PK prírodovedných predmetov a telesnej a športovej výchovy

Predmetová komisia má 7 členov

Predmety začlenené do PK

Matematika, fyzika, chémia, telesná a športová výchova

Aktivity v rámci prírodovedných predmetov

 • Účasť žiakov v matematických súťažiach (Klokan, Matematická olympiáda, Genius Mathematicus, Matematický náboj)
 • Európska noc výskumníkov
 • Exkurzia žiakov – Krajina vĺn  ŽU Žilina, Aurelium Bratislava, OFZ Široká, Kysucká hvezdáreň
 • Projekt IT akadémia
 • Matematické krúžky – príprava žiakov na maturitnú skúšku, konzultačné hodiny pre žiakov

Športové aktivity žiakov

 • V rámci kurzu pohybových aktivít so zameraním na zimné športy sa  pravidelne  žiaci  1.ročníka zúčastňujú lyžiarskeho kurzu v Spálenej doline v Roháčoch, žiaci 2. ročníka absolvujú plavecký výcvik v Mestskej plavárni v Tvrdošíne
 • V rámci kurzu „Ochrana života a zdravia“ pre žiakov 1. a 2. ročníka turistika v krásnom prostredí  Roháčov
 • Školská futsalová liga – súťaž pre všetky triedy Spojenej školy
 • Účasť žiakov na športových súťažiach v futbale, florbale, basketbale, volejbale, cezpoľnom behu, šachu, kalokagatii.
 • V rámci mimoškolských aktivít krúžky pre žiakov – športové hry(volejbal, florbal), šachový, basketbalový.

MATURITA

Z matematiky je dobrovoľná maturitná skúška, ktorá pozostáva z externej a ústnej formy  internej časti. Zadania z externej časti sú uverejnené na www.nucem.sk.

Cieľové požiadavky na maturitnú skúšku sú na stránke  www.statpedu.sk

www stránky pre žiakov

www.oskole.sk, www.priklady.eu, www.infovek.sk, https://www.hackmath.net/sk

Úspechy žiakov v školskom roku 2019/2020:

 • Družstvo chlapcov – 2. miesto v regionálnom kole v basketbale
 • Silná ruka (súťaž stredoškolákov v pretláčaní rukou )

Slovenské finále:

CHLAPCI

Kategória do 70kg 4.miesto Miloš Jánošík

Kategória do 80 kg 3.miesto Miloš Štrbáň

Kategória 80kg + 2.miesto Adam Grobarčík

 • Matematický klokan – : Štefan Blahovec – 4.miesto v rámci Slovenska, Tadeáš Kapina  – 5.miesto v rámci Slovenska