Profil absolventa

Prezentačné video školy

PROFIL ABSOLVENTA – 2675 M ELEKTROTECHNIKA  – žiaci získajú špecializáciu v oblasti telekomunikačných, rádiokomunikačných zariadení, počítačových systémov, televíznej, satelitnej techniky a komunikačných sietí. Sú schopní obsluhovať, vykonávať údržbu a prepájať zariadenia pre príjem a spracovanie televízneho  signálu, vykonávať manuálne práce  pri montáži káblových rozvodov, televíznych a satelitných antén. Žiaci môžu absolvovať skúšku odbornej spôsobilosti v elektrotechnike.  

PROFIL ABSOLVENTA – 3918 M TECHNICKÉ LÝCEUM – žiaci  sú schopní vykonávať práce asistenta technických hospodárskych pracovníkov v priemyselných odvetviach, budú pripravení na štúdium na VŠ.Odbor je určený pre žiakov so záujmom o prírodné vedy a techniku.

PROFIL ABSOLVENTA – 2387 M MECHATRONIKA – žiaci získajú vedomosti a zručnosti z oblasti zobrazovania strojových súčiastok, konštrukčných a technologických postupov, základov elektrotechniky, automatizácie, elektroniky a vedomosti ekonomického charakteru. Sú schopní opravovať a obsluhovať konvenčné stroje a zariadenia, poznajú technológiu opráv. Mechatronika spája súčasné poznatky z elektrotechniky, elektroniky, aplikovaného softvéru, mechaniky, informačných a počítačových systémov. Žiaci môžu absolvovať skúšku odbornej spôsobilosti v elektrotechnike.

PROFIL ABSOLVENTA – 2561 M INFORMAČNÉ A SIEŤOVÉ TECHNOLÓGIE – žiaci získajú informácie o moderných digitálnych technológiách. Následne môžu vedomosti a zručnosti aplikovať v odbornej prexi ako správca počítačovej siete, správca informačného systému, servisný technik počítačov, databázový administrátor,atď.