PK cudzích jazykov

Predmetová komisia má 8 členov

Na škole sa povinne vyučujú dva cudzie jazyky.  Prvý cudzí jazyk je ten, ktorí sa žiaci učili na základnej škole. V ňom študenti ďalej pokračujú a sú vedení ako mierne pokročilí, alebo pokročilí. To závisí od počtu rokov, koľko sa daný jazyk učili. Podľa toho sú študenti v prvom ročníku rozdeľovaní do skupín. Ak sa študenti neučili dva jazyky na základnej škole, volia si  druhý cudzí jazyk z nasledovnej ponuky:

 • anglický jazyk
 • nemecký jazyk
 • ruský jazyk

Vo štvrtom ročníku v každom odbore pribúdajú dve hodiny cudzieho jazyka do týždňa pod názvom Konverzácia v cudzom jazyku.

Používané učebnice:

Ciele PK:

 • rozvíjať slovnú zásobu a gramatické štruktúry
 • prehlbovať znalosti vlastnej kultúry prostredníctvom kultúry inej krajiny
 • rozširovať poznatky o histórii, kultúre a spôsobe života v anglicky a francúzsky hovoriacich krajinách a porovnávať ich s našim životným štýlom
 • uvedomenie si vlastnej identity cez spoznávanie inej kultúry
 • viesť mladých ľudí k tolerancii a rasovej znášanlivosti
 • pracovať netradičnými metódami, podnecovať a využívať kreativitu, samostatnosť a fantáziu študentov
 • podeliť sa o vlastné skúsenosti s mladými ľuďmi iných kultúr, uvedomiť si podobnosti aj odlišnosti medzi nimi
 • naučiť sa nové zručnosti
 • porovnať školské systémy a vymeniť si skúsenosti

Vzdelávanie v prvom cudzom jazyku a rovnako aj v druhom cudzom jazyku smeruje k dosiahnutiu úrovne B.

Spoločný názov pre úroveň B1 a B2 je samostatný používateľ jazyka, čo predpokladá, že žiak aktívne pristupuje k získavaniu vedomostí nielen na hodinách cudzieho jazyka, ale i prostredníctvom všetkých dostupných médií v zhode so svojimi osobnými záujmami a profesijnou orientáciou.

Multimediálna učebňa

K významným prvkom vo výchovno-vzdelávacom procese cudzích jazykov patria vyučovacie hodiny v multimediálnej a jazykovej učebni, kde žiaci využívajú prostriedky moderných technológií (dataprojektor, audio zariadenia).

Každý školský rok sa koná súťaž Olympiáda v cudzom jazyku. Žiaci súťažia v Kategórii:

2D – študenti 1.- 4.ročníka SPŠ

Žiaci absolvujú písomný jazykový test (počúvanie, gramatika, slovná zásoba a porozumenie písaného textu). Ústna časť sa skladá zo situačného dialógu a z príbehu na základe obrázku. Najlepší žiak z každej skupiny postupuje do ďalšieho kola.

Okrem iného sa škola venuje aj praktickému rozvíjaniu cudzieho jazyka prostredníctvom rôznych mimoškolských aktivít:

– exkurzie /Viedeň, Praha/

– divadelné predstavenia v cudzom jazyku

– medzinárodné projekty /Erasmus+/

– krúžková činnosť

Užitočné web stránky:

Anglický jazyk

Všetky zručnosti- počúvanie, slovná zásoba, testy, zábava, konverzácia, krížovky…

www.aj.cz

www.oup.sk

www.oxford.sk – materiály k učebniciam Headway a Project !!!

www.helpforenglish.cz

Počúvanie:

www.bbc.com- vysielanie najznámejšej britskej rozhlasovej stanice

www.cnn.sk- známa americká rozhlasová a televízna stanica

www.hio.ft.hanze.nl/thar/listen.htm – bohatá ponuka posluchových cvičení

www.englishlistening.com – posluchové materiály pre rôzne stupne jazykovej

kompetencie

www.esl-lab.com – lekcie, cvičenia, testy

Reálie:

home.about.com/aboutuk/index.htm – praktickým spôsobom triedené

geografické, politické a kultúrne informácie

Testy

www.toefl.org

www.toeic- usa.com

www.languagecourse.net/exams.php3#Cambridge

Slovníky a encyklopédie

www.dictionary.com rôzne typy dvojjazyčných slovníkov

www.britannica.com, www.eb.com najväčšia svetová encyklopédia

Gramatika

učivo často prezentované zábavnou formou, hrami, kvízmi a testami

www.fis.edu/eslweb/esl/grammar/index.htm

www.englishclub.net/homework/index.htm

www.english-forum.com/interactive/

www.educationalsoftware.co.uk

www.members.home.net/englishzone

Slovná zásoba

www.allwords.com vhodné námety na tvorivé písanie

Nemecký jazyk

Gramatika

www.nj.cz/gramatika.htm

www.nemeckagramatika.wz.cz

psirius.webpark.cz

Testy a zábava

www.hueber.de/shared/uebungen/themen-aktuell/lerner/uebungen

www.interdeutsch.de/Uebungen/poet.htm

www.daf-portal.de/uebungen/index.php

www.e-learning.webzdarma.cz

www.prekladatel.com/zabava

Slovníky

www.slovník.sk

www.woxikon.de

Reálie:

www.ralf-kinas.de/quiz_landesk.htm

www.nemcina.org/index.php?pg=links/e-learning_landeskunde_daf

Ruský jazyk

www.ruskyjazyk.yw.sk

www.infovek.sk/predmety/rustina/index.php