„Digitálnymi technológiami v škole do praxe“

Nepochybne žijeme digitálnu dobu. Moderné informačné technológie sa stavajú súčasťou osobného a pracovného života. Nový svet prináša nové výzvy a príležitosti. Trh práce dopytuje po pracovných pozíciách, na ktoré je potrebné mladých ľudí vzdelávať. Školy sa preto musia meniacim sa spoločenským, ekonomickým a technologickým podmienkam nevyhnutne prispôsobiť a nastaviť obsah vzdelávania pre potreby trhu. 

Stredná priemyselná škola informačných technológií Ignáca Gessaya nasadla na trend vzdelávania žiakov a učiteľov prostredníctvom podpory operačného programu Ľudské zdroje spolufinancovaný fondom Európskeho sociálneho fondu v prioritnej osi Vzdelávanie. Investičnou prioritou projektu je zvyšovanie významu trhu  práce v oblasti systémov vzdelávania a odbornej prípravy, uľahčovanie prechodu od vzdelávania k zamestnanosti a zlepšovanie systémov odborného vzdelávania a prípravy a ich kvality, a to aj prostredníctvom mechanizmov na predvídanie zručností, úpravy učebných plánov a vytvárania a rozvoja systémov vzdelávania na pracovisku vrátane systémov duálneho vzdelávania.

Hlavný cieľ projektu „Digitálnymi technológiami v škole do praxe“ je zvýšiť kvalitu vzdelávania a pripraviť žiakov na uplatnenie sa na trhu práce je doplnený špecifickým cieľom zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy reflektujúc potreby trhu práce.

Projekt v zadefinovaných podaktivitách je zameraný na podporu vzdelávania žiakov zvýšením digitálnych zručnostíprostredníctvom implementovaných extra hodín do učebného plánu. V študijnom odbore technické lýceum sme zaviedli predmet online marketing, v ktorom ide o kľúčové prepojenie teoretických poznatkov pri výučbe digitálnych zručností s aplikáciou na praktické príklady ich využitia. Obsah vzdelávania umožní žiakom získať praktické skúsenosti v oblasti využitia dát v online marketingu, tvorby stratégie a analýzy konkurencie. Predmet programovanie mikrokontrolerovv študijnom odbore elektrotechnika ponúka vzdelávanie v oblasti algoritmizácie a programátorských zručností. Žiaci pochopia prepojenie programovania s elektrotechnikou a budú si môcť sami vyskúšať programovanie jednotlivých prvkov elektrického obvodu pomocou programovacieho jazyka C++.  

V ďalšej podaktivite zameranej na podporu vzdelávania žiakov v mimoškolskej oblasti pod názvom Moderná informatika rozdelená do štyroch modulov LINUX, programovanie webových aplikácií, foto/video a visual design bude vzdelávací obsah zameraný prakticky a má pomôcť žiakom pripraviť sa na reálne situácie zo života, s ktorými sa stretnú pri realizácii vlastného projektu alebo v zamestnaní. Moderná informatika bude doplnená o online kurzy na vzdelávacej online platforme. Vďaka tejto aktivite získajú žiaci digitálne zručnosti, ktoré sú predurčené na pracovné pozície ako Grafik, UI/UX designér, Front-end developer, Back-end developer, programátor, Online marketing špecialista a pod. Táto mimoškolská aktivita zvýši žiakom digitálnu gramotnosť, ale tiež im môže pomôcť získať potrebné  know-how na realizáciu vlastného startupu v digitálnom prostredí alebo sa lepšie uplatniť na trhu práce.

Podstatnou projektovou podaktivitou je podpora vzdelávania pedagogických zamestnancov v pedagogických kluboch. Cieľom vzdelávania učiteľov je podporiť kľúčové kompetencie, zvýšiť digitálnu, odbornú a jazykovú gramotnosť žiakov. Realizovať výmenu skúseností a best practice z vlastnej vyučovacej činnosti, identifikovať osvedčené pedagogické skúsenosti, podporiť oblasť medzipredmetových vzťahov. Výsledkom práce pedagogických klubov Informatikov, Technikov, začiatočníkov ANJ a odbornej ANJ budú odborne pripravení pedagogickí pracovníci, ktorí môžu využívať novozískané vedomosti pri výkone svojej učiteľskej práce.

 Ing. Jana Dreveňáková