Školská jedáleň

 

Je súčasťou školy a poskytuje celodenné stravovanie pre žiakov ubytovaných v školskom internáte a obedy pre žiakov a zamestnancov školy. V školskej jedálni sa môžu stravovať vo vymedzenom čase aj iní stravníci t.j. žiaci a zamestnanci iných škôl v meste a zamestnanci z okolitých organizácii.

Denne varíme dve hlavné jedlá na výber, z ktorých si môžu  stravníci vopred objednať podľa vlastného zváženia na snímacom zariadení v školskej jedálni alebo cez internet prostredníctvom stránky www.eskoly.sk . Objednávky a storná na obedy  sú prijímané vopred jeden deň alebo v ten deň ráno do 8,00 hod. V školskej jedálni je zavedený systém odberu stravy pomocou snímacích kariet, ktoré je potrebné si zakúpiť u pracovníčok školskej jedálne.  Táto čipová karta slúži na stravovanie počas celého štúdia na škole.

Cenník stravy:

                                         raňajky – 1,33 €
                                             obed    -1,61 €
                                              večera – 1,49 €
                                             zamestnanci -1,40 €
                                             cudzí stravníci – 4,00 €

Čipová karta:
  –  žiaci  – 3,50 €
–  ostatní  – 4,00 €
Platby za stravu sa uhrádzajú vopred a to formou:

  • trvalého príkazu
  • intertnet banking
  • číslo účtu: SK77 8180 0000 0070 0066 3586,
    kde je potrebne uviesť meno stravníka / aj pre viacerých súrodencov/ alebo do variabilného symbolu číslo čipovej stravovacej karty.
    Informácie na tel. čísle: 043/5831230,  043/5320282, p. Duchoňová.  p. Dibdiaková

Odhlášky zo stravy sú prijímané aj telefonicky ráno do 8,00 hod. na  č.t. 043/5831230,  043/5320282. Neodhlásená a neodobratá strava prepadá, náhrada sa neposkytuje. Preplatky za stravu sa vracajú ku koncu školského roka .