PK ekonomických predmetov

Predseda predmetovej komisie: Ing. Kolejáková Irena

Členovia predmetovej komisie:

Ing. Dreveňáková Jana
Ing. Sabová Monika
Ing. Šurinová Eva

Odborná prax:
Správa z odbornej praxe – vzor 2018/2019 – OA …

Hodnotenie odbornej praxe – kritériá – 2018/2019 …

 

Odborné predmety

Ekonomika

Predmet ekonomika je základným odborným predmetom v sústave odborných ekonomických predmetov. Obsahuje ekonomické pojmy, kategórie, javy, procesy a vzťahy medzi nimi, ktorých zvládnutie je predpokladom štúdia všetkých ostatných odborných predmetov: účtovníctvo, hospodárske výpočty, tovaroznalectvo, základy práva, administratíva a korešpondencia, ekonomické cvičenia, základy makroekonómie, aplikovaná informatika, aplikovaná ekonómia a ostatné. Pri výuke sa využívajú moderné vyučovanie prostriedky a postupy, originály tlačív, formulárov, príslušné právne predpisy a právne normy, výpočtová technika a odborná tlač.

Súčasťou predmetu ekonomika je dvojtýždňová súvislá odborná prax vo vybraných podnikoch, bankách, inštitúciách, v orgánoch štátnej správy a samosprávy,  kde si môžu získané teoretické vedomosti upevniť konkrétnou vykonávanou prácou.

Základy makroekonómie

 Predmet  základy  makroekonómie je odborným predmetom, ktorý má v sústave odborných predmetov špecifické postavenie. Zaradením do učebného plánu v štvrtom ročníku nadväzuje na odborné vedomosti, ktoré žiaci získali v základných odborných predmetoch z oblasti mikroekonomiky a rozvíja ich z makroekonomického aspektu.

Účtovníctvo

Spolu s ekonomikou tvorí základný a maturitný predmet. Jeho cieľom je naučiť študentov základy podvojného a jednoduchého účtovníctva v podnikateľských účtovných jednotkách, zvládnuť problematiku účtovnej dokumentácie, účtovnej závierky a dokázať analyzovať finančnú situáciu podniku. Pochopiť podstatu a odlišnosti účtovania v bankách, poisťovniach a v rozpočtových a príspevkových organizáciách. Súčasťou výučby je využívanie ekonomického softvéru OMEGA.

Základy práva

 Predmet základy práva poskytuje žiakom stručný prehľad o právnom systéme Slovenskej republiky a o jednotlivých právnych odvetviach. Cieľom učiva vzdelávacieho okruhu základy práva je vybaviť žiakov kompetenciami, ktoré ich vedú k utváraniu právneho vedomia na úrovni potrebnej pre výkon povolania. Žiaci získajú základné poznatky o právnych predpisoch a o  ich praktickom uplatnení. Naučia sa orientovať v platnom právnom poriadku a ustanoveniach obchodného, občianskeho, rodinného, živnostenského a pracovného práva.

Tovaroznalectvo

 Cieľom predmetu je poskytnúť žiakom základné vedomosti o surovinách na výrobu výrobkov, odborné vedomosti o sortimentných druhoch tovarov, o ich charakteristike, úžitkových vlastnostiach, spôsoboch používania, zásadách ošetrovania, skladovania a hodnotenia tovaru. V rámci učiva sa žiaci oboznámia s typickými znakmi hlavných druhov tovarov. Predmet je tiež zameraný  na výchovu spotrebiteľského vedomia u žiakov s cieľom získať správne spotrebiteľské vedomosti, zručnosti a postoje a aktívne využívať spotrebiteľské práva. Poznatky získané v predmete sa môžu využiť aj v iných odborných predmetoch – ekonomika, základy práva.

Hospodárske výpočty

Predmet matematicko – ekonomické výpočty sa zaraďuje medzi odborné predmety praktického zamerania. V predmete sa využívajú medzipredmetové vzťahy s matematikou, ekonomikou a účtovníctvom. Úlohou predmetu je súčasne vytvoriť základy pre rozvoj logického myslenia žiakov v nadväznosti na jeho uplatnenie pri rozvíjaní  matematicko- štatistických schopností s ich využitím v ekonomických úlohách. Súčasne tento predmet rozvíja u žiakov zmysel pre tvorivosť, samostatnosť, presnosť a precíznosť, pričom žiaci získavajú základné zásady cieľavedomosti a systematickej práce.

Ekonomické cvičenia

 Ekonomické cvičenia sú jedným z profilových odborných ekonomických predmetov. Vyučovanie je zamerané na plynulý prechod absolventa z oblasti teoretickej prípravy do praktického prejavu získaním a osvojením si základných pracovných postupov, samostatnosti pri riešení úloh, získať skúsenosti z tímovej práce, získať predstavu o ekonomických procesoch v reálnej praxi. Predmet poskytuje žiakom kompletné a súhrnné vedomosti a návyky z oblasti odborných ekonomických predmetov s osobitným dôrazom na ich využitie a uplatnenie v praktických úlohách s využitím ekonomického softvéru OMEGA.

Aplikovaná informatika

Predmet aplikovaná informatika súvisí s učivom predmetu informatika, rozvíja, rozširuje a prehlbuje ho. Vedomosti a zručnosti, ktoré žiaci získajú pri štúdiu v tomto predmete súvisia s využitím aplikačných programov z kancelárskych programových balíkov. Zoznámia sa s možnosťami počítačových programov a spôsobom ich ovládania a obsluhy, naučia sa pracovať a využívať aplikačné programy pre tvorbu textových a prezentačných dokumentov, ovládať obsluhu periférnych zariadení potrebných pre činnosť používaného programu. Naučia sa vyhľadávať informačné zdroje a potrebné informácie a spracovať ekonomickú agendu firmy vybraným ekonomickým softvérom – Alfa, Omega, Olymp.

Administratíva a korešpondencia

Cieľom predmetu je naučiť študentov ovládať desaťprstovú hmatovú metódu, vyhotovovať tabuľky, dodržiavať platné normy pri písaní a formálnej úprave obchodných listov, vypracovávať vecne, gramaticky, štylisticky a formálne správne písomnosti z administratívnej praxe.

Voliteľné predmety

 

Etika v podnikaní

Vzdelávací program JA Etika v podnikaní prebúdza aktívny záujem mladých ľudí o vnímanie etických hodnôt, podnecuje medzi študentami diskusiu o platnosti univerzálnych etických princípov bez ohľadu na rasu či národnosť a prebúdza v nich záujem o chápanie a rešpektovanie odlišností.Program je pre stredoškolákov zaujímavý aj tým, že prostredníctvom online komunikačných aktivít sa podieľajú o svoje názory na riešenie etických problémov v prípadových štúdiách so študentami na celom Slovensku, pretože program prebieha simultánne v tom istom čase vo všetkých zúčastnených školách.

 

Viac ako peniaze

Cieľom tohoto predmetu je zvýšiť finančnú gramotnosť žiakov  a naučiť ich finančne plánovať svoju budúcnosť. Predmet je rozdelený do desiatich tematických celkov. Tieto na seba postupne nadväzujú od histórie peňazí, bánk a bankových produktov, cez vlastný účet, platobné nástroje, sporenie a investovanie, až po riziká. Pri výuke sa využíva On-line učebnica, ktorá obsahuje učebné texty, príklady aj testy, ktoré preveria nadobudnuté poznatky.

Ekonomický seminár

Je inovatívny vyučovací predmet. Patrí do skupiny povinne voliteľných predmetov, ktorí si môžu študenti vybrať v 4. ročníku v študijnom odbore OA. Zaujímavým spôsobom umožňuje žiakom získať a zopakovať si poznatky z ekonómie. Predmet vznikol prepojením viacerých moderných ekonomických projektov: On line učebnica ekonómie a podnikania, myslím ekonomicky a stredoškolský podnikateľský zámer. Za všetky projekty môžu študenti získať certifikát.

Účtovníctvo v praxi

Predmet účtovníctvo v praxi uplatňuje a spája získané vedomosti a zručnosti s praxou. Dopĺňa základné odborné predmety ekonomického charakteru. Pri vyučovaní predmetu účtovníctvo v praxi sa rešpektuje zásada primeranosti a zaradenie doplňujúcich poznatkov je nadštandardné a závisí od kvalitatívnej úrovne žiakov.

 

Aktivity:

Vzdelávacie programy JA Slovensko …

 

PK organizačne zabezpečovala dva ročníky krajského kola Súťaže žiakov stredných škôl v spracovaní informácií na počítači (SIP):

  • 49. ročník, ktorý sa konal v štvrtok 12. februára 2015. Zúčastnilo sa ho 34 žiakov   z 13 stredných škôl ŽSK,
  • 50. ročník , ktorý sa konal 11. februára 2016 a zúčastnilo sa na ňom 53 súťažiacich z 15 stredných škôl ŽSK.