr. Jozef Reguly
Foto/Video6 Mgr. Miroslava Svetláková
Fyzika3 PaedDr., Ing. Pavol Vajdečka
Konzultácie k MS SJL34 Mgr. Katarína Valeková
Linux12 Mgr. Juraj Kasan
Matematický24 Mgr. Zuzana Šimurdiaková
Nielen o fyzike23 PaedDr., Ing. Pavol Vajdečka
Praktická elektronika23 Ing. Ľubomír Habo
Programovanie web stránok12 Anton Piták
Programovanie webových aplikácií12 Ing. František Benčík
Seminár zo strojníctva20 Ing. Jana Hucková
Šachový18 Ing. Jaroslav Kysel
Tvorba vlastných projektov pre mechatronikov20 PaedDr. Peter Spišský
Visual Design8 Mgr. Júlia Dlugošová
Volejbal-basketbal20 Mgr. Vladimír Šlesar
Zabezpečovacie zariadenie Jablotron18 Mgr. Václav Komačka
Žiacka školská rada22 Mgr. Katarína Valeková

§ 2. ods. 5 d Iné skutočnosti, ktoré sú pre školu alebo pre školské zariadenie podstatné

Iné podstatné skutočnosti

Na našej škole pôsobia koordinátori na čitateľskú, finančnú, mediálnu gramotnosť. Koordinátor pre ľudské práva, pre enviromentálnu výchovu, pre prevenciu kriminality a sociálno-patologických činností, pre boj proti extrémizmu. Vo svojich aktivitách sa snažia cez metódy vyučovania, súťaže, prezentácie, workshopy a prednášky danú oblasť pre žiakov sprístupňovať.

Čitateľská gramotnosť je prierezová téma, uplatňuje sa vo vyučovaní v prírodovedných predmetoch matematika a fyzika, vo všeobecnovzdelávacích predmetoch a v cudzích jazykoch a v neposlednom rade v odborných predmetoch. Čitateľská gramotnosť sa uplatňuje pri riešení slovných úloh, kde pri riešení sa snažíme žiakov učiť nielen úlohy riešiť ale im aj porozumieť. Prečítaním textu úlohy, prerozprávaním vlastnými slovami, vysvetlením pojmov, ktoré sa v úlohe nachádzajú, pomôcť si nákresom situácie, určením známych a neznámych veličín, vyhodnotením výsledku riešenia, vyhľadávaním a spracovaním informácií k danej téme. Vo vyučovaní všeobecnovzdelávacích predmetov sa na precvičovanie čitateľskej gramotnosti využívajú texty v učebniciach a cvičeniami k textu, konverzačnými témami a úlohami s nimi spojenými, maturitnými testami v oblasti čítania s porozumením, aktivizujúcimi metódami k ukážkam: Insert, Cinquain - päť veršie, čítanie s predpoveďami, metóda kreslením, učíme sa navzájom, výroba pracovných listov, dramatizácia, aplikácia beletrie do súčasnosti, komparácia postáv, diel, literárnych smerov. V odborných predmetoch je dôležité porozumieť technickým a odbornýcm textom, ktoré žiaci neporozumejú ak neovládajú základné technické termíny a pojmy. Pri praktických cvičeniach si rozvíjajú čitateľskú gramotnosť čítaním technickej dokumentácie, katalógových listov a návrhov. Čitateľská gramotnosť sa rozvíja aj skupinovou prácou, individuálnou prácou žiaka, prácou s online učebnicou.

Na podporu a skvalitnenie vedomostí a zručností v oblasti finančnej gramotnosti sme zabezpečovali aktivity so zameraním na vyučovanie a projekty. V rámci vzdelávania vo finančnej oblasti a v oblasti manažmentu osobných financií sme zabudovali túto problematiku prierezovo do tematických plánov v jednotlivých študijných odboroch v predmetoch ekonomika, ekonomika a právo, účtovníctvo, ekonomické cvičenia, prax, matematika, občianska náuka. Učili sme v súlade so ŠkVP, v ktorých je zapracovaný aktualizovaný NŠFG 1.2. Na podporu finančnej gramotnosti a rozvoja správnych ekonomických návykov sme realizovali program JA Slovensko Viac ako peniaze v samostatnom vyučovacom predmete Viac ako peniaze v triedach I.C, IV.B, IV.E. Žiaci pracovali s online učebnicou, na základe učebných textov, informácií zo zdrojov na internete a aktivít na vyučovacej hodine riešili testové otázky a vypracovali otázky a úlohy v každej kapitole. Za úspešné zvládnutie centrálneho výstupného testu žiaci získali certifikát.

Súťaže ako ekonomická a finančná olympiáda tiež aktívne prispieva k rozvoju finančnej gramotnosti mladých stredoškolákov. Odborne tieto súťaže zastrešuje inštitút INESS a Nadácia Partners Group. Finančná gramotnosť sa zvyšuje priamo úmerne od toho ako sú finančne vzdelávaní učitelia. Naši učitelia ekonomických predmetov sa zúčastnili zaujímavých webinárov o kritickom myslení, o Bitcoine a kryptomenách a o zručnostiach pre budúcnosť. Úspešnú podporu finančnej gramotnosti sme mali možnosť vidieť v projekte "Finančná gramotnosť v malíčku", ktorý bol zameraný na vzdelávanie pedagógov, obstaranie motivačnej literatúry pre žiakov a vytvorenie propagačných banerov.

Mediálna výchova ako prierezová téma je začlenená do vyučovacích predmetov vo všetkých predmetových komisiách. Zameriava sa na to, aby si žiaci osvojili mediálnu kompetenciu t.j. zmysluplne, kriticky a selektívne využívať médiá a ich produkty, čo znamená, že vedieme žiakov k tomu, aby lepšie poznali a chápali pravidlá fungovania mediálneho sveta, zmysluplne sa v ňom orientovali a selektovane využívali médiá a ich produkty. Cieľom je vychovať žiakov ako občanov schopných vytvoriť si vlastný názor na základe prijímaných informácií. Formujeme schopnosť mládeže kriticky posudzovať mediálne šírené posolstvá, objavovať v nich to hodnotné, pozitívne formujúce ich osobný a profesijný rast, ale tiež ich schopnosť uvedomovať si negatívne mediálne vplyvy na svoju osobnosť a snažiť sa ich zodpovedným prístupom eliminovať. V marci 2022 boli žiaci informovaní o novej súťaži: Olympiáda kritického myslenia. Cieľom bolo zvýšiť mediálnu gramotnosť a schopnosť pracovať s informáciami u mladých ľudí. Súťaž prebiehala v dvoch kategóriách: 1. a 2. ročník SŠ, 3. a 4. ročník SŠ. Úlohy boli rozdelené do troch tematických častí: 1. časť sa zameriava na mediálnu gramotnosť a overovanie informácií, 2. časť sa bližšie pozerá na manipulatívne techniky, hlavne pri interpretácií dát a písaného textu, 3. časť cvičí argumentáciu-schopnosť logicky, konštruktívne a slušne obhajovať pozíciu. Súťaž prebiehala online, na vypracovanie testu mali žiaci k dispozícii 2 hodiny. Súťaže sa zúčastnili piati žiaci našej školy. Najlepšie obstál žiak na 30. mieste.

Boj proti extrémizmu sme v školskom roku 2021/2022 realizovali hlavne rozhlasovým vysielaním cez školský rozhlas pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti fašizmu a antisemitizmu, Medzinárodného dňa tolerancie. Téma boja proti extrémizmu sa pravidelne rozoberá aj na hodinách dejepisu a občianskej náuky.

Cieľom činnosti koordinátora enviromentálnej výchovy bolo zabezpečiť zakomponovanie enviromentálnych tém do školských dokumentov, zvýšiť enviromentálne myslenie žiakov a zamestnancov školy a riešiť tri základné problémy - envomentálne poznanie, enviromentálna uvedomelosť a enviromentálne správanie a konanie. V jednotlivých predmetoch boli zaradené témy: Človek a príroda, doprava a cestovanie, chemické látky a procesy v živej a neživej prírode, ekologické dôsledky ťažby a prepravy fosilných palív, narúšanie biologickej rovnováhy využívaním látok v poľnohospodárstve a priemysle, zdroje znečistenia, odpady a typy skládok, typy vlnenia energie, ochrana životného prostredia, riešenie úloh na matematike a zadanie tém na písomné práce z jazykov s enviromentálnou tematikou, zdravie, stres, životný štýl, zdravý a nezdravý vzťah k svojmu telu. Počas vyučovania žiaci vytvorili množstvo zaujímavých prác, napr. elektrická energia, jej šetrenie v domácnosti, zdroje elektrickej energie na Slovensku, životný štýl, znečisťovanie životného prostredia a jeho ochrana, problematika plastov a ďalšie témy. Práce žiaci odprezentovali a diskutovali so spolužiakmi. Svojimi prácami vyjadrili vlastný postoj k problémom dneška a zároveň nabádali spolužiakov na zamyslenie sa nad svojim konaním. V rámci dobrovoľníctva sa žiaci našej školy zúčastnili dobrovoľnej aktivity "Pomôžte skrášliť svoje okolie". Aj napriek nepriaznivému počasiu, študenti naplnili niekoľko plastových vriec odpadkami, nachádzajúcimi sa okolo brehu rieky Orava, ktorá preteká neďaleko školy. Zapojili sme sa do súťaží s enviromentálnym zameraním s cieľom podnietiť záujem žiakov o enviromentálne témy a rozvíjať ich zručnosti nevyhnutné pre udržateľný rozvoj. Jednalo sa o súťaž ekoolympiáda, kde študent našej školy vyhral 1. miesto na celoslovenskej úrovni. Pri príležitosti konania klimatickej konferencie COP26 v Glasgove žiaci našej školy na hodinách chémie diskutovali o tom ako vnímajú zmenu klímy, aké riešenia klimatickej krízy pozorujú vo svojom okolí. Následne sa zapojili do súťaže, ktorú organizovala o.z. Pole a spoločne vystavili vláde Klimatické vysvedčenie. Tvoriví žiaci vytvorili výstižné plagáty k aktuálnej téme. Do budúcna plánujeme vnášať do školského prostredia myšlienky a nápady životného štýlu Zero Waste - život bez odpadu. Cieľom je eliminovať množstvo vecí, ktoré nakupujeme a rozumne nakladať s už nakúpenými vecami či potravinami. Dôvodom je enormne narastajúca produkcia odpadu, čo má vplyv na zdravie ľudí, ale aj na celý ekosystém.

Koordinácia prevencie kriminality a sociálno-patologických javov sa vo svojej činnosti zameriava hlavne na dlhodobé úlohy sledovania možného výskytu drog, spolupráce s vedením školy, CPPPaP Tvrdošín a Námestovo, políciou, sociálnym oddelením, lekármi a žiackou školskou radou, vzdelávania, kultúrnych a športových podujatí organizovaných na aktívne a pozitívne trávenie času a riešenie osobnostných problémov žiakov, ktoré sa týkali učenia a medziľudských vzťahov.

Aktivity a činnosť Žiackej školskej rady bola veľmi pestrá a bohatá. Svoju činnosť začali voľbami členov ŽŠR pri Strednej priemyselnej škole informačných technológií Ignáca Gessaya v Tvrdošíne. Vytvorili "žolíky", ktoré môžu žiaci používať, aby nedostali zlú známku pri neohlásenom skúšaní, je o ne u žiakov pravidelne veľký záujem, preto ich vytvorili, propagovali a diskutovali aj v tomto školskom roku. Organizovali školskú futsalovú ligu. Chlapci zo všetkých ročníkov vytvorili družstvá a súťažili medzi sebou počas veľkých prestávok. zapojili sa na výzvu žilinského dobrovoľníckeho centra a sekcie pre mládež ŽSK: "Pridajte sa k desiatkam ďalších organizácií na celom Slovensku, ktoré sa zapoja do kampane a spolu s nimi ukážeme silu dobrovoľníctva na Slovensku." Na výzru ŽŠR zareagovala počas týždňa dobrovoľníctva. Zapojili sa do celoslovenskej zbierky Biela pastelka, ktorú organizovala Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ďalej zbierkou Hodina deťom. Výrazne sa angažovali na akcii Dňa školských knižníc pod názvom Rytier pera. Členovia ŽŠR sa podieľali na rozhlasovej relácií k príležitosti Dňa študentstva. Niekedy stačí pekná myšlienka, úsmev, kvietok či podanie ruky, aby sme vedeli, že na nás niekomu záleží, že si váži našu prácu alebo nás tak obyčajne ľudsky má rád. Ani na nás učiteľov naši žiaci nezabudli a pri príležitosti Dňa učiteľov za trpezlivosť a učiteľské umenie nám pripravili poďakovanie vo forme pekného citátu a milého kvietka. Hodnotným sa stalo ocenenie žiaka Filipa Žuffu. Získal certifikát s celoštátnou platnosťou Líder školského parlamentu.

Záver

Vypracoval: Ing. Ľudmila Uhlíková

V Tvrdošíne, 14. novembra 2022

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 19. októbra 2022