PK ekonomických predmetov

Predseda predmetovej komisie: Ing. Kolejáková Irena

Členovia predmetovej komisie:

Ing. Dreveňáková Jana
Ing. Sabová Monika
Ing. Šurinová Eva

Odborné predmety

Ekonomika

Predmet ekonomika je základným odborným predmetom v sústave odborných ekonomických predmetov. Obsahuje ekonomické pojmy, kategórie, javy, procesy a vzťahy medzi nimi, ktorých zvládnutie je predpokladom štúdia všetkých ostatných odborných predmetov: účtovníctvo, hospodárske výpočty, tovaroznalectvo, základy práva, administratíva a korešpondencia, ekonomické cvičenia, základy makroekonómie, aplikovaná informatika, aplikovaná ekonómia a ostatné. Pri výuke sa využívajú moderné vyučovanie prostriedky a postupy, originály tlačív, formulárov, príslušné právne predpisy a právne normy, výpočtová technika a odborná tlač.

Súčasťou predmetu ekonomika je dvojtýždňová súvislá odborná prax vo vybraných podnikoch, bankách, inštitúciách, v orgánoch štátnej správy a samosprávy,  kde si môžu získané teoretické vedomosti upevniť konkrétnou vykonávanou prácou.

Základy makroekonómie

 Predmet  základy  makroekonómie je odborným predmetom, ktorý má v sústave odborných predmetov špecifické postavenie. Zaradením do učebného plánu v štvrtom ročníku nadväzuje na odborné vedomosti, ktoré žiaci získali v základných odborných predmetoch z oblasti mikroekonomiky a rozvíja ich z makroekonomického aspektu.

Účtovníctvo

Spolu s ekonomikou tvorí základný a maturitný predmet. Jeho cieľom je naučiť študentov základy podvojného a jednoduchého účtovníctva v podnikateľských účtovných jednotkách, zvládnuť problematiku účtovnej dokumentácie, účtovnej závierky a dokázať analyzovať finančnú situáciu podniku. Pochopiť podstatu a odlišnosti účtovania v bankách, poisťovniach a v rozpočtových a príspevkových organizáciách. Súčasťou výučby je využívanie ekonomického softvéru OMEGA.

Ekonomické cvičenia

 Ekonomické cvičenia sú jedným z profilových odborných ekonomických predmetov. Vyučovanie je zamerané na plynulý prechod absolventa z oblasti teoretickej prípravy do praktického prejavu získaním a osvojením si základných pracovných postupov, samostatnosti pri riešení úloh, získať skúsenosti z tímovej práce, získať predstavu o ekonomických procesoch v reálnej praxi. Predmet poskytuje žiakom kompletné a súhrnné vedomosti a návyky z oblasti odborných ekonomických predmetov s osobitným dôrazom na ich využitie a uplatnenie v praktických úlohách s využitím ekonomického softvéru OMEGA.

Aplikovaná informatika

Predmet aplikovaná informatika súvisí s učivom predmetu informatika, rozvíja, rozširuje a prehlbuje ho. Vedomosti a zručnosti, ktoré žiaci získajú pri štúdiu v tomto predmete súvisia s využitím aplikačných programov z kancelárskych programových balíkov. Zoznámia sa s možnosťami počítačových programov a spôsobom ich ovládania a obsluhy, naučia sa pracovať a využívať aplikačné programy pre tvorbu textových a prezentačných dokumentov, ovládať obsluhu periférnych zariadení potrebných pre činnosť používaného programu. Naučia sa vyhľadávať informačné zdroje a potrebné informácie a spracovať ekonomickú agendu firmy vybraným ekonomickým softvérom – Alfa, Omega, Olymp.

Administratíva a korešpondencia

Cieľom predmetu je naučiť študentov ovládať desaťprstovú hmatovú metódu, vyhotovovať tabuľky, dodržiavať platné normy pri písaní a formálnej úprave obchodných listov, vypracovávať vecne, gramaticky, štylisticky a formálne správne písomnosti z administratívnej praxe.

Viac ako peniaze

Cieľom tohoto predmetu je zvýšiť finančnú gramotnosť žiakov  a naučiť ich finančne plánovať svoju budúcnosť. Predmet je rozdelený do desiatich tematických celkov. Tieto na seba postupne nadväzujú od histórie peňazí, bánk a bankových produktov, cez vlastný účet, platobné nástroje, sporenie a investovanie, až po riziká. Pri výuke sa využíva On-line učebnica, ktorá obsahuje učebné texty, príklady aj testy, ktoré preveria nadobudnuté poznatky.

Cvičenia z účtovníctva

Predmet účtovníctvo v praxi uplatňuje a spája získané vedomosti a zručnosti s praxou. Dopĺňa základné odborné predmety ekonomického charakteru. Pri vyučovaní predmetu účtovníctvo v praxi sa rešpektuje zásada primeranosti a zaradenie doplňujúcich poznatkov je nadštandardné a závisí od kvalitatívnej úrovne žiakov.

Aktivity:

Vzdelávacie programy JA Slovensko …

Súťaže:

Mladý účtovník
Finančná olympiáda
Ekonomická olympiáda
Digitálna garáž
XV.ročník celoslovenskej súťaže  odborných vedomostí a praktických zručností žiakov SOŠ a VI.ročník v odbore OA

WORKSHOP – Emócie v marketingu