Novinky


Olympijský deň

V pondelok 24.júna 2019 sme si v olympijskom duchu všetci zašportovali. Nebolo dôležité zvíťaziť, ale spoločne stráviť čas pri hre basketbalu, volejbalu, futbalu i štafetovom behu. Víťazov potešila medaila a diplom a ostatných kopec pekných fotografií.
Pokračovať v čítaníMasmediálna výchova – cesta k aktívnemu učeniu sa

Milí učitelia a študenti!

Prinášame Vám prvý medzinárodný e-časopis. Myšlienka prezentovania “života” strednej školy a úspechov žiakov formou elektronického medzinárodného časopisu vznikla v rámci medzinárodného internetového projektu eTwinning: Masmediálna výchova – cesta k aktívnemu učeniu sa už v júni 2018. Do spolupráce sme získali české Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějove. Cieľom projektu bolo predstaviť zameranie škôl v širšom medzinárodnom kontexte, priblížiť profil absolventov, úspechy žiakov v školskom roku 2018/2019 v oblasti športu, kultúry, literárnych súťaží a programov, študijných a humánnych projektov, prezentovať vlastnú tvorbu žiakov, viesť žiakov k formovaniu kritického myslenia a konštruktívnej kritiky formou analytických útvarov, tvorba vlastnej grafiky, multimediálna výchova, nadviazať spoluprácu stredných škôl, motivovať žiakov do textotvornej činnosti, výmena publikačných skúseností. Ročná projektová práca zahŕňala profiláciu medzinárodného redakčného tímu (ustanovenie šéfredaktora, pomocných redaktorov, grafika, jazykovo-štylistického korektora a zodpovedného vedúceho), vyhľadávanie žiackych talentov na publikačnú činnosť v jednotlivých partnerských školách; návrh na štruktúru e-časopisu a jeho tvorba. Komunikácia v projektovej práci prebiehala elektronickou formou cez eTwinning v priestoroch Twinspace a médiách v rámci možností a potrieb. Poďme spoločne porovnať život na Spojenej škole v Tvrdošíne a Gymnáziu Jiřího Wolkera v školskom roku 2018/2019. Prajeme Vám príjemné čítanie a estetický zážitok. Časopis sa nachádza na webovej stránke školy v sekcii školský časopis.

Medzinárodný redakčný tím: šéfredaktori: Dominik Zajíček Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějove, J. Dedinská 4. AO Spojená škola Tvrdošín, redaktori: Z. Jakubiaková 4. AO, N. Matláková 3. AO, Sára Galčíková 3. AO, Lívia Sirotová 3. AO, J. M. Gibaštíková 2. E, A. Taraj 2. B, Adriana Kotulová a Denisa Jurdová z českého gymnázia. Jazykovo-štylistická korektúra: Andrea Piterová Kokoruďová, Mgr. Helena Chaloupková a Mgr. Michal Marek. Grafická a technická úprava: Lukáš Kováľ a J. M. Gibaštíková z 2. E, A. Taraj z 2. B.

koordinárotka projektu Andrea Piterová Kokoruďová

e-časopis – o projekte …

Medzinárodný stredoškolský 2019 …

Certifikát …

Pokračovať v čítaníCisco akadémia – dvadsaťročná

CISCO ACADEMY

Už dvadsať rokov úspešne pôsobí na našej škole Cisco Akadémia. K dvadsaťročnici dostala škola z riadiaceho centra aj čestné uznanie s týmto uvádzacími vetami: Congratulations! Spojena skola Tvrdosin – CA has completed 20 years of active participation and service in the Cisco Networking Academy program. We would like to thank your academy for the dedication and contributions that help make Cisco Networking Academy the premier education program for empowering students to become a bridge to the possible. Preklad:Blahoželáme! Spojená škola Tvrdošín – Cisco Akadémia na Vašej škole práve dovŕšila dvadsať rokov aktívnej účasti s využívaním  programu Cisco Networking Academy. Radi by sme sa poďakovali Vašej akadémii za oddanosť a trvalý prínos, ktorý pomáha urobiť z Cisco Networking Academy prvotriedny vzdelávací program pre posilnenie postavenia študentov k budovaniu mostov do budúcnosti.

 Pripomeňme si ešte čo je CA? Cisco akadémie (CA) sú inštitúcie, ktoré sprostredkovávajú študentom v rôznych častiach sveta znalosti z oblastí počítačových sietí v rámci CNAP (Cisco Networking Academy Program). Zároveň študentov pripravujú na získanie medzinárodne uznávaných certifikátov, ktoré im otvárajú nové možnosti a zvyšujú ich cenu na trhu práce. Väčšina Cisco akadémií pripravuje študentov na certifikáciu CCNA (Cisco Certified Network Associate) a CCNP (Cisco Certified Network Professional).
Každý z týchto programov je rozdelený na štyri semestre. Každý semester sa delí na moduly (môžeme si ich predstaviť ako lekcie) a moduly sa ďalej delia na kapitoly a podkapitoly. Študijné materiály sú študentom prezentované v elektronickej forme v anglickom jazyku. Vyučovanie však prebieha v materinskom (v našom prípade v slovenskom) jazyku. Na záver každého modulu je nutné zvládnuť elektronický test taktiež v angličtine.

Semester študent ukončuje zvládnutím záverečného testu (tzv. Final Exam) a splnením všetkých požiadaviek, ktoré si daná akadémia stanovila. Po ukončení modulu dostane študent osvedčenie o jeho absolvovaní a môže pokračovať v štúdiu ďalšieho. Ak študent úspešne absolvuje štyri semestre daného programu, môže sa uchádzať o certifikát CCNA resp. CCNP v niektorej z certifikačných inštitúcií na Slovensku i vo svete.

Okrem vzdelávania v oblasti počítačových sietí ponúka Cisco v spolupráci s firmami Adobe, HP, Panduit a Sun taktiež vzdelávanie v celom rade ďalších oblastí:

 • Základy operačného systému UNIX
 • Základy dátovej a hlasovej kabeláže
 • Základy programovania v jazyku Java
 • Základy informačných technológií I. (hardware a software počítačov)
 • Úvod do informačných technológií II. (sieťové operačné systémy)
 • Základy webdizajnu

Pokračovať v čítaníSúťaž Wordprocessing

Súťaž Wordprocessing

Po dlhšom čase sme na našej škole pripravili súťaž Wordprocessing. Súťaž sa zameriava na dve oblasti: časť A obsahuje neformátovaný text, ktorému je potrebné priradiť formát podľa zadania, časť B obsahuje úlohy z hromadnej korešpondencie.

Zapojilo sa 31 žiakov z 1.A, 1.C, 1.D, 1.E a 2.D, ktorý si medzi sebou mohli porovnať svoje vedomosti a zručnosti. 

Víťazi: 

 1. Andrej Kubas (1.C)
 2. Tadeáš Kapina (2.D)
 3. Dominik Balún (1.C)

Víťazi boli odmenený malým darčekom od vedenia školy. Srdečne im blahoželáme. Všetkým zúčastneným ďakujeme.  Pokračovať v čítaníDOMA v EÚ aj v Trstenej

EU

DOMA v EÚ aj v Trstenej – Ide o budúcnosť Európy – Hovorme o nej…

Tak znel názov podujatia, ktorého sa zúčastnili žiačky III. AO triedy v utorok 11. júna 2019 v Trstenej. Prebiehalo pod záštitou primátorky mesta Trstená p. M. Zmarzlákovej a usporiadalo ho Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku. Išlo o neformálnu diskusiu občanov s predstaviteľmi európskych inštitúcií pri príležitosti 15. výročia vstupu Slovenska do EÚ. Hosťom podujatia bol Ladislav Miko – vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku a Dušan Chrenek – poradca Generálneho riaditeľstva pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka (rodák zo Zábiedova).

Prebiehalo v troch blokoch:

 1. Diskusia v kine Mier.
 2. Neformálne spoločné občerstvenie v hoteli Roháč.
 3. Kvízy, súťaže a informačný stánok na Námestí M. R. Štefánika.

O podujatí nechajme hovoriť samotné dievčatá z III. AO triedy. Tu sú ich postrehy:

 • Podujatie prebiehalo v príjemnej atmosfére. Hostia boli odborníci. Pôsobili veľmi presvedčivo, komunikovali pútavo  a zrozumiteľne. 
 • Vtipné bolo úvodné video o tom, ako nás Európa spája s podtónom ochrany práv spotrebiteľa.
 • Dozvedeli sme sa ako vôbec EÚ funguje.
 • Lepšie sme pochopili prácu Európskej komisie, systém fungovania Európskeho parlamentu a iných európskych inštitúcií. 
 • Viac sme sa dozvedeli o oblastiach nášho spoločenského života, ktorých riadenie je vo výhradnej kompetencii orgánov EÚ, štátu, resp. ktorých riešenia prebiehajú spoločne.
 • Spomenuté boli aj témy: problematika prideľovania a následného  rozdeľovania eurofondov, dotácie do poľnohospodárstva, dvojitá kvalita potravín, životná úroveň občanov EÚ, podmienky zamestnania v inštitúciách EÚ, a mnohé iné.
 • Podnetným bolo aj vysvetlenie, ako môže europoslanec  „presadiť svoje požiadavky, resp. požiadavky vlastného štátu“ na pôde EÚ a aké kritériá by nás mali viesť pri rozhodovaní o voľbe toho „nášho europoslanca“. 
 • V závere sme dostali aj malý eurobalíček ☺

Pokračovať v čítaníPo stopách Jánošíka a štúrovcov

Tatrín - Žiadosti slovenského národa

Dňa 11. júna13. júna 2019 sa študenti 2. ročníka Spojenej školy v Tvrdošíne zúčastnili literárno-dejepisnej exkurzie v Liptovskom Mikuláši. Cieľom školskej akcie bolo navštíviť  Literárno-historické múzeum Janka Kráľa, expozíciu stredovekej mučiarne, expozíciu Tatrína a Žiadostí slovenského národa, kde žiaci prostredníctvom muzeálnej a galerijnej expozície a odborných výkladov lektoriek mohli odhaliť literárno-dejepisné súvislosti a vzťahy, prehĺbiť si vedomosti spojené so spoločenským, kultúrnym, náboženským, literárnym a politickým životom mesta Liptovský Mikuláš v chronologickom priereze; biografiu a literárnu produkciu liptovského rodáka – štúrovca Janka Kráľa; život zbojníka Juraja Jánošíka, okolnosti jeho väznenia a popravy; stredovekú mučiareň; kultúrno-politickú činnosť štúrovcov v boji za národné práva. Žiaci mohli zažiť netradičnú formu vyučovania v autentických priestoroch, nadýchať sa atmosféry štúrovského boja za národnú slobodu, vyskúšať si ich aj dobové kostýmy a upevniť triedne kolektívy na školskom výlete.  Pokračovať v čítaníMôj originálny čitateľský denník

Čitateľský denník

Hodiny tvorivej práce …

Žilinský samosprávny kraj aj tento školský rok vyhlásil súťaž Môj originálny čitateľský denník s cieľom zvýšiť čitateľskú gramotnosť a motiváciu ku kreatívnej tvorbe vlastných denníkov. 

Do súťaže sa zapojili tri žiačky našej školy – Anna Loneková, Zita Turčáková a Sára Galčíková z III.AO. Svedomito pracovali na tom, aby ich čitateľský denník bol naozaj originálny a kreatívnou činnosťou sa snažili splniť podmienky súťaže (napr. literárny rozbor min. 5 literárnych diel, pravopis, forma, druh väzby/papiera…) . V máji sme denníky odoslali do Žiliny, kde ich odborná porota (spolu s ďalšími denníkmi z iných škôl) zhodnotila.  Pokračovať v čítaníIT Fitness test 2019

IT Fitness test 2019 

najväčšie IT testovanie na Slovensku

Výsledky na našej škole

Najúspešnejší žiak: 

Matúš Motyčák III.B 92%

Najúspešnejšie triedy:

II.D…65,11%

III.D…61,73%

I.E…59,27%

Srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšom štúdiu Pokračovať v čítaníSlávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení

Maturanti

V piatok 24. mája si maturanti slávnostne prevzali maturitné vysvedčenia a rozlúčili sa s bránami našej školy.  Pokračovať v čítaníSúťaž v technickom kreslení

Súťaž v technickom kreslení

Dňa 14. mája 2019 sa v našej škole konal už tretí ročník súťaže, kde si naši žiaci mohli navzájom porovnať vedomosti a zručnosti pri kreslení technických výkresov súčiastok v programe Solid Edge ST4. 

Súťaže sa zúčastnilo 24 žiakov druhého ročníka zo študijných odborov mechatronika, technické lýceum a elektrotechnika. Na základe dosiahnutých výsledkov bolo stanovené poradie.

 1. miesto: Tadeáš Kormančík, II. D
 2. miesto: Vratko Červeň, II. B
 3. miesto: Michal Ondrík, II. C

Firmy KAJO metal, s.r.o., Dolný Kubín a MIBA Sinter Slovakia, s.r.o., Dolný Kubín pripravili pre súťažiacich hodnotné ceny.

Všetkým žiakom ďakujeme za účasť a víťazom srdečne blahoželáme. Pokračovať v čítaní