Prípravný kurz na prijímacie konanie

Pre žiakov  9. ročníka, ktorí majú záujem študovať na našej strednej škole, Stredná priemyselná škola informačných technológií  Ignáca Gessaya, Medvedzie 133/1, Tvrdošín, realizujeme Prípravný kurz na prijímacie skúšky 2023/2024 z matematiky a slovenského jazyka a literatúry.

MATEMATIKA:

  1. Čísla, počtové operácie s číslami, mocniny, výrazy, lineárne rovnice
  2. Pomer, úmera, percentá, slovné úlohy 
  3. Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika, práca s tabuľkou a grafom 
  4. Obsah a obvod rovinných útvarov, objem a povrch telies 

Termín: 17. 04. 2023 a 26. 04. 2023

Čas: 14:30  – 16:00 

Prihlásenie: https://forms.gle/YynLRkkyh9fC4Q3r6

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA:

  1. Morfológia – slovné druhy 
  2. Syntax – vety a vetné členy 
  3. Literatúra – druhy, žánre, umelecké jazykové prostriedky 
  4. Praktické cvičenia na prijímacie skúšky 

Termín: 19. 04. 2023 a 24. 04. 2023

Čas: 14:30 – 16:00

Prihlásenie: https://forms.gle/ZTNA8dtax8pK7h2T6