Novinky


Záložka do knihy spája stredné školy


Aj v tomto šk. roku sme sa zapojili do celoslovenského projektu Záložka do knihy spája stredné školy. Tohoročná téma:  P.O. Hviezdoslav (100.výročie úmrtia) a B. S. Timrava (70. výročie úmrtia).

Aby mohla byť zrealizovaná výmena záložiek, bola nám pridelená partnerská škola – Stredná odborná škola pedagogická sv. Andreja – Svorada a Benedikta v Trenčíne.

Do súťaže sa zapojili niektorí naši žiaci tak, že vytvorili k danej téme tvorivou metódou záložku do knihy. Najkrajší 30 záložiek bolo odoslaných partnerskej škole, ktorá nám následne tiež zaslala 30 svojich záložiek.

Pokračovať v čítaní


Finančná olympiáda

Dňa 02. 11. 2021 o 12:00 hod. štartuje 10. ročník finančno-vedomostnej súťaže s názvom FINANČNÁ OLYMPIÁDA. Študenti stredných škôl budú mať aj tento rok šancu preveriť si svoje finančné vedomosti, porovnať sa s rovesníkmi a získať cenné vedomosti využiteľné v praktickom živote.

Pre troch najúspešnejších riešiteľov, ich pedagógov aj školy sú i v tomto roku pripravené atraktívne ceny:
1. miesto – Apple MacBook Air pre študenta, 1 000 eur pre pedagóga, 1 000 eur pre školu
2. miesto – Apple iPad pre študenta, 750 eur pre pedagóga, 750 eur pre školu

3. miesto – Apple iPhone SE pre študenta, 500 eur pre pedagóga, 500 eur pre školu.

Viac sa dozviete na: www.financnaolympiada.sk

Pokračovať v čítaní


Hodina deťom

V tomto roku sme cez zbierku Hodina deťom vyzbierali bez 2 centov 100 Eur, a tak sme pomohli deťom v jednorodičovských rodinách, ktoré sú v súčasnej dobe ohrozené chudobou dvojnásobne oproti úplným rodinám. Tým z vás, ktorí ste prispeli, ďakujeme. Vaša ŽŠR

Pokračovať v čítaní


Deň školských knižníc

„… lebo nie ten, kto v rozkoši planúc žil, ale ten, kto tvoril a vytvoril, môže hovoriť, že žil!“

Viete, ktorý známy slovenský spisovateľ vyslovil túto myšlienku? A nielen vyslovil, on sa  podľa nej aj riadil. Áno, bol to Pavol Országh-Hviezdoslav. Jeho veľkosť pritom nie je len v rozsiahlosti básnickej tvorby, ale predovšetkým v jej umeleckej hodnote a vo význame,  aký mala a stále má pre život slovenského  národa,  zvlášť nášho regiónu Orava. Keďže si 8. novembra pripomenieme 100. výročie jeho úmrtia, tohtoročný Deň školských knižníc bol venovaný práve tomuto básnikovi a niesol sa pod názvom „Rytier pera“. Naši žiaci  pod vedením vyučujúcich SJL pripravili program, ktorým dôstojne oslávili svojho významného rodáka. 

Pokračovať v čítaní


Olympiáda v anglickom jazyku

Dňa 18.10.2021 sa konalo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnilo sa ho 21 žiakov, ktorí súťažili kategórii 2D.


Žiaci súťažili v 6 disciplínach:

1, Gramatický test

2, Slovná zásoba

3, Čítanie s porozumením

4, Počúvanie s porozumením

5, Príbeh v obrázkoch

6, Konverzácia na vybranú tému

           Výsledné hodnotenie je nasledovné: 

Kategória 2D:

1. miesto – Miroslav Kajan 4.E

2. miesto – Timotej Leginus – 1.C

3. miesto – Jaroslav Reguli – 4.A

Víťazom blahoželáme! Víťaz postupuje na krajské kolo. 

Ostatným súťažiacim ďakujeme za účasť a udeľujeme pochvalu nakoľko vedomosti všetkých žiakov boli na vysokej úrovni. 

Pokračovať v čítaní


Zapojte sa do súťaže ZENIT

Milí študenti,

tak ako každý rok, aj v tomto školskom roku 2021/2022 sa koná celoslovenská súťaž ZENIT – v poradí už 38.ročník. Skratka  ZENIT znamená Zručnosť – Elán – Nápaditosť – Iniciatíva – Tvorivosť.  Päť slov, ktoré vyjadrujú oblasti študentskej tvorivosti. Súťaže sa každoročne zúčastňujú študenti stredných škôl a gymnázií. Koho baví elektronika, programovanie a tvorba webových stránok, môže ukázať svoje vedomosti, schopnosti a zručnosti najprv v rámci školského kola a pokiaľ sa umiestnite na popredných miestach, tak potom aj na krajskej úrovni a tí najlepší až na celoslovenskej súťaži.

Na pripomenutie chcem aj s odstupom času vyzdvihnúť mimoriadny úspech našej študentky Nikoletty Pitákovej, ktorá sa umiestnila na 1. mieste na Celoslovenskom kole súťaže ZENIT Webdizajn v uplynulom ročníku.

Nebojte sa preto ukázať odvahu a prejaviť svoje schopnosti a vedomosti v rôznych sekciách súťaže ZENIT. Súťaž sa koná v troch sekciách:

Termíny konania školských kôl v jednotlivých kategóriách:

  1. ZENIT V ELEKTRONIKE – termín konania je 03.11.2021 v LAB ELM3
  2. ZENIT V PROGRAMOVANÍ – termín konania 19.10.2021
  3. ZENIT WEBDIZAJN, GRAFIK  – termín konania 19.10.2021

Bližšie informácie Vám poskytnú nasledovní vyučujúci odborných predmetov:

Ing. Habo (Zenit v elektronike), Ing. Benčík , Mgr. Kasan , Mgr.Svetláková (programovanie a webdizajn).

                                                                                          Ing. Ľubomír Habo

                                                                                    školský koordinátor SOČ

Pokračovať v čítaní


Zbierka “Biela pastelka”

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska bola založená 7. apríla 1990. Okrem iného každoročne organizuje zbierku nazvanú Biela pastelka. Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá aj vďaka našej pomoci zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Biela pastelka patrí medzi 10 najväčších zbierok na Slovensku. Aj v tomto roku sme sa so Žiackou školskou radou zapojili a vyzbierali sme na pomoc ľuďom, ktorí pomoc potrebujú, 254 Eur. Ďakujeme.

Pokračovať v čítaní


Týždeň dobrovoľníctva u nás

Žilinské dobrovoľnícke centrum a Sekcia pre mládež ŽSK uverejnili koncom augusta výzvu: „Pridajte sa k desiatkam ďalších organizáciína celom Slovensku, ktoré sa zapoja dokampane a spolu s nimi ukážme silu dobrovoľníctva na Slovensku.“ Na výzvu sme zareagovali a počas tohtoročného Týždňa dobrovoľníctva, ktorý prebiehalv dňoch 16. – 22. septembra 2021, sme aj my urobili niečo vo svojom voľnom čase pre našu školu a jej blízke okolie. Odmenou im bol dobrý pocit a drobné občerstvenie od pani riaditeľky školy. Ďakujeme všetkým 13 zúčastneným (boli to najmä žiaci našej školskej rady, Mgr. Veronika Šikyňová, Mgr. Katarína Valeková a jeden ochotný dobrovoľník mimo školy). Veríme, že v budúcom roku nás bude oveľa viac. 

Pokračovať v čítaní