PK elektrotechniky, výpočtovej techniky a prax

Predseda predmetovej komisie: Ing. Hadár František

Členovia predmetovej komisie:

Ing. František Benčík
Mgr. Júlia Dlugošová
Mgr. Miroslava Gareková
Ing. Ľubomír Habo
Ing. Karol Hanuľák
Ing. Veronika Kadučáková
Mgr. Juraj Kasan
Ing. Jaroslav Kyseľ
Mgr. Václav Komačka
Ing. Ján Lenda
Ing. Milan Mikšovský
Ing. Jozef Mores
Ing. Alena Pakosová
PaedDr. Peter Spišský
Mgr. Miroslava Svetláková
Ing. Ľudmila Uhlíková
Ing. Juraj Vajduliak
Ing. Ján Vrana

 

Predmetová komisia elektrotechniky a výpočtovej techniky  zabezpečujeme vyučovanie hlavne  v odboroch:

  • 2675 M elektrotechnika — počítačové siete a komunikačná technika
  • 2561 M informačné a sieťové technológie
  • 3918 M technické lýceum — zameranie informatika
  • 3918 M technické lýceum — zameranie ekonomika
  • 2387 M mechatronika

 

Vo vyučovacom procese využívame najmodernejšie metódy výučby, výpočtovú techniku a informačné technológie.

Vedomosti získavajú študenti na výkladových hodinách , praktických cvičeniach v povinných a voliteľných predmetoch.

Žiacke projekty v škol. roku 2016-2017 …

Žiacke projekty v škol.roku 2015-2016 …

Popis predmetov …

Žiacke projekty

Študijné  materiály

Mladý vedec – Teslov transformátor

Elektrotechnická spôsobilosť

Pokyny ku skúške:

Žiaci, ktorí chcú vykonať skúšku odbornej spôsobilosti elektrotechnikov –  § 21 podľa vyhlášky MPSVR SR č..508/2009 Z.z. musia odovzdať prihlášku na túto skúšku  s vyjadrením lekára. Prihlášku si môžete stiahnuť na konci tohoto textu. Skúšku odbornej spôsobilosti elektrotechnikov môžu prihlásení žiaci konať za predpokladu, že úspešne vykonajú maturitnú skúšku. Skúšky z ELS sa budú konať v maturitnom týžni (štvrtok, piatok). Skúšky ELS pozostávajú z testu a ústnej skúšky. Žiak, ktorý nevyhovie na teste z ELS nemôže konať ústne skúšky. Podmienkou účasti na ústnych skúškach je, aby absolvent vyhovel na teste. t. j.  ak dosiahne počet správnych odpovedí   75 % z celkového počtu otázok.

Prihlášku si môžete stiahnuť   Prihláška …