Učebné plány

INFORMAČNÉ A SIEŤOVÉ TECHNOLÓGIE – študijný odbor 2561 M informačné a sieťové technológie

UP-IST-1.,2.-ročník
UP-IST-3.,4.-ročník

POČÍTAČOVÉ SIETE A KOMUNIKAČNÁ TECHNIKA – študijný odbor 2675 M elektrotechnika 

UP-ELE-1.ročník
UP-ELE-2.ročník
UP-ELE-3.ročník
UP-ELE-4.ročník

MECHATRONIKA – študijný odbor  2387 M mechatronika 

UP-MECH-dual-1.,2.,3.ročník
UP-MECH-4.ročník

TECHNICKÉ LÝCEUM – študijný odbor 3918 M technické lýceum – blok informatika, blok ekonomika

UP-TLY-1.,2.ročník
UP-TLY-3.ročník
UP-TLY-EKO-4.ročník
UP-TLY-INF-4.ročník

TECHNICKÉ A INFORMATICKÉ SLUŽBY V ELEKTROTECHNIKE – študijný odbor 3917 M 

Školské vzdelávacie programy sú k nahliadnutiu na sekretariáte školy!