PK prírodovedných predmetov a ekonomických predmetov

Predmetová komisia má 7 členov

Predmety začlenené do PK

Matematika, fyzika, chémia, ekonomické predmety

Aktivity v rámci prírodovedných predmetov

  • Účasť žiakov v matematických súťažiach (Klokan, Matematická olympiáda, Genius Mathematicus, Matematický náboj)
  • Európska noc výskumníkov
  • Exkurzia žiakov – Krajina vĺn  ŽU Žilina, Aurelium Bratislava, OFZ Široká, Kysucká hvezdáreň
  • Projekt IT akadémia
  • Matematické krúžky – príprava žiakov na maturitnú skúšku, konzultačné hodiny pre žiakov

MATURITA

Z matematiky je dobrovoľná maturitná skúška, ktorá pozostáva z externej a ústnej formy  internej časti. Zadania z externej časti sú uverejnené na www.nucem.sk.

Cieľové požiadavky na maturitnú skúšku sú na stránke  www.statpedu.sk

www stránky pre žiakov

www.oskole.sk, www.priklady.eu, www.infovek.sk, https://www.hackmath.net/sk

EKONOMICKÉ PREDMETY

Ekonomika a právo, resp. Ekonomika

Predmet ekonomika je základným odborným predmetom v sústave odborných ekonomických predmetov. Obsah učiva uvádza žiakov do problematiky ekonomiky, hospodárskej praxe, základných vzťahov a podstaty fungovania trhovej ekonomiky. Žiaci si osvoja používanie odbornej ekonomickej terminológie, získajú poznatky z oblasti makroekonómie a ekonomiky podniku, prehľad o zákonitostiach a javoch trhovej ekonomiky, učia sa porozumieť základným prvkom trhu a osvoja si vedomosti o fungovaní trhu a jeho subjektoch.

Ekonomické cvičenia

Ekonomické cvičenia sú jedným z profilových odborných ekonomických predmetov. Vyučovanie je zamerané na plynulý prechod absolventa z oblasti teoretickej prípravy do praktického prejavu získaním a osvojením si základných pracovných postupov, samostatnosti pri riešení úloh, získať skúsenosti z tímovej práce, získať predstavu o ekonomických procesoch v reálnej praxi. Predmet poskytuje žiakom kompletné a súhrnné vedomosti a návyky z oblasti odborných ekonomických predmetov s osobitným dôrazom na ich využitie a uplatnenie v praktických úlohách.

Administratíva a korešpondencia

Cieľom predmetu administratíva a korešpondencia je, aby žiak získal zručnosti písať technicky správne hmatovou metódou na klávesnici PC. Ovládanie desaťprstovej hmatovej metódy predpokladá zvýšenie efektivity a produktivity výkonu práce na PC. V ďalších ročníkoch predmet pestuje kultivovaný písomný prejav žiaka z hľadiska vhodnej odbornej štylizácie, logickej, vecnej a gramaticky správnej a vyhovujúcej formálnej úpravy v súlade s normou pre úpravu rôznych typov písomnosti z administratívnej praxe.

Účtovníctvo

Predmet účtovníctvo dotvára odborný profil absolventa s ekonomickým zameraním. Obsah výučby predmetu je spracovaný tak, aby podporoval rozvoj ekonomického myslenia žiakov. Všeobecné poznatky a obsah učiva sú aplikované na podnikateľskú účtovnú jednotku, ktorá účtuje v sústave podvojného účtovníctva. Žiaci získajú teoretické poznatky, ktoré si overia, upevnia a rozšíria pomocou riešenia praktických príkladov. Na konkrétnych príkladoch a schémach účtovania je žiakom vysvetlená  ekonomická podstata a význam vybraných účtovných prípadov tak, aby dostal ucelený prehľad o finančnom účtovníctve účtovnej jednotky.

Cvičenia z účtovníctva

Predmet cvičenia z účtovníctva logicky a obsahovo nadväzuje na predmet účtovníctvo. Vedie k prehĺbeniu a upevneniu poznatkov z postupov účtovania. Žiaci si osvojené vedomosti, zručnosti a návyky z predmetu účtovníctvo overia, precvičia, prípadne rozšíria pomocou riešenia praktických príkladov individuálne alebo v pracovných skupinách. Pre ucelený pohľad na účtovanie v malom podniku sa žiakovi v odbore TIS ponúka aj získanie základných poznatkov z oblasti jednoduchého účtovníctva a evidencie.

Súťaže:

Finančná olympiáda
Ekonomická olympiáda
Social Innovation Relay
SIP