PK strojárskych predmetov a prax

Predseda predmetovej komisie:

Ing. Ivetta Tomadlíková

Členovia predmetovej komisie:

Ing. Jana Hucková

Ing. Miroslav Majkút

Ing. František Mrkva

PaedDr. Ing. Pavol Vajdečka

Ing. Monika Obtulovičová

 

PK strojárskych predmetov zabezpečuje vyučovanie hlavne v odbore 2387 M mechatronika.

Odborné predmety vyučujeme aj v odboroch:

2675 M elektrotechnika

3918 M technické lýceum

3917 M technické a informatické služby

2561 M informačné a sieťové technológie

Vo vyučovacom procese dbáme na názornosť, podporujeme nové vyučovacie stratégie,  metódy a postupy, využívame výpočtovú techniku a informačné technológie.

Obsah predmetov …

Technické výkresy kreslíme pomocou 2D/3D grafických systémov progeCAD Solid Edge.
Výkresy 2D tlačíme na laserovej, trojrozmerné objekty na 3D tlačiarni.

Študenti odboru mechatronika sa v rámci predmetu programovanie CNC strojov učia počítačové programy Intys a NX CAM, ARMOTE. Pneumatické a hydraulické zariadenia modelujú v programe  Fluidsim.

V treťom ročníku organizujeme odborné exkurzie do závodu KIA Motors Slovakia, a. s.  Teplička nad Váhom, na Medzinárodný strojársky veľtrh v Brne, v druhom ročníku do firiem MIBA Sinter Slovakia, s. r. o., Dolný Kubín, KAJO metal, s. r. o., Dolný Kubín a ďalších okolitých firiem.

Žiakov zapájame do rôznych súťaží, ako napr. Strojárska olympiáda, Stredoškolská odborná činnosť, Strojár inovátor, Mladý mechatronik, Mladý tvorca atď. V týchto súťažiach naši žiaci dosahujú veľmi pekné výsledky.

Každý rok organizujeme pre žiakov druhého ročníka všetkých odborov súťaž v technickom kreslení v programe Solid Edge ST4.

Vyučovanie jednotlivých predmetov sme spojili s využitím teoretických poznatkov v praktických realizáciách formou vlastných projektov, ktoré študenti potom obhajujú na praktickej časti odbornej zložky maturitnej skúšky. Tieto práce sú prevažne na veľmi dobrej odbornej úrovni, čím škola získala množstvo kvalitných učebných pomôcok.

Zapájame sa do rôznych projektov, v rámci ktorých získavame finančné prostriedky na technické vybavenie odborných učební a zakúpenie softvérov.

PROJEKTY ŽIAKOV:

Školský rok 2019/2020 …

Školský rok 2018/2019 …

Školský rok 2017/2018 …

Školský rok 2016/2017 …

Školský rok 2015/2016 …