PK spoločenskovedných predmetov a telesnej a športovej výchovy

Predmetová komisia má 10 členov

1. SPOLOČENSKOVEDNÉ PREDMETY: slovenský jazyk a literatúra, dejepis, občianska náuka, náboženská výchova, etická výchova

Aktivity spoločenskovedných predmetov

 • Recitačné súťaže: Hviezdoslavov Kubín, Dilongova Trstená
 • Návšteva divadelných predstavení 
 • Literárne exkurzie – Liptovský Mikuláš (Múzeum Janka Kráľa, Spolok Tatrín a Žiadosti slovenského národa, historická mučiareň), Martin (Literárne múzeum, Národná knižnica), Orava (Rodný dom M. Kukučína v Jasenovej, Hájovňa P. O. Hviezdoslava a múzeum Mila Urbana – pod Babou horou)
 • Príprava slávnostných a kultúrnych podujatí
 • Aktivity v  školskej knižnici
 • Súťaž čitateľskej gramotnosti
 • Dejepisná exkurzia Osvienčim a Bratislava
 • Zapájanie sa do rôznych súťaží
 • Exkurzia: Po stopách Jána Pavla II. (Krakow – Sanktuárium Božieho milosrdenstva, Pamiatky na Waweli, Katedrálne múzeum, Jagelonská univerzita a iné)
 • Biblická olympiáda
 • Najzaujímavejšie podujatie v školskej knižnici
 • Súťaž Čítam, čítaš, čítame…
 • Súťaž Čitateľskej gramotnosti
 • Prezentiáda
 • Súťaže: Mladý Slovák, Mladý Európan
 • Olympiáda kritického myslenia
 • a iné

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

Úlohou predmetu je sprostredkovať žiakom jazykové a všeobecné poznatky tak, aby získali všeobecný kultúrny rozhľad a formovali si estetické cítenie a celkovú kultúru vyjadrovania a správania. 

Slovenský jazyk  začína komunikáciou, pokračuje sloh. postupmi,  jazykovými štýlmi a jazykovednými disciplínami. 

Literatúra má esteticko-výchovné zameranie.  Jej obsahom je  súbor vybraných diel a ukážok zo slovenskej, českej a svetovej literatúry, ktorú žiaci poznávajú hlavne čítaním.  Čítanie spolu s interpretáciou literárnych diel tvorí základ vyučovania literatúry.

Predmet SJL rozvíja  intelektovú, mravnú a citovú stránku  osobnosti a schopnosť vnímať svet v jeho celistvosti.

Tento predmet je jedným z hlavných maturitných predmetov (pozostáva z maturitného testu, slohovej práce a ústnej odpovede).

 

DEJEPIS

Hlavnou funkciou dejepisu je formovať historické vedomie žiaka a získať historické vedomosti  zo svetovej, európskej, slovenskej a regionálnej miestnej perspektívy.  Takto vedie žiakov k úcte k vlastnému národu, k rozvíjaniu vlastenectva, v ktorom rezonuje i úcta k iným národom a etnikám a rešpektovanie kultúrnych a iných odlišností.

OBČIANSKA NÁUKA

Predmet sa významnou mierou podieľa na mravnom, občianskom a intelektuálnom rozvoji študentov, posilňuje ich všeobecné vzdelanie a prispieva k ich príprave na život.
Obsah je tvorený vybranými poznatkami z týchto spoločenských disciplín

 • etika, etiketa a estetika 
 • náuka o štáte, práve a ľudských právach a slobodách 
 • politológia
 • filozofia

NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA

 • formuje v človeku náboženské myslenie, svedomie a osobnú vieru ako prejav myslenia,
 • ponúka biblické posolstvo a učenie Cirkvi,
 • učí rozlišovať medzi tým, čo je akceptované spoločnosťou, a tým, čo je skutočne morálnym dobrom.

V  1. ročníku sa zameriavame na vzťahy a zodpovednosť (priateľstvo, vzťah s opačným pohlavím, otázky zmyslu života…

V  2. ročníku sú hlavnou témou hodnoty a rozhodnutia (zmysel svojho života, životný štýl, dekalóg, manželstvo…)

2. TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA

Cieľom predmetu je umožniť žiakom primerane sa oboznamovať, osvojovať, zdokonaľovať a upevňovať správne pohybové návyky a zručnosti, zvyšovať pohybovú gramotnosť, rozvíjať kondičné a koordinačné schopnosti.

V predmete telesná a športová výchova sa uplatňujú 4 moduly:

 • zdravie a jeho poruchy  
 • zdravý životný štýl  
 • telesná zdatnosť a pohybová výkonnosť 
 • športové činnosti pohybového režimu.  

1. ročník – kurz pohybových aktivít v prírode so zameraním na zimné športy (lyžiarsky kurz, snowbordový kurz) a účelové cvičenia (dvakrát za šk. rok v rozsahu 6 hodín).

2. ročník  – kurz pohybových aktivít v prírode so zameraním na letné športy (zdokonaľovací kurz plávania, turistický kurz resp. iné športy v prírode – zdokonaľovací lyžiarsky kurz) a účelové cvičenia (dvakrát za šk. rok v rozsahu 6 hodín). 

3. ročník – kurz ochrany života a zdravia (nadväzuje na  účelové cvičenia predchádzajúcich ročníkov). Trvanie kurzu 3 dni po 6 hodín výcviku. Kurz je súčasťou plánu práce školy. Účasť žiakov na kurze je povinná.