Fyzikálno-optické prednášky

           V pondelok 07. novembra 2022 sa uskutočnila na našej škole vzdelávacia séria fyzikálno-optických prednášok zameraných na Elektrooptiku, Štúdium vnútra atómu a Mendelejevovu tabuľku prvkov. Odborné prednášky pre pedagógov a žiakov boli vedené pod záštitou Žilinskej univerzity pracovníkmi katedry fyziky – FEIT a to s prof. RNDr. Jozefom Kúdelčíkom, PhD., s doc. RNDr. Ivanom Melom, PhD. a s Ing. Štefanom Hardoňom, PhD.. Žiakov ktorých zaujíma téma fyziky, majú zároveň možnosť stať sa počas projektu Masterclasses (hlavným koordinátorom tohto projektu pre celé Slovensko je práve pán docent Ivan Melo zo ŽU) na jeden deň súčasťou tímu vedcov, zaoberajúcimi sa časticovou fyzikou na svetovej úrovni. Súčasťou nabitého programu sú teoretické prednášky, ale aj cvičenia na získanie praktických skúseností, kde žiaci pracujú s reálnymi dátami z laboratórií v CERNe. V závere dňa svoje zistenia budú konzultovať prostredníctvom živej videokonferencie priamo s vedcami pôsobiacimi v CERNe. Pre viacej informácií je potrebné sledovať stránku www.svetcastic.sk. Pozvaným hosťom zo ŽU ďakujeme za zorganizovanie prínosného seminára a ich podnetné myšlienky do života.