PK prírodovedných predmetov a telesnej a športovej výchovy

Predseda predmetovej komisie:  RNDr. Jana Pazúriková

Členovia PK:

PaedDr. Táňa Genšorová

RNDr. Štefánia Škuligová

Mgr. Zuzana Šimurdiaková

Ing. Jana Dreveňáková

Mgr. Beáta Jurinová

Mgr. Vladimír Šlesar

Predmety začlenené do PK

Matematika, fyzika, chémia, telesná a športová výchova

Aktivity v rámci prírodovedných predmetov

 • Účasť žiakov v matematických súťažiach (Klokan, Matematická olympiáda, EXPERT Geniality show) 
 • Exkurzia žiakov Európska noc výskumníkov
 • Exkurzia žiakov – Krajina vĺn, ŽU, Žilina
 • Matematické krúžky – príprava žiakov na maturitnú skúšku, konzultačné hodiny pre žiakov

Športové aktivity žiakov

 • V rámci kurzu pohybových aktivít so zameraním na zimné športy sa  pravidelne  žiaci  1.ročníka zúčastňujú lyžiarskeho kurzu v Spálenej doline v Roháčoch, žiaci 2. ročníka absolvujú plavecký výcvik v Mestskej plavárni v Tvrdošíne
 • V rámci kurzu „Ochrana života a zdravia“ pre žiakov 1. a 2. ročníka turistika v krásnom prostredí  Roháčov
 • Školská futsalová liga – súťaž pre všetky triedy Spojenej školy
 • Účasť žiakov na športových súťažiach v futbale, florbale, basketbale, volejbale, cezpoľnom behu, šachu, kalokagatii.
 • V rámci mimoškolských aktivít krúžky pre žiakov – športové hry(volejbal, florbal), šachový, basketbalový.

MATURITA

Z matematiky je dobrovoľná maturitná skúška, ktorá pozostáva z externej a ústnej formy  internej časti. Zadania z externej časti sú uverejnené na www.nucem.sk.

Cieľové požiadavky na maturitnú skúšku sú na stránke  www.statpedu.sk

www stránky pre žiakov

www.oskole.sk, www.priklady.eu, www.infovek.sk, https://www.hackmath.net/sk

Úspechy žiakov v školskom roku 2018/2019:

 • Družstvo chlapcov – 7. miesto v Majstrovstvá Slovenska vo florbale
 • Matej Hušla _ úspešný riešiteľ v krajskom kole Matematickej olympiády