PK spoločenskovedných predmetov a telesnej a športovej výchovy

Predmetová komisia má 8 členov

PK a jej aktivity

 • Recitačné súťaže: Hviezdoslavov Kubín, Dilongova Trstená
 • Návšteva divadelných predstavení (Martin, Žilina)
 • Literárno-dejepisné exkurzie
 • Príprava slávnostných a kultúrnych podujatí
 • Aktivity v  školskej knižnici
 • Súťaž čitateľskej gramotnosti
 • Dejepisná exkurzia Osvienčim
 • Zapájanie sa do rôznych súťaží
 • Exkurzia: Po stopách Jána Pavla II. (Krakow)
 • Biblická olympiáda
 • Časopis GesTO …
 • Najzaujímavejšie podujatie v školskej knižnici
 • Tretiaci súťažia
 • Súťaž Čítam, čítaš, čítame…
 • Súťaž Čitateľskej gramotnosti
 • Akadémia veľkých diel

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

Úlohou predmetu je sprostredkovať žiakom jazykové a všeobecné poznatky tak, aby získali všeobecný kultúrny rozhľad a formovali si estetické cítenie a celkovú kultúru vyjadrovania a správania.

Slovenský jazyk  začína komunikáciou, pokračuje sloh.postupmi,  jazykovými štýlmi a jazykovednými disciplínami.

Literatúra má esteticko-výchovné zameranie.  Jej obsahom je  súbor vybraných diel a ukážok zo slovenskej, českej a svetovej literatúry, ktorú žiaci poznávajú hlavne čítaním.  Čítanie spolu s interpretáciou literárnych diel tvorí základ vyučovania literatúry.

Predmet SJL rozvíja  intelektovú, mravnú a citovú stránku  osobnosti a schopnosť vnímať svet v jeho celistvosti.

Tento predmet je jedným z hlavných maturitných predmetov (pozostáva z maturitného testu, slohovej práce a ústnej odpovede).

Literárno-dejepisné exkurzie

 • Liptovský Mikuláš – Literárnohistorické múzeum Janka Kráľa, Spolok Tatrín a Žiadosti slovenského národa, historická mučiareň
 • Martin – Literárne múzeum, Národná knižnica
 • Orava –  rodný dom M.Kukučína (Jasenová), Hájovňa P.O.Hviezdoslava a múzeum Mila Urbana (Babia hora)

DEJEPIS
Hlavnou funkciou dejepisu je formovať historické vedomie žiaka a získať historické vedomosti  zo svetovej, európskej, slovenskej a regionálnej miestnej perspektívy.  Takto vedie žiakov k úcte k vlastnému národu, k rozvíjaniu vlastenectva, v ktorom rezonuje i úcta k iným národom a etnikám a rešpektovanie kultúrnych a iných odlišností.

Dejepisná exkurzia

Návšteva vyhladzovacích táborov Osvienčim ( Auschwitz ) a Březinka ( Birkenau ), kde žiaci prostredníctvom pútavého výkladu lektorky v slovenskom jazyku majú možnosť prehĺbiť si získané vedomosti a pripomenúť hrôzostrašné udalosti 2.svetovej vojny a zločiny nacistického režimu.  Výklad je doplnený krátkym filmom s autentickými zábermi zo života väzňov.

OBČIANSKA NÁUKA

Predmet sa významnou mierou podieľa na mravnom, občianskom a intelektuálnom rozvoji študentov, posilňuje ich všeobecné vzdelanie a prispieva k ich príprave na život.
Obsah je tvorený vybranými poznatkami z týchto spoločenských disciplín:
– etika, etiketa a estetika
– náuka o štáte, práve a ľudských právach a slobodách
– politológia
– filozofia

NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA

 • formuje v človeku náboženské myslenie, svedomie a osobnú vieru ako prejav myslenia,
 • ponúka biblické posolstvo a učenie Cirkvi,
 • učí rozlišovať medzi tým, čo je akceptované spoločnosťou, a tým, čo je skutočne morálnym dobrom.

V  1. ročníku sa zameriavame na vzťahy a zodpovednosť (priateľstvo, vzťah s opačným pohlavím, otázky zmyslu života…

V  2. ročníku sú hlavnou témou hodnoty a rozhodnutia (zmysel svojho života, životný štýl, dekalóg, manželstvo…)

Exkurzia
Po stopách Jána Pavla II. – Krakov ( Sanktuárium Božieho milosrdenstva, Pamiatky na Waweli, Katedrálne múzeum, Jagelonská univerzita, Kostol sv. Petra a Pavla, Mariánska bazilika a iné )