Školské kolo SOČ

Vážení rodičia a učitelia, milí žiaci

  Dňa 22. februára 2023 sa na našej škole konal v poradí už 45.ročník Celoslovenskej súťaže Stredoškolská odborná činnosť. Táto súťaž je určená pre žiakov, ktorí majú záujem prezentovať svoje vlastné odborné práce a praktické výrobky, slúži  na rozvíjanie vlastnej tvorivosti žiakov a podporuje praktické zručnosti žiakov. Táto súťaž má jednotlivé kolá a tak sa konalo najprv Školské kolo tejto súťaže. Zúčastnili sa ho žiaci z tried IV.A , IV.C, IV.E a III.C, ktorým patrí veľké poďakovanie za ich ochotu prezentovať svoje práce.

     Pred odbornou hodnotiacou porotou v zložení: Ing Ľubomír Habo, Ing. Eva Šurinová, Ing. Pavol Vajdečka prezentovali žiaci svoje práce v jednotlivých kategóriách. Prví dvaja žiaci v každej kategórií zároveň postupujú na Okresné kolo súťaže, ktoré sa konalo 9. marca 2023 na SOŠ obchodu a služieb v Dolnom Kubíne. Ale o tom už neskôr.

Všetkým žiakom srdečne blahoželáme.

Umiestnenie:

Kategória 01- Problematika voľného času 

 1.miesto – Patrik Samardák 4.C

 2.miesto – Samuel Púčať 4.C

 3. miesto – Eliáš Ondrík 4.C

 4.miesto – Matej Pavlov 4.C

Kategória 10 – Stavebníctvo, geodézia a kartografia

1.miesto – Adrián Maslák  4.C

2.miesto – Anton Brišák 4.C 

3. miesto – Rudolf Gerek  4.C

Kategória 11- informatika

1.miesto – René Révay  4.C

Kategória 12 – elektrotechnika, hardvér, mechatronika

1.miesto – Imrich Vigľaš  4.A

Kategória 13 – História, právne vedy, filozofia

  1. miesto – Marek Romaňák  3.C

Kategória 14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie

1.miesto – Jakub Bulla  4.E

                                              Ing. Ľubomír Habo – školský koordinátor SOČ