PK ekonomických predmetov

Predmetová komisia má 3 členov

Odborné predmety

Ekonomika a právo, resp. Ekonomika

Predmet ekonomika je základným odborným predmetom v sústave odborných ekonomických predmetov. Obsah učiva uvádza žiakov do problematiky ekonomiky, hospodárskej praxe, základných vzťahov a podstaty fungovania trhovej ekonomiky. Žiaci si osvoja používanie odbornej ekonomickej terminológie, získajú poznatky z oblasti makroekonómie a ekonomiky podniku, prehľad o zákonitostiach a javoch trhovej ekonomiky, učia sa porozumieť základným prvkom trhu a osvoja si vedomosti o fungovaní trhu a jeho subjektoch.

Predmet  sa venuje ekonomickému vzdelávaniu, ktoré je rozdelené do týchto oblastí:

  1. Pravidlá riadenia osobných financií

Obsah učiva je zameraný na orientáciu v zabezpečovaní základných ľudských a ekonomických potrieb jednotlivca a rodiny. Žiaci sa oboznámia so základnými pravidlami riadenia vlastných financií a naučia sa rozoznávať riziká v ich riadení. Získajú orientáciu v oblasti finančných inštitúcií, naučia sa efektívne využívať finančné služby za súčasného používania pojmov v oblasti finančníctva a sveta peňazí. Na základe príkladov úspešných jednotlivcov v svojej profesijnej ceste sa naučia poznať podmienky vylučujúce neúspešnosť jednotlivca a rodiny.

  1. Spotrebiteľská výchova 

Žiak sa oboznámi s cieľom zákona o ochrane spotrebiteľa a jeho právach. Vzdelávaním si osvojí základné pojmy spotrebiteľskej výchovy. Získa poznatky súvisiace s poctivosťou predaja výrobkov a služieb, s informatívnou povinnosťou predávajúceho voči spotrebiteľom, o označovacej povinnosti a sankciách. Dôležitou súčasťou prípravy je orientácia v problematike ochrany práv spotrebiteľa a schopnosť tieto práva uplatňovať v praxi.

  1. Výchova k podnikaniu

Žiaci sa oboznámia sa s právnymi pojmami podnikania, podstatou podnikateľskej činnosti, jednotlivými formami podnikania, princípmi právnej úpravy podnikania v Slovenskej republike. Podrobnejšie si osvoja problematiku živnostenského podnikania, naučia sa vypracovať jednoduchý podnikateľský zámer. Cieľom je rozvoj základných zručností žiakov pre lepšiu zamestnanosť, proaktívny prístup k rozvoju podnikavosti, samostatnej aj tímovej práce, schopnosti riešiť problémy, identifikovať, navrhnúť a rozvíjať svoj vlastný nápad. Na naplnenie tohto zámeru sa v niektorých odboroch využíva  program JA Slovensko – Zručnosti pre úspech.

  1. Svet práce

Obsah učiva vedie žiaka k osvojeniu základných pojmov pracovného práva a k porozumeniu pracovnoprávnych vzťahov. Vzdelávanie pripravuje žiaka pre svet práce z hľadiska domácich, európskych i mimoeurópskych možností. Učivo sa zameriava na rozvoj schopností žiaka v oblasti osobného manažmentu. Vo vzdelávacom procese sa súčasne formujú a rozvíjajú schopnosti racionálneho a efektívneho správania a zodpovednosti za vlastnú prácu. Žiak sa učí porozumieť základným atribútom trhu práce, získa vedomosti o ponuke a dopyte po pracovných miestach, naučí sa, ako sa uchádzať o zamestnanie a osvojí si náležitosti súvisiace s pracovným pomerom. Získava informácie o dôležitosti rozširovania nadobudnutých vedomostí a zručností cestou celoživotného vzdelávania, ako základu jeho osobnostného a kariérovéhorozvoja.

Ekonomické cvičenia

Ekonomické cvičenia sú jedným z profilových odborných ekonomických predmetov. Vyučovanie je zamerané na plynulý prechod absolventa z oblasti teoretickej prípravy do praktického prejavu získaním a osvojením si základných pracovných postupov, samostatnosti pri riešení úloh, získať skúsenosti z tímovej práce, získať predstavu o ekonomických procesoch v reálnej praxi. Predmet poskytuje žiakom kompletné a súhrnné vedomosti a návyky z oblasti odborných ekonomických predmetov s osobitným dôrazom na ich využitie a uplatnenie v praktických úlohách.

Administratíva a korešpondencia

Cieľom predmetu administratíva a korešpondencia je, aby žiak získal zručnosti písať technicky správne hmatovou metódou na klávesnici PC. Ovládanie desaťprstovej hmatovej metódy predpokladá zvýšenie efektivity a produktivity výkonu práce na PC. V ďalších ročníkoch predmet pestuje kultivovaný písomný prejav žiaka z hľadiska vhodnej odbornej štylizácie, logickej, vecnej a gramaticky správnej a vyhovujúcej formálnej úpravy v súlade s normou pre úpravu rôznych typov písomnosti z administratívnej praxe.

Účtovníctvo

Predmet účtovníctvo dotvára odborný profil absolventa s ekonomickým zameraním. Obsah výučby predmetu je spracovaný tak, aby podporoval rozvoj ekonomického myslenia žiakov. Všeobecné poznatky a obsah učiva sú aplikované na podnikateľskú účtovnú jednotku, ktorá účtuje v sústave podvojného účtovníctva. Žiaci získajú teoretické poznatky, ktoré si overia, upevnia a rozšíria pomocou riešenia praktických príkladov. Na konkrétnych príkladoch a schémach účtovania je žiakom vysvetlená  ekonomická podstata a význam vybraných účtovných prípadov tak, aby dostal ucelený prehľad o finančnom účtovníctve účtovnej jednotky.

Cvičenia z účtovníctva

Predmet cvičenia z účtovníctva logicky a obsahovo nadväzuje na predmet účtovníctvo. Vedie k prehĺbeniu a upevneniu poznatkov z postupov účtovania. Žiaci si osvojené vedomosti, zručnosti a návyky z predmetu účtovníctvo overia, precvičia, prípadne rozšíria pomocou riešenia praktických príkladov individuálne alebo v pracovných skupinách. Pre ucelený pohľad na účtovanie v malom podniku sa žiakovi v odbore TIS ponúka aj získanie základných poznatkov z oblasti jednoduchého účtovníctva a evidencie.

Aktivity:

Vzdelávacie programy JA Slovensko

Súťaže:

Finančná olympiáda
Ekonomická olympiáda
Social Innovation Relay
SIP