Nový cenník stravy

Žiaci :Raňajky + desiata: 1,19 €
           Obed: 1,26 € + 0,20 €* 1,46 €
           Večera + olovrant: 1,15 €+ 0,20 €* 1,35 €
Celodenná strava pre žiakov ubytovaných v ŠI:    4,00 €
* režijné náklady hradí zákonný zástupca žiaka
Nový cenník stravy …