PK spoločenskovedných predmetov

Predseda predmetovej komisie:  PaedDr. Mária Zimanová

Členovia predmetovej komisie: 

Mgr. Zuzana Gregorcová, PhD. ………………………………………………

Mgr. Zuzana Grobarčíková  ……………………………………………………

Mgr. Zuzana Hurajová  ………………………………………………………….

Ing. Irena Kolejáková ……………………………………………………………

Mgr. Jozef Reguly …………………………………………………………………

Ing. Monika Sabová ……………………………………………………………….

RNDr. Štefánia Škuligová  ………………………………………………………

Mgr. Katarína Valeková   ………………………………………………………..

PaedDr. Mária Zimanová …………………………………………………………

Mgr. Ing. František Perignát………………………………………………………

ThLic. Jana Pabáková, PhD. ……………………………………………………..

PK a jej aktivity

 • Recitačné súťaže: Hviezdoslavov Kubín, Dilongova Trstená
 • Návšteva divadelných predstavení (Martin, Žilina)
 • Literárno-dejepisné exkurzie
 • Príprava slávnostných a kultúrnych podujatí
 • Aktivity v  školskej knižnici
 • Súťaž čitateľskej gramotnosti
 • Dejepisná exkurzia Osvienčim
 • Zapájanie sa do rôznych súťaží
 • Exkurzia: Po stopách Jána Pavla II. (Krakow)
 • Biblická olympiáda
 • Časopis GesTO …
 • Najzaujímavejšie podujatie v školskej knižnici
 • Tretiaci súťažia
 • Súťaž Čítam, čítaš, čítame…
 • Súťaž Čitateľskej gramotnosti
 • Akadémia veľkých diel

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

Úlohou predmetu je sprostredkovať žiakom jazykové a všeobecné poznatky tak, aby získali všeobecný kultúrny rozhľad a formovali si estetické cítenie a celkovú kultúru vyjadrovania a správania.

Slovenský jazyk  začína komunikáciou, pokračuje sloh.postupmi,  jazykovými štýlmi a jazykovednými disciplínami.

Literatúra má esteticko-výchovné zameranie.  Jej obsahom je  súbor vybraných diel a ukážok zo slovenskej, českej a svetovej literatúry, ktorú žiaci poznávajú hlavne čítaním.  Čítanie spolu s interpretáciou literárnych diel tvorí základ vyučovania literatúry.

Predmet SJL rozvíja  intelektovú, mravnú a citovú stránku  osobnosti a schopnosť vnímať svet v jeho celistvosti.

Tento predmet je jedným z hlavných maturitných predmetov (pozostáva z maturitného testu, slohovej práce a ústnej odpovede).

Literárno-dejepisné exkurzie

 • Liptovský Mikuláš – Literárnohistorické múzeum Janka Kráľa, Spolok Tatrín a Žiadosti slovenského národa, historická mučiareň
 • Martin – Literárne múzeum, Národná knižnica
 • Orava –  rodný dom M.Kukučína (Jasenová), Hájovňa P.O.Hviezdoslava a múzeum Mila Urbana (Babia hora)

DEJEPIS
Hlavnou funkciou dejepisu je formovať historické vedomie žiaka a získať historické vedomosti  zo svetovej, európskej, slovenskej a regionálnej miestnej perspektívy.  Takto vedie žiakov k úcte k vlastnému národu, k rozvíjaniu vlastenectva, v ktorom rezonuje i úcta k iným národom a etnikám a rešpektovanie kultúrnych a iných odlišností.

Dejepisná exkurzia

Návšteva vyhladzovacích táborov Osvienčim ( Auschwitz ) a Březinka ( Birkenau ), kde žiaci prostredníctvom pútavého výkladu lektorky v slovenskom jazyku majú možnosť prehĺbiť si získané vedomosti a pripomenúť hrôzostrašné udalosti 2.svetovej vojny a zločiny nacistického režimu.  Výklad je doplnený krátkym filmom s autentickými zábermi zo života väzňov.

OBČIANSKA NÁUKA

Predmet sa významnou mierou podieľa na mravnom, občianskom a intelektuálnom rozvoji študentov, posilňuje ich všeobecné vzdelanie a prispieva k ich príprave na život.
Obsah je tvorený vybranými poznatkami z týchto spoločenských disciplín:
– etika, etiketa a estetika
– náuka o štáte, práve a ľudských právach a slobodách
– politológia
– filozofia

NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA

 • formuje v človeku náboženské myslenie, svedomie a osobnú vieru ako prejav myslenia,
 • ponúka biblické posolstvo a učenie Cirkvi,
 • učí rozlišovať medzi tým, čo je akceptované spoločnosťou, a tým, čo je skutočne morálnym dobrom.

V  1. ročníku sa zameriavame na vzťahy a zodpovednosť (priateľstvo, vzťah s opačným pohlavím, otázky zmyslu života…

V  2. ročníku sú hlavnou témou hodnoty a rozhodnutia (zmysel svojho života, životný štýl, dekalóg, manželstvo…)

Exkurzia
Po stopách Jána Pavla II. – Krakov ( Sanktuárium Božieho milosrdenstva, Pamiatky na Waweli, Katedrálne múzeum, Jagelonská univerzita, Kostol sv. Petra a Pavla, Mariánska bazilika a iné )