Ignác Gessay

Stručný životopis I. Gessaya.

*17.6.1874 Tvrdošín     +12.8.1928 Bratislava

Chudobné oravské drevenice dali slovenskému národu veľa významných osobností, ktoré sa významným dielom zapísali do novších slovenských dejín. K nim nepochybne patrí aj tento rodák z Tvrdošína, povolaním učiteľ, novinár a národnokultúrny pracovník medzi americkými Slovákmi. Vtedajšia moc mu zakázala písať do slovenských novín a preto v roku 1898 odišiel ako vysťahovalec do USA. Tu sa stal najskôr učiteľom slovenčiny, neskôr redaktorom Amerikánsko-slovenských novín, Slovenského denníka i newyorského denníka. Bol aj redaktorom prvého slovenského časopisu v USA pre študujúcu mládež – Mládež. Participoval pri zakladaní vrcholnej organizácie amerických Slovákov v roku 1907 – Slovenskej ligy v Amerike. Angažoval sa aj pri zhromažďovaní a záchrane písomných dokumentov k dejinám Slovákov v Amerike, pričom navštívil desiatky slovenských osád a farností v USA. Organizoval protestné zhromaždenia slovenských vysťahovalcov proti maďarským grófom A. Appónimu a M. Károlimu, ktorí boli v USA v rokoch 1911 a 1914 na propagandistickej ceste po USA. Počas 1. svetovej vojny organizoval slovenských dobrovoľníkov z radov vysťahovalcov do Štefánikových légií. V roku 1917 sa stal predsedom Spolku slovenských novinárov v USA. Bol spolu podpisovateľom známej Pittsburskej dohody z mája 1918. V roku 1919 sa zúčastnil v Paríži Mierovej konferencie, ako vyslanec Slovenskej ligy v Amerike. V tomto období sa rozhodol pre návrat na Slovensko a v Bratislave založil informačnú kanceláriu, ktorá mala informovať amerických krajanov o pomeroch na Slovensku. V roku 1920 založil Slovenskú ligu na Slovensku, ktorá vykonala kus pozitívnej národnokultúrnej osvetovej práce na národnostne zmiešanom území južného Slovenska i pri zakladaní slovenských škôl v týchto lokalitách i v cudzine. Jeho prácu a obetavú činnosť výstižne charakterizuje nápis na jeho pomníku na bratislavskom Ondrejskom cintoríne: „Ak moja práca vzbudila v niekom zápal pre posvätné veci nášho národa, vtedy som nežil nadarmo.“ V Bratislave je po ňom pomenovaná ulica a v Tvrdošíne nesie jeho meno Stredná priemyselná škola.

Brief Biography of I. Gessay . 

Born 17-th June 1874 Tvrdošín, died 12-th August 1928 Bratislava

 Slovak nation gave many important people in newer Slovak history. These undoubtedly include the following native of Tvrdosina , by profession a teacher , journalist and national cultural worker among American Slovaks . Power of the Austro -Hungarian Monarchy banned him to write in Slovak newspapers and so in 1898 he went as emigrant to the United States. Here he became a teacher Slovak, later editor – American- Slovak newspapers, Slovak newspaper and the New York newspaper. He was also editor of the first Slovak magazine in the U.S. for studying youth – Youth.  He participated in the establishment of the Organization of American Slovaks peaks in 1907 – Slovak League of America. He is also engaged in collecting and saving the written documents on the history of Slovaks in America, he visited many Slovak villages and parishes in the United States. During the World War the first he organized volunteers from Slovak emigrants for Štefánik legions. In 1917 he became chairman of the Association of Slovak journalists in the United States. He was a signer of document known as Pittsburgh Agreement of May, 1918. In 1919 he participated in the Paris Peace Conference, as the ambassador of the Slovak League in America. During this period, he decided to return to Slovakia and in Bratislava has an information office, which informed about the situation of American expatriates in Slovakia. In 1920 he founded the Slovak league in Slovakia, which carried out a piece of positive national cultural and educational work on ethnically mixed areas of southern Slovakia and the Slovak establishment of schools in these localities and abroad. His work and devoted work aptly characterizes the inscription on his monument in Bratislava Ondrejský cemetery: ” If my work has aroused in someone inflammation of the sacred things of our nation, then I did not live in vain. ” In Bratislava the street is named after him and Tvrdošín Secondary School bears his name as well.

Zostavil Ing. K. Hanuľák