Učebné plány

INFORMAČNÉ A SIEŤOVÉ TECHNOLÓGIE – študijný odbor 2561 M informačné a sieťové technológie

Učebný plán – IST – 1. 2. 3. ročník …

POČÍTAČOVÉ SIETE A KOMUNIKAČNÁ TECHNIKA – študijný odbor 2675 M elektrotechnika 

Učebný plán – ELE – 1.2.3.4.ročník … 

EKONOMICKÉ ČINNOSTI PODNIKU – študijný odbor 6317 M obchodná akadémia

Učebný plán – OA – 4. ročník …

MECHATRONIKA – študijný odbor  2387 M mechatronika 

Učebný plán – MECH – 1.2.3.4.ročník …
Učebný plán – MECH. – duálne vzdelávanie – 1B …

TECHNICKÉ LÝCEUM – študijný odbor 3918 M technické lýceum – blok informatika

Učebný plán – TLY – INF – 1.2.ročník …
Učebný plán – TLY – INF – 3.,4.ročník …

TECHNICKÉ LÝCEUM – študijný odbor 3918 M technické lýceum – blok ekonomika

Učebný plán – TLY – EKO – 2. ročník …


 

Školské vzdelávacie programy sú k nahliadnutiu na sekretariáte školy!