PK cudzích jazykov

Predseda predmetovej komisie:  Mgr. Zuzana Hurajová

Členovia PK:

1.  Mgr. Lenka Čajková                                                                           (ANJ, NEJ)
2.  Mgr. Eva Ferancová                                                                           (NEJ)
3.  Mgr. Miroslava Gareková                                                                  (ANJ)
4.  Mgr. Alena Gejdošová                                                                        (NEJ)
5.  Mgr. Dagmar Hujová                                                                         (ANJ)
6.  Mgr. Zuzana Hurajová                                                                      (RUJ)
7.  Ing. Monika Obtulovičová                                                                 (ANJ)
8.  Ing. Martina Rapšíková                                                                      (ANJ)
9.  Mgr. Mária Šálková                                                                           (ANJ, RUJ)

 

Na škole sa povinne vyučujú dva cudzie jazyky.  Prvý cudzí jazyk je ten, ktorí sa žiaci učili na základnej škole. V ňom študenti ďalej pokračujú a sú vedení ako mierne pokročilí, alebo pokročilí. To závisí od počtu rokov, koľko sa daný jazyk učili. Podľa toho sú študenti v prvom ročníku rozdeľovaní do skupín. Ak sa študenti neučili dva jazyky na základnej škole, volia si  druhý cudzí jazyk z nasledovnej ponuky:

 • anglický jazyk
 • nemecký jazyk
 • ruský jazyk

Vo štvrtom ročníku v každom odbore pribúdajú dve hodiny cudzieho jazyka do týždňa pod názvom Konverzácia v cudzom jazyku.

Používané učebnice:

Cudzie jazyky – učebnice …

Ciele PK:

 • rozvíjať slovnú zásobu a gramatické štruktúry
 • prehlbovať znalosti vlastnej kultúry prostredníctvom kultúry inej krajiny
 • rozširovať poznatky o histórii, kultúre a spôsobe života v anglicky a francúzsky hovoriacich krajinách a porovnávať ich s našim životným štýlom
 • uvedomenie si vlastnej identity cez spoznávanie inej kultúry
 • viesť mladých ľudí k tolerancii a rasovej znášanlivosti
 • pracovať netradičnými metódami, podnecovať a využívať kreativitu, samostatnosť a fantáziu študentov
 • podeliť sa o vlastné skúsenosti s mladými ľuďmi iných kultúr, uvedomiť si podobnosti aj odlišnosti medzi nimi
 • naučiť sa nové zručnosti
 • porovnať školské systémy a vymeniť si skúsenosti

 

Vzdelávanie v prvom cudzom jazyku a rovnako aj v druhom cudzom jazyku smeruje k dosiahnutiu úrovne B.

Spoločný názov pre úroveň B1 a B2 je samostatný používateľ jazyka, čo predpokladá, že žiak aktívne pristupuje k získavaniu vedomostí nielen na hodinách cudzieho jazyka, ale i prostredníctvom všetkých dostupných médií v zhode so svojimi osobnými záujmami a profesijnou orientáciou.

Multimediálna učebňa

K významným prvkom vo výchovno-vzdelávacom procese cudzích jazykov patria vyučovacie hodiny v multimediálnej a jazykovej učebni, kde žiaci využívajú prostriedky moderných technológií (dataprojektor, audio zariadenia).

Každý školský rok sa koná súťaž Olympiáda v cudzom jazyku. Žiaci súťažia v troch kategóriách:

2A– študenti 1. a 2.ročníka OA

2B – študenti 3. a 4.ročníka OA

2D – študenti 1.- 4.ročníka SPŠ

Žiaci absolvujú písomný jazykový test (počúvanie, gramatika, slovná zásoba a porozumenie písaného textu). Ústna časť sa skladá zo situačného dialógu a z príbehu na základe obrázku. Najlepší žiak z každej skupiny postupuje do ďalšieho kola.

Okrem iného sa škola venuje aj praktickému rozvíjaniu cudzieho jazyka prostredníctvom rôznych mimoškolských aktivít:

– exkurzie /Viedeň, Praha/

– divadelné predstavenia v cudzom jazyku

– medzinárodné projekty /Erasmus+/

– krúžková činnosť

Užitočné web stránky:

Anglický jazyk

Všetky zručnosti- počúvanie, slovná zásoba, testy, zábava, konverzácia, krížovky…

www.aj.cz

www.oup.sk

www.oxford.sk – materiály k učebniciam Headway a Project !!!

www.helpforenglish.cz

Počúvanie:

www.bbc.com- vysielanie najznámejšej britskej rozhlasovej stanice

www.cnn.sk- známa americká rozhlasová a televízna stanica

www.hio.ft.hanze.nl/thar/listen.htm – bohatá ponuka posluchových cvičení

www.englishlistening.com – posluchové materiály pre rôzne stupne jazykovej

kompetencie

www.esl-lab.com – lekcie, cvičenia, testy

Reálie:

home.about.com/aboutuk/index.htm – praktickým spôsobom triedené

geografické, politické a kultúrne informácie

Testy

www.toefl.org

www.toeic- usa.com

www.languagecourse.net/exams.php3#Cambridge

Slovníky a encyklopédie

www.dictionary.com rôzne typy dvojjazyčných slovníkov

www.britannica.com, www.eb.com najväčšia svetová encyklopédia

Gramatika

učivo často prezentované zábavnou formou, hrami, kvízmi a testami

www.fis.edu/eslweb/esl/grammar/index.htm

www.englishclub.net/homework/index.htm

www.english-forum.com/interactive/

www.educationalsoftware.co.uk

www.members.home.net/englishzone

Slovná zásoba

www.allwords.com vhodné námety na tvorivé písanie

 

Nemecký jazyk

Gramatika

www.nj.cz/gramatika.htm

www.nemeckagramatika.wz.cz

psirius.webpark.cz

Testy a zábava

www.hueber.de/shared/uebungen/themen-aktuell/lerner/uebungen

www.interdeutsch.de/Uebungen/poet.htm

www.daf-portal.de/uebungen/index.php

www.e-learning.webzdarma.cz

www.prekladatel.com/zabava

Slovníky

www.slovník.sk

www.woxikon.de

Reálie:

www.ralf-kinas.de/quiz_landesk.htm

www.nemcina.org/index.php?pg=links/e-learning_landeskunde_daf

Ruský jazyk

www.ruskyjazyk.yw.sk

www.infovek.sk/predmety/rustina/index.php