Deň otvorených dverí

Poslaním našej alma mater je s láskou odovzdávať vedomosti a zručnosti, pripravovať žiakov na budúce povolanie reflektujúc potreby trhu práce, i ďalšie štúdium. Zároveň formovať u mladých ľudí postoje, viesť ich k dodržiavaniu etických a ľudských princípov.Budovať otvorenú vzdelávaciu inštitúciu pre stredoškolákov, ich rodičov, podnikateľských partnerov i širokú verejnosť s ponukou moderných vzdelávacích programov.
Pozrite si, ako to u nás v škole vyzerá: